سر. توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

میدکو | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 33,201 1.02
قیمت پایانی: 33,091 0.68

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 32,858 پایانی 33,091 224.00
بیشترین 33,592 کمترین 32,075
حجم 5.09 میلیون دفعات 392
حد قیمت 32,076 - 35,052 ارزش 168.35 میلیارد
حجم مبنا 5.121 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
167 تعداد خریدار 3
705,224 حجم خرید 653,491
230 تعداد فروشنده 3
1.159 میلیون حجم فروش 200,155
453,336 تغییر مالکیت 453,336

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد139 خرید32,300 فروش32,500 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد156 خرید32,260 فروش32,550 تعداد1,593 دستور3
دستور1 تعداد50,000 خرید32,200 فروش32,560 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد50,000 خرید32,150 فروش32,580 تعداد683 دستور3
دستور1 تعداد1,459 خرید32,140 فروش32,590 تعداد10,400 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -7 دوره 9 ماهه
سود TTM 234
P/E TTM 140.385

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 303 P/E مجمع 108.44
سود نقدی 273
درصد توزیع 90.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.15 % رتبه 21
6 ماهه 43.16 % رتبه 32
9 ماهه 43.15 % رتبه 41
1 ساله 194.89 % رتبه 60
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1496.391 هزار میلیارد

ارزش بازار

31.02

P/B

% 13.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 32,867 درصد تغییر : 0.03 حجم : 4.74 میلیون دفعات : 461
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 32,857 درصد تغییر : 0.64 حجم : 1.36 میلیون دفعات : 498
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 33,068 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.17 میلیون دفعات : 612
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 33,067 درصد تغییر : 0.94 حجم : 4.18 میلیون دفعات : 548
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 32,760 درصد تغییر : 0.02 حجم : 1.37 میلیون دفعات : 154
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 32,766 درصد تغییر : 0.02 حجم : 4.06 میلیون دفعات : 373
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 32,772 درصد تغییر : 0.01 حجم : 3.45 میلیون دفعات : 482
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 32,769 درصد تغییر : 1.41 حجم : 4.5 میلیون دفعات : 477
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 32,313 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.81 میلیون دفعات : 396
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 32,313 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.24 میلیون دفعات : 809
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 32,313 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.57 میلیون دفعات : 316
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 32,313 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 347
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 32,313 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.16 میلیون دفعات : 384
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 32,313 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.56 میلیون دفعات : 518
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 32,313 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.9 میلیون دفعات : 357
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 310.00 10,050 حجم : 267,830 ارزش بازار : 41.67 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کویر آخرین : 570.00 18,730 حجم : - ارزش بازار : 206.604 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/19
نماد : کاوه آخرین : 830.00 20,120 حجم : 5.59 میلیون ارزش بازار : 297.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فولای آخرین : 1,516 49,021 حجم : 1,048 ارزش بازار : 6.772 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : فولاد آخرین : 720.00 12,740 حجم : 83 میلیون ارزش بازار : 2635.49 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فوکا آخرین : 9,294 11,656 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : فنورد آخرین : 3,750 152,000 حجم : 209,912 ارزش بازار : 21.411 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنفت آخرین : 18,813 32,389 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : فلوله آخرین : 660.00 21,480 حجم : 36,858 ارزش بازار : 11.065 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : فسدید آخرین : 149.00 111,681 حجم : 950 ارزش بازار : 10.908 هزار میلیارد تاریخ : 10:09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها