بیمه ملت

ملت | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,103 4.95
قیمت پایانی: 1,086 3.33

آخرین معامله

11:11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,092 پایانی 1,086 35.00
بیشترین 1,103 کمترین 1,060
حجم 14.08 میلیون دفعات 419
حد قیمت 988 - 1,092 ارزش 15.4 میلیارد
حجم مبنا 4.105 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:11
حقیقی حقوقی
208 تعداد خریدار 2
11.874 میلیون حجم خرید 4.4 میلیون
147 تعداد فروشنده 2
15.589 میلیون حجم فروش 685,028
3.715 میلیون تغییر مالکیت 3.715 میلیون

عرضه و تقاضا

11:11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد21,313 خرید1,062 فروش1,070 تعداد557,621 دستور3
دستور3 تعداد333,847 خرید1,060 فروش1,074 تعداد30,000 دستور2
دستور4 تعداد559,422 خرید1,055 فروش1,075 تعداد298,530 دستور3
دستور3 تعداد228,000 خرید1,054 فروش1,079 تعداد110,000 دستور1
دستور5 تعداد183,282 خرید1,050 فروش1,085 تعداد14,840 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 78 دوره 9 ماهه
سود TTM 88
P/E TTM 11.963

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,582 P/E مجمع 0.66
سود نقدی 540
درصد توزیع 34.13 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.81 % رتبه 87
6 ماهه 22.21 % رتبه 61
9 ماهه 24.12 % رتبه 338
1 ساله 21.03 % رتبه 263
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
33.631 هزار میلیارد

ارزش بازار

0.92

P/B

% 43.64

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 1,051 درصد تغییر : 1.06 حجم : 16.27 میلیون دفعات : 482
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 1,040 درصد تغییر : 4.68 حجم : 54.89 میلیون دفعات : 886
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 1,091 درصد تغییر : 4.30 حجم : 23.64 میلیون دفعات : 714
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 1,140 درصد تغییر : 3.47 حجم : 42.15 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 1,181 درصد تغییر : 3.04 حجم : 31.57 میلیون دفعات : 782
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 1,218 درصد تغییر : 0.25 حجم : 36.8 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 1,221 درصد تغییر : 2.01 حجم : 30.97 میلیون دفعات : 870
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 1,246 درصد تغییر : 0.16 حجم : 31.1 میلیون دفعات : 912
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 1,244 درصد تغییر : 0.16 حجم : 65.66 میلیون دفعات : 1,363
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 1,242 درصد تغییر : 1.89 حجم : 152.06 میلیون دفعات : 1,784
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 1,219 درصد تغییر : 0.33 حجم : 27.43 میلیون دفعات : 713
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 1,215 درصد تغییر : 0.08 حجم : 24.53 میلیون دفعات : 621
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 1,214 درصد تغییر : 0.66 حجم : 46.36 میلیون دفعات : 737
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 1,206 درصد تغییر : 0.08 حجم : 76.49 میلیون دفعات : 1,080
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 1,205 درصد تغییر : 0.25 حجم : 67.89 میلیون دفعات : 1,018
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 29.00 1,650 حجم : 2.59 میلیون ارزش بازار : 6.795 هزار میلیارد تاریخ : 11:14
نماد : وسین آخرین : 17,367 2,892 حجم : 1.263 میلیون ارزش بازار : 30.389 هزار میلیارد تاریخ : 10:54
نماد : ودی آخرین : 171.00 3,603 حجم : 6.46 میلیون ارزش بازار : 21.366 هزار میلیارد تاریخ : 11:08
نماد : وآفری آخرین : 9,998 4,055 حجم : 2.453 میلیون ارزش بازار : 24.593 هزار میلیارد تاریخ : 10:43
نماد : پارسیان آخرین : 180.00 7,980 حجم : 551,683 ارزش بازار : 39.2 هزار میلیارد تاریخ : 10:40
نماد : آسیا آخرین : 66.00 1,396 حجم : 8.58 میلیون ارزش بازار : 33.23 هزار میلیارد تاریخ : 11:15
نماد : اتکای آخرین : 240.00 10,680 حجم : 11.01 میلیون ارزش بازار : 55.9 هزار میلیارد تاریخ : 11:15
نماد : اتکام آخرین : 67.00 4,950 حجم : 532,112 ارزش بازار : 24.735 هزار میلیارد تاریخ : 1400/10/28
نماد : ورازی آخرین : 14,039 1,204 حجم : 1,450 ارزش بازار : 45.729 هزار میلیارد تاریخ : 11:14
نماد : دانا آخرین : 60.00 4,600 حجم : 3.88 میلیون ارزش بازار : 18.204 هزار میلیارد تاریخ : 1400/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها