بیمه ملت

ملت | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,771 1.06
قیمت پایانی: 1,793 0.17

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,752 پایانی 1,793 3.00
بیشترین 1,817 کمترین 1,752
حجم 32.641 میلیون دفعات 1,005
حد قیمت 1,665 - 1,915 ارزش 58.52 میلیارد
حجم مبنا 12.263 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
269 تعداد خریدار 1
32.441 میلیون حجم خرید 200,000
231 تعداد فروشنده 1
32.633 میلیون حجم فروش 8,793
191,207 تغییر مالکیت 191,207

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد21,349 خرید1,771 فروش1,773 تعداد10,000 دستور1
دستور3 تعداد470,215 خرید1,770 فروش1,789 تعداد100,115 دستور1
دستور1 تعداد32,951 خرید1,767 فروش1,790 تعداد168,482 دستور4
دستور1 تعداد200,000 خرید1,761 فروش1,791 تعداد15,497 دستور1
دستور2 تعداد8,000 خرید1,760 فروش1,792 تعداد14,499 دستور1

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 65 دوره 6 ماهه
سود TTM 117
P/E TTM 15.325

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 69 P/E مجمع 25.99
سود نقدی 10
درصد توزیع 14.49 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.77 % رتبه 93
6 ماهه 9.54 % رتبه 171
9 ماهه 20.27 % رتبه 210
1 ساله 18.09 % رتبه 234
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
54.968 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.47

P/B

% 24.62

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 1,790 درصد تغییر : 2.52 حجم : 25.166 میلیون دفعات : 795
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 1,746 درصد تغییر : 0.68 حجم : 21.654 میلیون دفعات : 628
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 1,758 درصد تغییر : 0.96 حجم : 17.661 میلیون دفعات : 458
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 1,775 درصد تغییر : 0.74 حجم : 68.691 میلیون دفعات : 1,366
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 1,762 درصد تغییر : 0.62 حجم : 10.568 میلیون دفعات : 381
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 1,773 درصد تغییر : 0.73 حجم : 22.731 میلیون دفعات : 772
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 1,786 درصد تغییر : 0.11 حجم : 24.275 میلیون دفعات : 773
تاریخ : 1402/08/24 پایانی : 1,788 درصد تغییر : 3.56 حجم : 29.047 میلیون دفعات : 854
تاریخ : 1402/08/22 پایانی : 1,854 درصد تغییر : 2.06 حجم : 47.478 میلیون دفعات : 1,900
تاریخ : 1402/08/21 پایانی : 1,893 درصد تغییر : 0.68 حجم : 136.391 میلیون دفعات : 2,988
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 1,906 درصد تغییر : 2.97 حجم : 48.492 میلیون دفعات : 1,359
تاریخ : 1402/08/14 پایانی : 1,851 درصد تغییر : 4.59 حجم : 21.961 میلیون دفعات : 970
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 1,940 درصد تغییر : 3.97 حجم : 41.728 میلیون دفعات : 1,079
تاریخ : 1402/08/08 پایانی : 1,866 درصد تغییر : 1.86 حجم : 16.229 میلیون دفعات : 255
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 1,832 درصد تغییر : 3.93 حجم : 21.72 میلیون دفعات : 673
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 89.00 2,290 حجم : 15.964 میلیون ارزش بازار : 17.438 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسین آخرین : 65.00 2,380 حجم : 6.869 میلیون ارزش بازار : 14.172 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ودی آخرین : 90.00 9,660 حجم : 9.936 میلیون ارزش بازار : 57.001 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآفری آخرین : 6.00 2,908 حجم : 3.427 میلیون ارزش بازار : 35.496 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پارسیان آخرین : 209.00 3,195 حجم : 21.052 میلیون ارزش بازار : 41.145 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : آسیا آخرین : 51.00 2,001 حجم : 32.673 میلیون ارزش بازار : 62.248 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اتکای آخرین : 78.00 4,822 حجم : 1.811 میلیون ارزش بازار : 54.372 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اتکام آخرین : 39.00 3,220 حجم : 943,336 ارزش بازار : 39.531 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : ورازی آخرین : 10.00 1,502 حجم : 29.959 میلیون ارزش بازار : 28.826 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دانا آخرین : 32.00 3,648 حجم : 31.484 میلیون ارزش بازار : 71.68 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها