بیمه رازی

ورازی | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,612 24.10
قیمت پایانی: 1,299 0.00

آخرین معامله

1403/04/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,550 پایانی 1,299 0.00
بیشترین 1,612 کمترین 1,550
حجم 4.792 میلیون دفعات 117
حد قیمت 1,249 - 1,325 ارزش 6.22 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/04/27
حقیقی حقوقی
35 تعداد خریدار 1
4.582 میلیون حجم خرید 200,000
44 تعداد فروشنده -
4.782 میلیون حجم فروش -
200,000 تغییر مالکیت 200,000

عرضه و تقاضا

1403/04/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد50,423 خرید1,288 فروش1,299 تعداد17,239 دستور2
دستور2 تعداد80,000 خرید1,287 فروش1,300 تعداد61,467 دستور1
دستور1 تعداد39,275 خرید1,276 فروش1,308 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد200,000 خرید1,275 فروش1,310 تعداد85,000 دستور2
دستور1 تعداد268,300 خرید1,274 فروش1,312 تعداد151,901 دستور3

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 53 دوره 9 ماهه
سود TTM 182
P/E TTM 7.137

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 152 P/E مجمع 8.55
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.13 % رتبه 171
6 ماهه 14.66 % رتبه 226
9 ماهه 33 % رتبه 175
1 ساله 0.08 % رتبه 340
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
24.732 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/04/27 پایانی : 1,299 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.792 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1403/04/24 پایانی : 1,299 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.792 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1403/04/23 پایانی : 1,299 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.792 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1403/04/20 پایانی : 1,299 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.792 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1403/04/19 پایانی : 1,299 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.792 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1403/04/18 پایانی : 1,299 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.792 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1403/04/17 پایانی : 1,299 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.792 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1403/04/16 پایانی : 1,299 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.792 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1403/04/13 پایانی : 1,299 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.792 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1403/04/12 پایانی : 1,299 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.792 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1403/04/11 پایانی : 1,299 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.792 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1403/04/10 پایانی : 1,299 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.792 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1403/04/09 پایانی : 1,299 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.792 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1403/04/06 پایانی : 1,299 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.792 میلیون دفعات : 117
تاریخ : 1403/04/04 پایانی : 1,299 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.792 میلیون دفعات : 117
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 9.00 1,959 حجم : 4.256 میلیون ارزش بازار : 18.51 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : ملت آخرین : - 3,253 حجم : 3.94 میلیون ارزش بازار : 74.65 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/27
نماد : وآفری آخرین : 121.00 2,457 حجم : 2.643 میلیون ارزش بازار : 52.572 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : ودی آخرین : 60.00 6,390 حجم : 170,315 ارزش بازار : 54.435 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : وسین آخرین : 70.00 2,101 حجم : 3.843 میلیون ارزش بازار : 12.761 هزار میلیارد تاریخ : 1403/04/27
نماد : پارسیان آخرین : 213.00 3,340 حجم : 39.809 میلیون ارزش بازار : 48.308 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : اتکام آخرین : 37.00 2,604 حجم : 191,237 ارزش بازار : 32.86 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : آسیا آخرین : 21.00 1,269 حجم : 9.465 میلیون ارزش بازار : 57.05 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : البرز آخرین : 81.00 2,560 حجم : 5.754 میلیون ارزش بازار : 116.656 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
نماد : اتکای آخرین : 171.00 3,034 حجم : 366,517 ارزش بازار : 47.219 هزار میلیارد تاریخ : 1403/05/02
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها