بیمه دی

ودی | سهام - فرابورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 23,165 2.00
قیمت پایانی: 23,573 0.27

آخرین معامله

1399/12/12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 23,165 پایانی 23,573 64.00
بیشترین 23,165 کمترین 23,165
حجم - دفعات -
حد قیمت 23,165 - 25,055 ارزش -
حجم مبنا 2.103 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/12
حقیقی حقوقی
75 تعداد خریدار 2
186,015 حجم خرید 101,000
8 تعداد فروشنده -
287,015 حجم فروش -
101,000 تغییر مالکیت 101,000

عرضه و تقاضا

1399/12/12
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد250 خرید22,510 فروش23,165 تعداد5,250,503 دستور362
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش23,168 تعداد20,144 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش23,189 تعداد4,579 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش23,196 تعداد12,175 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش23,200 تعداد7,441 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 4,475 دوره 9 ماهه
سود TTM 5,548
P/E TTM 4.249

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,790 P/E مجمع 13.17
سود نقدی 900
درصد توزیع 50.28 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.75 % رتبه 93
6 ماهه 17.6 % رتبه 90
9 ماهه 63.89 % رتبه 155
1 ساله 208.6 % رتبه 156
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
58.933 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.71

P/B

% 35.56

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 23,573 درصد تغییر : 0.27 حجم : 287,015 دفعات : 99
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 23,637 درصد تغییر : 0.11 حجم : 113,428 دفعات : 26
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 23,662 درصد تغییر : 0.01 حجم : 8,556 دفعات : 16
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 23,664 درصد تغییر : 0.11 حجم : 111,046 دفعات : 26
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 23,689 درصد تغییر : 0.81 حجم : 852,838 دفعات : 235
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 23,882 درصد تغییر : 0.28 حجم : 34,675 دفعات : 15
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 23,950 درصد تغییر : 0.05 حجم : 50,765 دفعات : 35
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 23,962 درصد تغییر : 0.69 حجم : 836,293 دفعات : 259
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 24,128 درصد تغییر : 1.69 حجم : 6.31 میلیون دفعات : 2,128
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 23,728 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.1 میلیون دفعات : 2,947
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 23,728 درصد تغییر : 3.91 حجم : 14.1 میلیون دفعات : 2,947
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 22,835 درصد تغییر : 2.96 حجم : 6.87 میلیون دفعات : 2,079
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 22,178 درصد تغییر : 1.61 حجم : 11.08 میلیون دفعات : 1,862
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 22,540 درصد تغییر : 1.19 حجم : 7.61 میلیون دفعات : 1,293
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 22,812 درصد تغییر : 2.50 حجم : 11.45 میلیون دفعات : 2,818
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 96.00 4,707 حجم : 156,624 ارزش بازار : 20.143 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وسین آخرین : 5,470 14,789 حجم : 1.263 میلیون ارزش بازار : 30.389 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وآفری آخرین : 4,074 18,127 حجم : 2.453 میلیون ارزش بازار : 24.593 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/6
نماد : ملت آخرین : 330.00 16,640 حجم : 70,771 ارزش بازار : 48.336 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : پارسیان آخرین : 240.00 11,850 حجم : 11.11 میلیون ارزش بازار : 59.3 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : آسیا آخرین : 40.00 2,360 حجم : 1.42 میلیون ارزش بازار : 57.916 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : اتکای آخرین : 796.00 14,098 حجم : 2.99 میلیون ارزش بازار : 54.616 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : اتکام آخرین : 101.00 4,955 حجم : 377,868 ارزش بازار : 19.703 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : ورازی آخرین : 6,796 8,447 حجم : 1,450 ارزش بازار : 45.729 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : دانا آخرین : 130.00 6,780 حجم : 163,452 ارزش بازار : 27.64 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها