بیمه رازی

ورازی | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,167 46.42
قیمت پایانی: 15,243 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,351 پایانی 15,243 0.00
بیشترین 8,352 کمترین 8,032
حجم 1,450 دفعات 5
حد قیمت 7,558 - 8,352 ارزش 21.44 میلیون
حجم مبنا 1.312 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
218 تعداد خریدار 1
2.929 میلیون حجم خرید 223,979
184 تعداد فروشنده 2
2.648 میلیون حجم فروش 505,349
281,370 تغییر مالکیت 281,370

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد42,341 خرید8,122 فروش8,168 تعداد100,000 دستور1
دستور1 تعداد2,685 خرید8,117 فروش8,169 تعداد35,696 دستور1
دستور1 تعداد7,043 خرید8,111 فروش8,170 تعداد620,401 دستور5
دستور2 تعداد2,112 خرید8,110 فروش8,190 تعداد20,000 دستور1
دستور5 تعداد250,000 خرید8,100 فروش8,199 تعداد350 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 156 دوره 9 ماهه
سود TTM 170
P/E TTM 48.412

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 168 P/E مجمع 48.99
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.32 % رتبه 407
6 ماهه 47.84 % رتبه 470
9 ماهه 49.07 % رتبه 586
1 ساله 127.68 % رتبه 589
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
45.729 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 15,243 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,450 دفعات : 5
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 149.00 4,837 حجم : 2,300 ارزش بازار : 20.915 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وسین آخرین : 7,779 12,480 حجم : 1.263 میلیون ارزش بازار : 30.389 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/31
نماد : ودی آخرین : 623.00 20,171 حجم : 57,321 ارزش بازار : 51.948 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وآفری آخرین : 10,796 3,257 حجم : 2.453 میلیون ارزش بازار : 24.593 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ملت آخرین : 460.00 15,100 حجم : 98,199 ارزش بازار : 44.318 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : پارسیان آخرین : 270.00 9,040 حجم : 5.06 میلیون ارزش بازار : 45.25 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : آسیا آخرین : 6.00 1,800 حجم : 33.9 میلیون ارزش بازار : 43.389 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : اتکای آخرین : 45.00 16,200 حجم : - ارزش بازار : 64.98 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : اتکام آخرین : 141.00 4,588 حجم : 1.54 میلیون ارزش بازار : 18.365 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : دانا آخرین : 190.00 6,380 حجم : 2.35 میلیون ارزش بازار : 26.04 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها