سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

میدکو | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 46,000 0.09
قیمت پایانی: 45,970 0.02

آخرین معامله

10:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 45,960 پایانی 45,970 10.00
بیشترین 46,020 کمترین 44,900
حجم 4.72 میلیون دفعات 296
حد قیمت 43,660 - 48,240 ارزش 217.1 میلیارد
حجم مبنا 5.121 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:47
حقیقی حقوقی
69 تعداد خریدار 2
217,118 حجم خرید 9.321 میلیون
126 تعداد فروشنده 4
6.457 میلیون حجم فروش 3.082 میلیون
6.24 میلیون تغییر مالکیت 6.24 میلیون

عرضه و تقاضا

10:47
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد110 خرید45,950 فروش45,970 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید45,450 فروش45,980 تعداد125,000 دستور4
دستور1 تعداد2,205 خرید45,200 فروش46,000 تعداد103,770 دستور8
دستور1 تعداد120 خرید45,110 فروش46,010 تعداد15,910 دستور5
دستور1 تعداد112 خرید45,000 فروش46,020 تعداد1,499 دستور3

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -15 دوره 9 ماهه
سود TTM 280
P/E TTM 164.028

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 384 P/E مجمع 119.69
سود نقدی 328
درصد توزیع 85.42 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.13 % رتبه 21
6 ماهه 21.59 % رتبه 17
9 ماهه 98.54 % رتبه 18
1 ساله 105.19 % رتبه 20
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2758.2 هزار میلیارد

ارزش بازار

44.23

P/B

% 4.69

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 45,960 درصد تغییر : 0.02 حجم : 9.54 میلیون دفعات : 441
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 45,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.71 میلیون دفعات : 373
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 45,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.8 میلیون دفعات : 312
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 45,950 درصد تغییر : 0.09 حجم : 5.35 میلیون دفعات : 370
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 45,910 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.97 میلیون دفعات : 306
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 45,910 درصد تغییر : 0.02 حجم : 4.98 میلیون دفعات : 305
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 45,900 درصد تغییر : 0.11 حجم : 4.36 میلیون دفعات : 304
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 45,950 درصد تغییر : 0.02 حجم : 4 میلیون دفعات : 304
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 45,940 درصد تغییر : 0.13 حجم : 3.22 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 46,000 درصد تغییر : 0.26 حجم : 5.53 میلیون دفعات : 408
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 46,120 درصد تغییر : 0.13 حجم : 6.45 میلیون دفعات : 457
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 46,180 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.34 میلیون دفعات : 310
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 46,180 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.16 میلیون دفعات : 280
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 46,180 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.74 میلیون دفعات : 320
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 46,180 درصد تغییر : 0.02 حجم : 3.91 میلیون دفعات : 295
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 260.00 5,620 حجم : 642,059 ارزش بازار : 21.843 هزار میلیارد تاریخ : 10:44
نماد : کویر آخرین : 179.00 3,775 حجم : 2.38 میلیون ارزش بازار : 90.393 هزار میلیارد تاریخ : 10:45
نماد : کاوه آخرین : 530.00 11,270 حجم : 2.54 میلیون ارزش بازار : 163.95 هزار میلیارد تاریخ : 10:46
نماد : فولای آخرین : 300.00 6,420 حجم : 4.49 میلیون ارزش بازار : 3.511 هزار میلیارد تاریخ : 10:46
نماد : فولاد آخرین : 490.00 10,410 حجم : 58.51 میلیون ارزش بازار : 3038.41 هزار میلیارد تاریخ : 10:47
نماد : فوکا آخرین : 8,050 12,900 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 10:47
نماد : فنورد آخرین : 7,690 161,660 حجم : 144,839 ارزش بازار : 23.236 هزار میلیارد تاریخ : 10:45
نماد : فنفت آخرین : 8,624 22,200 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 10:47
نماد : فلوله آخرین : 39.00 856 حجم : 7.88 میلیون ارزش بازار : 5.541 هزار میلیارد تاریخ : 10:47
نماد : فسدید آخرین : 32,982 78,550 حجم : 950 ارزش بازار : 10.908 هزار میلیارد تاریخ : 09:00
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها