بیمه رازی

ورازی | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,699 88.85
قیمت پایانی: 15,243 0.00

آخرین معامله

12:22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,764 پایانی 15,243 0.00
بیشترین 1,799 کمترین 1,699
حجم 1,450 دفعات 5
حد قیمت 1,843 - 2,035 ارزش 21.44 میلیون
حجم مبنا 1.312 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:22
حقیقی حقوقی
237 تعداد خریدار 3
17.904 میلیون حجم خرید 2.53 میلیون
170 تعداد فروشنده 1
20.317 میلیون حجم فروش 116,997
2.413 میلیون تغییر مالکیت 2.413 میلیون

عرضه و تقاضا

12:22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,843 تعداد4,441,322 دستور50
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,879 تعداد69,563 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,880 تعداد12,000 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,885 تعداد18,048 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,888 تعداد41,822 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 8 دوره 12 ماهه
سود TTM 8
P/E TTM 232.625

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 8 P/E مجمع 232.63
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 69.95 % رتبه 588
6 ماهه 45.3 % رتبه 584
9 ماهه 13.98 % رتبه 559
1 ساله 21.21 % رتبه 565
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
45.729 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/06/09 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/06/08 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 188.00 3,710 حجم : 4.56 میلیون ارزش بازار : 15.638 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسین آخرین : 16,676 3,583 حجم : 1.263 میلیون ارزش بازار : 30.389 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ودی آخرین : 413.00 7,852 حجم : 3.47 میلیون ارزش بازار : 47.047 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآفری آخرین : 10,788 3,265 حجم : 2.453 میلیون ارزش بازار : 24.593 هزار میلیارد تاریخ : 12:12
نماد : ملت آخرین : 68.00 1,308 حجم : 111.68 میلیون ارزش بازار : 40.192 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پارسیان آخرین : 500.00 11,000 حجم : 424,317 ارزش بازار : 57 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : آسیا آخرین : 101.00 1,950 حجم : 20.26 میلیون ارزش بازار : 47.612 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اتکای آخرین : 500.00 10,502 حجم : 7.39 میلیون ارزش بازار : 54.61 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اتکام آخرین : 191.00 3,643 حجم : 3.46 میلیون ارزش بازار : 18.53 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : دانا آخرین : 290.00 5,610 حجم : 6.56 میلیون ارزش بازار : 22.52 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها