سپنتا

فپنتا | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 473,740 0.51
قیمت پایانی: 471,330 0.00

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 454,980 پایانی 471,330 0.00
بیشترین 473,740 کمترین 454,950
حجم - دفعات -
حد قیمت 694,450 - 767,550 ارزش -
حجم مبنا 30,685 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
477 تعداد خریدار -
137,524 حجم خرید -
374 تعداد فروشنده 4
117,504 حجم فروش 20,020
20,020 تغییر مالکیت 20,020

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد80 خرید767,160 فروش767,550 تعداد46 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید767,140 فروش780,000 تعداد500 دستور1
دستور2 تعداد64 خرید767,120 فروش780,500 تعداد500 دستور1
دستور2 تعداد29 خرید767,090 فروش781,000 تعداد500 دستور1
دستور3 تعداد516 خرید766,160 فروش797,000 تعداد300 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 4,107 دوره 9 ماهه
سود TTM 66,053
P/E TTM 11.577

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 64,961 P/E مجمع 11.77
سود نقدی 51,968
درصد توزیع 80 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 68.94 % رتبه 603
6 ماهه 70.01 % رتبه 557
9 ماهه 73 % رتبه 521
1 ساله 92.85 % رتبه 450
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
26.482 هزار میلیارد

ارزش بازار

19.28

P/B

% 35.8

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 471,330 درصد تغییر : 4.46 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 451,190 درصد تغییر : 0.20 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 450,310 درصد تغییر : 0.44 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 448,320 درصد تغییر : 2.31 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 438,190 درصد تغییر : 3.06 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 425,170 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 425,170 درصد تغییر : 3.83 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 442,080 درصد تغییر : 2.25 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 452,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 452,250 درصد تغییر : 4.79 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 431,600 درصد تغییر : 0.34 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 430,150 درصد تغییر : 0.83 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 426,610 درصد تغییر : 0.83 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 423,100 درصد تغییر : 2.61 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 434,450 درصد تغییر : 2.07 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 140.00 8,180 حجم : 1.85 میلیون ارزش بازار : 31.676 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : میدکو آخرین : 20.00 17,680 حجم : 672,849 ارزش بازار : 2722.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کویر آخرین : 40.00 3,773 حجم : 6.2 میلیون ارزش بازار : 104.552 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کاوه آخرین : 50.00 5,230 حجم : 3.04 میلیون ارزش بازار : 186.75 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فولای آخرین : 40.00 8,340 حجم : 5.64 میلیون ارزش بازار : 4.609 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : فولاد آخرین : 20.00 5,540 حجم : 71.8 میلیون ارزش بازار : 3442.75 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فوکا آخرین : 8,150 12,800 حجم : 57,479 ارزش بازار : 84.542 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنورد آخرین : 3,340 239,000 حجم : 77,834 ارزش بازار : 24.922 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/15
نماد : فنفت آخرین : 12,474 26,050 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 37.92 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فلوله آخرین : 11.00 1,584 حجم : 102.38 میلیون ارزش بازار : 9.527 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها