بیمه ملت

ملت | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,482 0.47
قیمت پایانی: 1,489 0.00

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,500 پایانی 1,489 0.00
بیشترین 1,501 کمترین 1,470
حجم 10.088 میلیون دفعات 190
حد قیمت 1,385 - 1,593 ارزش 15.02 میلیارد
حجم مبنا 12.263 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
39 تعداد خریدار 3
2.154 میلیون حجم خرید 7.934 میلیون
102 تعداد فروشنده -
10.088 میلیون حجم فروش -
7.934 میلیون تغییر مالکیت 7.934 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد203,030 خرید1,482 فروش1,486 تعداد9,840 دستور1
دستور1 تعداد254,120 خرید1,481 فروش1,488 تعداد28,000 دستور1
دستور3 تعداد292,532 خرید1,480 فروش1,489 تعداد195,628 دستور1
دستور2 تعداد110,000 خرید1,476 فروش1,490 تعداد392,410 دستور2
دستور2 تعداد246,079 خرید1,475 فروش1,491 تعداد143,357 دستور4

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 17 دوره 6 ماهه
سود TTM -28
P/E TTM -53.179

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 16 P/E مجمع 93.06
سود نقدی 2
درصد توزیع 12.5 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.65 % رتبه 215
6 ماهه 24.87 % رتبه 209
9 ماهه 25.51 % رتبه 201
1 ساله 22.21 % رتبه 142
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
45.649 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.25

P/B

% 41.58

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 1,489 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.088 میلیون دفعات : 190
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 1,489 درصد تغییر : 0.13 حجم : 26.554 میلیون دفعات : 453
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 1,487 درصد تغییر : 3.48 حجم : 39.843 میلیون دفعات : 587
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 1,437 درصد تغییر : 1.84 حجم : 23.248 میلیون دفعات : 609
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 1,464 درصد تغییر : 1.22 حجم : 17.121 میلیون دفعات : 479
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 1,482 درصد تغییر : 0.67 حجم : 25.67 میلیون دفعات : 455
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 1,492 درصد تغییر : 1.45 حجم : 20.466 میلیون دفعات : 328
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 1,514 درصد تغییر : 0.20 حجم : 69.072 میلیون دفعات : 847
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 1,517 درصد تغییر : 3.27 حجم : 21.374 میلیون دفعات : 552
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 1,469 درصد تغییر : 4.05 حجم : 38.198 میلیون دفعات : 914
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 1,531 درصد تغییر : 2.61 حجم : 52.245 میلیون دفعات : 808
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 1,572 درصد تغییر : 0.19 حجم : 68.816 میلیون دفعات : 1,068
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 1,569 درصد تغییر : 3.02 حجم : 41.998 میلیون دفعات : 937
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 1,523 درصد تغییر : 1.67 حجم : 62.732 میلیون دفعات : 995
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 1,498 درصد تغییر : 2.04 حجم : 74.97 میلیون دفعات : 1,076
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 19.00 1,333 حجم : 4.637 میلیون ارزش بازار : 7.803 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وسین آخرین : 24.00 1,565 حجم : 3.045 میلیون ارزش بازار : 9.14 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ودی آخرین : 248.00 4,430 حجم : 20.573 میلیون ارزش بازار : 26.317 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وآفری آخرین : 28.00 2,647 حجم : 58,211 ارزش بازار : 32.088 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : پارسیان آخرین : 73.00 3,150 حجم : 2.926 میلیون ارزش بازار : 40.495 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : آسیا آخرین : - 1,669 حجم : 4.133 میلیون ارزش بازار : 40.228 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : اتکای آخرین : 10.00 5,680 حجم : 4.262 میلیون ارزش بازار : 45.12 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : اتکام آخرین : 1.00 3,200 حجم : 251,225 ارزش بازار : 25.6 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ورازی آخرین : 39.00 1,289 حجم : 31.182 میلیون ارزش بازار : 24.637 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : دانا آخرین : 2,059 4,600 حجم : 3.88 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها