سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

میدکو | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30,234 2.00
قیمت پایانی: 30,234 2.00

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,234 پایانی 30,234 617.00
بیشترین 30,239 کمترین 30,234
حجم 8.75 میلیون دفعات 692
حد قیمت 30,851 - 33,368 ارزش 264.66 میلیارد
حجم مبنا 5.121 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
112 تعداد خریدار 5
254,406 حجم خرید 7.13 میلیون
635 تعداد فروشنده 1
5.684 میلیون حجم فروش 1.7 میلیون
5.43 میلیون تغییر مالکیت 5.43 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد168 خرید30,852 فروش30,852 تعداد50,000 دستور1
دستور10 تعداد819,841 خرید30,851 فروش30,859 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد250 خرید21,390 فروش30,860 تعداد70,316 دستور10
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,870 تعداد3,700 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,875 تعداد16,931 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -7 دوره 9 ماهه
سود TTM 234
P/E TTM 131.814

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 303 P/E مجمع 101.82
سود نقدی 273
درصد توزیع 90.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.37 % رتبه 31
6 ماهه 38.18 % رتبه 40
9 ماهه 181.32 % رتبه 67
1 ساله 547.23 % رتبه 73
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1366.577 هزار میلیارد

ارزش بازار

28.54

P/B

% 13.32

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 30,234 درصد تغییر : 2.00 حجم : 8.75 میلیون دفعات : 692
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 30,851 درصد تغییر : 2.00 حجم : 7.38 میلیون دفعات : 956
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 31,480 درصد تغییر : 0.06 حجم : 26,477 دفعات : 16
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 31,500 درصد تغییر : 0.02 حجم : 30,913 دفعات : 29
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 31,505 درصد تغییر : 0.03 حجم : 55,791 دفعات : 61
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 31,514 درصد تغییر : 0.28 حجم : 609,024 دفعات : 249
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 31,603 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 614
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 31,603 درصد تغییر : 0.28 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 614
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 31,691 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.37 میلیون دفعات : 514
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 31,691 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.27 میلیون دفعات : 780
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 31,690 درصد تغییر : 0.41 حجم : 8.7 میلیون دفعات : 876
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 31,560 درصد تغییر : 1.14 حجم : 5.86 میلیون دفعات : 1,249
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 31,205 درصد تغییر : 0.72 حجم : 7.92 میلیون دفعات : 886
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 30,983 درصد تغییر : 0.73 حجم : 5.5 میلیون دفعات : 1,085
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 30,760 درصد تغییر : 0.24 حجم : 3.87 میلیون دفعات : 1,355
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 220.00 11,140 حجم : 17,184 ارزش بازار : 45.781 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کویر آخرین : 450.00 22,350 حجم : 13,271 ارزش بازار : 246.24 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کاوه آخرین : 300.00 18,000 حجم : 10.06 میلیون ارزش بازار : 270.45 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فولای آخرین : 1,035 50,747 حجم : 1,326 ارزش بازار : 6.939 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فولاد آخرین : 230.00 11,600 حجم : 73.13 میلیون ارزش بازار : 2424.4 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فوکا آخرین : 8,451 12,499 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فنورد آخرین : 4,280 210,140 حجم : 147,603 ارزش بازار : 30.488 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فنفت آخرین : 20,507 34,083 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/29
نماد : فلوله آخرین : 450.00 22,170 حجم : 1.22 میلیون ارزش بازار : 11.185 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فسدید آخرین : 5,354 116,886 حجم : 950 ارزش بازار : 10.908 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها