فولاد کاویان

فوکا | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,538 40.15
قیمت پایانی: 20,950 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,538 پایانی 20,950 0.00
بیشترین 12,780 کمترین 12,538
حجم 57,479 دفعات 24
حد قیمت 12,770 - 13,420 ارزش 1.17 میلیارد
حجم مبنا 2.39 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
524 تعداد خریدار 3
9.117 میلیون حجم خرید 930,542
188 تعداد فروشنده 2
8.037 میلیون حجم فروش 2.011 میلیون
1.08 میلیون تغییر مالکیت 1.08 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد500 خرید12,446 فروش12,770 تعداد1,235,549 دستور65
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,900 تعداد48,511 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,940 تعداد10,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,945 تعداد2,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش12,950 تعداد36,188 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 656 دوره 9 ماهه
سود TTM 756
P/E TTM 16.922

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -454 P/E مجمع -28.18
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.36 % رتبه 153
6 ماهه 43.14 % رتبه 427
9 ماهه 41.4 % رتبه 325
1 ساله 163.93 % رتبه 282
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
125.171 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 8.12

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 20,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 57,479 دفعات : 24
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 220.00 11,130 حجم : 17,571 ارزش بازار : 45.741 هزار میلیارد تاریخ : 12:07
نماد : میدکو آخرین : 607.00 29,785 حجم : 2.09 میلیون ارزش بازار : 1359.661 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کویر آخرین : 450.00 22,340 حجم : 84,556 ارزش بازار : 246.024 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : کاوه آخرین : 20.00 18,920 حجم : 6.7 میلیون ارزش بازار : 280.05 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فولای آخرین : 1,034 50,693 حجم : 842 ارزش بازار : 6.931 هزار میلیارد تاریخ : 11:19
نماد : فولاد آخرین : 190.00 11,550 حجم : 61.96 میلیون ارزش بازار : 2418.13 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنورد آخرین : 4,030 197,600 حجم : 30,010 ارزش بازار : 28.964 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : فنفت آخرین : 19,641 33,217 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 10:40
نماد : فلوله آخرین : 430.00 21,400 حجم : 97,456 ارزش بازار : 10.905 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسدید آخرین : 3,774 115,306 حجم : 950 ارزش بازار : 10.908 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها