سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

میدکو | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,240 0.07
قیمت پایانی: 14,250 0.00

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,250 پایانی 14,250 0.00
بیشترین 14,250 کمترین 14,220
حجم 1.2 میلیون دفعات 231
حد قیمت 13,540 - 14,960 ارزش 17.07 میلیارد
حجم مبنا 8.421 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
18 تعداد خریدار 2
75,961 حجم خرید 1.124 میلیون
41 تعداد فروشنده -
1.2 میلیون حجم فروش -
1.124 میلیون تغییر مالکیت 1.124 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد23,176 خرید14,230 فروش14,250 تعداد300,186 دستور14
دستور2 تعداد776 خرید14,220 فروش14,260 تعداد356,906 دستور12
دستور1 تعداد21,000 خرید14,210 فروش14,270 تعداد31,000 دستور3
دستور1 تعداد1,000 خرید14,200 فروش14,280 تعداد36,865 دستور5
دستور1 تعداد7,055 خرید14,120 فروش14,290 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود -3 دوره 6 ماهه
سود TTM 295
P/E TTM 48.328

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 686 P/E مجمع 20.77
سود نقدی 670
درصد توزیع 97.67 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.31 % رتبه 30
6 ماهه 28.46 % رتبه 33
9 ماهه 27.28 % رتبه 18
1 ساله 28.09 % رتبه 17
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1995 هزار میلیارد

ارزش بازار

13.67

P/B

% 3.69

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 14,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.2 میلیون دفعات : 231
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 14,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.281 میلیون دفعات : 198
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 14,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.817 میلیون دفعات : 198
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 14,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.901 میلیون دفعات : 326
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 14,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.846 میلیون دفعات : 424
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 14,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.949 میلیون دفعات : 279
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 14,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.014 میلیون دفعات : 400
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 14,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.416 میلیون دفعات : 253
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 14,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.96 میلیون دفعات : 451
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 14,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.966 میلیون دفعات : 243
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 14,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.001 میلیون دفعات : 310
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 14,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.316 میلیون دفعات : 363
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 14,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.361 میلیون دفعات : 297
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 14,250 درصد تغییر : 0.07 حجم : 6.798 میلیون دفعات : 487
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 14,240 درصد تغییر : 0.07 حجم : 3.011 میلیون دفعات : 261
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 140.00 7,700 حجم : 769,351 ارزش بازار : 30.749 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کویر آخرین : 25.00 2,365 حجم : 5.205 میلیون ارزش بازار : 89.126 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کاوه آخرین : 100.00 6,010 حجم : 20.882 میلیون ارزش بازار : 190.72 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فولای آخرین : 60.00 7,280 حجم : 1.3 میلیون ارزش بازار : 4.082 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فولاد آخرین : 3.00 4,921 حجم : 66.075 میلیون ارزش بازار : 2608.66 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/07
نماد : فوکا آخرین : 190.00 12,300 حجم : 407,582 ارزش بازار : 74.565 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فنورد آخرین : 490.00 12,680 حجم : 2.388 میلیون ارزش بازار : 20.18 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فنفت آخرین : 8,074 21,650 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 37.92 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فلوله آخرین : 33.00 1,671 حجم : 102.38 میلیون ارزش بازار : 9.527 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فسدید آخرین : 450.00 50,250 حجم : 2,358 ارزش بازار : 4.87 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها