بیمه ملت

ملت | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,143 0.18
قیمت پایانی: 1,141 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,170 پایانی 1,141 0.00
بیشترین 1,170 کمترین 1,134
حجم 55.98 میلیون دفعات 1,091
حد قیمت 1,087 - 1,225 ارزش 69.3 میلیارد
حجم مبنا 12.626 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
148 تعداد خریدار 2
9.665 میلیون حجم خرید 2.192 میلیون
142 تعداد فروشنده -
11.856 میلیون حجم فروش -
2.192 میلیون تغییر مالکیت 2.192 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,000 خرید1,137 فروش1,142 تعداد24,900 دستور1
دستور3 تعداد63,450 خرید1,135 فروش1,146 تعداد9,683 دستور1
دستور2 تعداد27,978 خرید1,133 فروش1,147 تعداد127,744 دستور3
دستور3 تعداد145,205 خرید1,132 فروش1,148 تعداد300,600 دستور3
دستور1 تعداد100,000 خرید1,131 فروش1,150 تعداد162,676 دستور4

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 95 دوره 12 ماهه
سود TTM 95
P/E TTM 12.095

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,582 P/E مجمع 0.73
سود نقدی 540
درصد توزیع 34.13 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.3 % رتبه 185
6 ماهه 0.17 % رتبه 194
9 ماهه 1.95 % رتبه 119
1 ساله 15.27 % رتبه 81
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
36.359 هزار میلیارد

ارزش بازار

0.97

P/B

% 42

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 1,141 درصد تغییر : 0.70 حجم : 55.98 میلیون دفعات : 1,091
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 1,149 درصد تغییر : 0.61 حجم : 55.98 میلیون دفعات : 1,091
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 1,156 درصد تغییر : 0.52 حجم : 55.98 میلیون دفعات : 1,091
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 1,162 درصد تغییر : 1.36 حجم : 55.98 میلیون دفعات : 1,091
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 1,178 درصد تغییر : 2.08 حجم : 55.98 میلیون دفعات : 1,091
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 1,154 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.98 میلیون دفعات : 1,091
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 1,154 درصد تغییر : 1.11 حجم : 55.98 میلیون دفعات : 1,091
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 1,167 درصد تغییر : 0.51 حجم : 55.98 میلیون دفعات : 1,091
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 1,173 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.98 میلیون دفعات : 1,091
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 1,173 درصد تغییر : 2.00 حجم : 55.98 میلیون دفعات : 1,091
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 1,150 درصد تغییر : 0.97 حجم : 55.98 میلیون دفعات : 1,091
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 1,139 درصد تغییر : 2.06 حجم : 55.98 میلیون دفعات : 1,091
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 1,116 درصد تغییر : 0.09 حجم : 55.98 میلیون دفعات : 1,091
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 1,117 درصد تغییر : 9.11 حجم : 55.98 میلیون دفعات : 1,091
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 1,229 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.98 میلیون دفعات : 1,091
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 22.00 1,307 حجم : 5.3 میلیون ارزش بازار : 6.867 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وسین آخرین : 18,418 1,841 حجم : 1.263 میلیون ارزش بازار : 12.832 هزار میلیارد تاریخ : 12:05
نماد : ودی آخرین : 68.00 4,125 حجم : 5.26 میلیون ارزش بازار : 21.831 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآفری آخرین : 10,617 3,436 حجم : 2.453 میلیون ارزش بازار : 36.201 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : پارسیان آخرین : 17.00 3,380 حجم : 1.13 میلیون ارزش بازار : 40.608 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : آسیا آخرین : 14.00 1,656 حجم : 13.43 میلیون ارزش بازار : 38.973 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اتکای آخرین : - 7,860 حجم : 1.15 میلیون ارزش بازار : 69.264 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اتکام آخرین : 1.00 3,053 حجم : 3.63 میلیون ارزش بازار : 19.985 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ورازی آخرین : 13,406 1,837 حجم : 1,450 ارزش بازار : 27.626 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : دانا آخرین : 3,644 4,600 حجم : 3.88 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 1400/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها