بیمه ملت

ملت | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,308 4.94
قیمت پایانی: 1,311 4.72

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,360 پایانی 1,311 65.00
بیشترین 1,370 کمترین 1,308
حجم 111.68 میلیون دفعات 2,688
حد قیمت 1,242 - 1,372 ارزش 146.4 میلیارد
حجم مبنا 4.105 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,291 تعداد خریدار 5
195.444 میلیون حجم خرید 27.7 میلیون
1,434 تعداد فروشنده 8
212.167 میلیون حجم فروش 10.977 میلیون
16.723 میلیون تغییر مالکیت 16.723 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور33 تعداد2,131,608 خرید1,372 فروش1,397 تعداد50,000 دستور1
دستور2 تعداد14,145 خرید1,370 فروش1,398 تعداد400,000 دستور1
دستور1 تعداد8,372 خرید1,360 فروش1,399 تعداد400,000 دستور1
دستور1 تعداد15,000 خرید1,359 فروش1,400 تعداد477,649 دستور3
دستور1 تعداد7,200 خرید1,355 فروش1,402 تعداد404,000 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 42 دوره 3 ماهه
سود TTM 169
P/E TTM 7.993

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,582 P/E مجمع 0.85
سود نقدی 540
درصد توزیع 34.13 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.7 % رتبه 586
6 ماهه 13 % رتبه 533
9 ماهه 22.05 % رتبه 421
1 ساله 0.75 % رتبه 396
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
40.192 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.2

P/B

% 44.65

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 1,376 درصد تغییر : 2.15 حجم : 91.79 میلیون دفعات : 2,533
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 1,347 درصد تغییر : 3.06 حجم : 223.14 میلیون دفعات : 4,684
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 1,307 درصد تغییر : 4.46 حجم : 128.62 میلیون دفعات : 2,789
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 1,368 درصد تغییر : 0.00 حجم : 77.29 میلیون دفعات : 3,121
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 1,368 درصد تغییر : 2.15 حجم : 77.29 میلیون دفعات : 3,121
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 1,398 درصد تغییر : 1.23 حجم : 89.03 میلیون دفعات : 2,917
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 1,381 درصد تغییر : 4.56 حجم : 158.22 میلیون دفعات : 4,086
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 1,447 درصد تغییر : 4.61 حجم : 41.62 میلیون دفعات : 1,529
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 1,517 درصد تغییر : 0.07 حجم : 109.14 میلیون دفعات : 3,140
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 1,518 درصد تغییر : 0.65 حجم : 80.31 میلیون دفعات : 3,910
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 1,528 درصد تغییر : 4.68 حجم : 190.94 میلیون دفعات : 4,884
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 1,603 درصد تغییر : 0.44 حجم : 402.9 میلیون دفعات : 10,137
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 1,596 درصد تغییر : 5.00 حجم : 154.24 میلیون دفعات : 1,919
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 1,520 درصد تغییر : 1.81 حجم : 269.29 میلیون دفعات : 7,125
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 1,493 درصد تغییر : 0.34 حجم : 186.88 میلیون دفعات : 4,956
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 188.00 3,710 حجم : 4.56 میلیون ارزش بازار : 15.638 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسین آخرین : 16,676 3,583 حجم : 1.263 میلیون ارزش بازار : 30.389 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ودی آخرین : 413.00 7,852 حجم : 3.47 میلیون ارزش بازار : 47.047 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآفری آخرین : 10,788 3,265 حجم : 2.453 میلیون ارزش بازار : 24.593 هزار میلیارد تاریخ : 12:12
نماد : پارسیان آخرین : 500.00 11,000 حجم : 424,317 ارزش بازار : 57 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : آسیا آخرین : 101.00 1,950 حجم : 20.26 میلیون ارزش بازار : 47.612 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اتکای آخرین : 500.00 10,502 حجم : 7.39 میلیون ارزش بازار : 54.61 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اتکام آخرین : 191.00 3,643 حجم : 3.46 میلیون ارزش بازار : 18.53 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : ورازی آخرین : 13,544 1,699 حجم : 1,450 ارزش بازار : 45.729 هزار میلیارد تاریخ : 12:22
نماد : دانا آخرین : 290.00 5,610 حجم : 6.56 میلیون ارزش بازار : 22.52 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها