فولاد مبارکه اصفهان

فولاد | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,540 0.36
قیمت پایانی: 5,560 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,600 پایانی 5,560 0.00
بیشترین 5,650 کمترین 5,500
حجم 71.8 میلیون دفعات 8,666
حد قیمت 5,330 - 6,010 ارزش 826.6 میلیارد
حجم مبنا 10.969 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,211 تعداد خریدار 8
41.263 میلیون حجم خرید 12.906 میلیون
1,238 تعداد فروشنده 10
45.517 میلیون حجم فروش 8.651 میلیون
4.254 میلیون تغییر مالکیت 4.254 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد46,167 خرید5,590 فروش5,590 تعداد1,000 دستور1
دستور10 تعداد519,624 خرید5,580 فروش5,600 تعداد126,378 دستور1
دستور5 تعداد244,313 خرید5,570 فروش5,610 تعداد146,249 دستور6
دستور12 تعداد724,260 خرید5,550 فروش5,620 تعداد260,114 دستور15
دستور12 تعداد63,469 خرید5,540 فروش5,630 تعداد487,706 دستور10

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 390 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,714
P/E TTM 3.267

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 2,868 P/E مجمع 1.95
سود نقدی 1,700
درصد توزیع 59.27 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.15 % رتبه 4
6 ماهه 12.88 % رتبه 4
9 ماهه 5.43 % رتبه 3
1 ساله 4.29 % رتبه 3
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3442.75 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.17

P/B

% 35.39

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 5,560 درصد تغییر : 0.71 حجم : 71.8 میلیون دفعات : 8,666
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 5,600 درصد تغییر : 1.24 حجم : 71.8 میلیون دفعات : 8,666
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 5,670 درصد تغییر : 1.20 حجم : 71.8 میلیون دفعات : 8,666
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 5,603 درصد تغییر : 3.06 حجم : 71.8 میلیون دفعات : 8,666
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 5,780 درصد تغییر : 4.71 حجم : 71.8 میلیون دفعات : 8,666
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 5,520 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71.8 میلیون دفعات : 8,666
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 5,520 درصد تغییر : 1.10 حجم : 71.8 میلیون دفعات : 8,666
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 5,460 درصد تغییر : 51.12 حجم : 71.8 میلیون دفعات : 8,666
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 11,170 درصد تغییر : 1.18 حجم : 71.8 میلیون دفعات : 8,666
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 11,040 درصد تغییر : 1.01 حجم : 71.8 میلیون دفعات : 8,666
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 10,930 درصد تغییر : 2.15 حجم : 71.8 میلیون دفعات : 8,666
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 10,700 درصد تغییر : 0.09 حجم : 71.8 میلیون دفعات : 8,666
تاریخ : 1401/05/03 پایانی : 10,690 درصد تغییر : 2.73 حجم : 71.8 میلیون دفعات : 8,666
تاریخ : 1401/04/27 پایانی : 10,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : 71.8 میلیون دفعات : 8,666
تاریخ : 1401/04/26 پایانی : 10,990 درصد تغییر : 0.81 حجم : 71.8 میلیون دفعات : 8,666
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 140.00 8,180 حجم : 1.85 میلیون ارزش بازار : 31.676 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : میدکو آخرین : 20.00 17,680 حجم : 672,849 ارزش بازار : 2722.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کویر آخرین : 40.00 3,773 حجم : 6.2 میلیون ارزش بازار : 104.552 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کاوه آخرین : 50.00 5,230 حجم : 3.04 میلیون ارزش بازار : 186.75 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فولای آخرین : 40.00 8,340 حجم : 5.64 میلیون ارزش بازار : 4.609 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : فوکا آخرین : 8,150 12,800 حجم : 57,479 ارزش بازار : 84.542 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنورد آخرین : 3,340 239,000 حجم : 77,834 ارزش بازار : 24.922 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/15
نماد : فنفت آخرین : 12,474 26,050 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 37.92 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فلوله آخرین : 11.00 1,584 حجم : 102.38 میلیون ارزش بازار : 9.527 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : فسدید آخرین : 54,582 56,950 حجم : 950 ارزش بازار : 4.954 هزار میلیارد تاریخ : 11:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها