فولاد کاویان

فوکا | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,025 28.28
قیمت پایانی: 20,950 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,500 پایانی 20,950 0.00
بیشترین 15,110 کمترین 14,500
حجم 57,479 دفعات 24
حد قیمت 14,722 - 15,632 ارزش 1.17 میلیارد
حجم مبنا 2.39 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
231 تعداد خریدار 2
1.631 میلیون حجم خرید 140,000
76 تعداد فروشنده 2
947,549 حجم فروش 823,821
683,821 تغییر مالکیت 683,821

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,722 تعداد3,617,758 دستور125
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,800 تعداد13,000 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,840 تعداد18,480 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,859 تعداد323 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش14,888 تعداد526 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 409 دوره 3 ماهه
سود TTM 927
P/E TTM 16.028

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 652 P/E مجمع 22.79
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.76 % رتبه 223
6 ماهه 26.76 % رتبه 138
9 ماهه 8.03 % رتبه 115
1 ساله 29.52 % رتبه 210
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
125.171 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 8.12

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 500.00 9,660 حجم : 13.5 میلیون ارزش بازار : 39.01 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : میدکو آخرین : 30.00 47,320 حجم : 8.35 میلیون ارزش بازار : 2838.6 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کویر آخرین : 580.00 14,080 حجم : 12.31 میلیون ارزش بازار : 152.928 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کاوه آخرین : 740.00 17,750 حجم : 13.46 میلیون ارزش بازار : 264.75 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فولای آخرین : 1,172 22,285 حجم : 1.59 میلیون ارزش بازار : 6.022 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فولاد آخرین : 320.00 10,160 حجم : 86.62 میلیون ارزش بازار : 2971.02 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنورد آخرین : 7,380 205,520 حجم : 619,832 ارزش بازار : 28.957 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنفت آخرین : 761.00 14,337 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فلوله آخرین : 140.00 17,350 حجم : 1.44 میلیون ارزش بازار : 9.47 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/23
نماد : فسدید آخرین : 3,796 107,736 حجم : 950 ارزش بازار : 10.908 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها