فولاد مبارکه اصفهان

فولاد | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 10,580 0.75
قیمت پایانی: 10,490 1.59

آخرین معامله

1400/04/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,490 پایانی 10,490 170.00
بیشترین 10,630 کمترین 10,390
حجم 47.79 میلیون دفعات 6,554
حد قیمت 10,130 - 11,190 ارزش 466.9 میلیارد
حجم مبنا 8.445 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/27
حقیقی حقوقی
4,296 تعداد خریدار 26
58.05 میلیون حجم خرید 38.21 میلیون
4,571 تعداد فروشنده 12
92.225 میلیون حجم فروش 4.035 میلیون
34.175 میلیون تغییر مالکیت 34.175 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/04/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1,306 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,306
P/E TTM 8.032

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 708 P/E مجمع 14.82
سود نقدی 225
درصد توزیع 31.78 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.4 % رتبه 3
6 ماهه 37.86 % رتبه 6
9 ماهه 12.25 % رتبه 5
1 ساله 34.1 % رتبه 2
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2862.61 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.44

P/B

% 26.05

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 10,490 درصد تغییر : 1.60 حجم : 47.79 میلیون دفعات : 6,554
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 10,660 درصد تغییر : 0.09 حجم : 47.79 میلیون دفعات : 6,554
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 10,670 درصد تغییر : 1.48 حجم : 47.79 میلیون دفعات : 6,554
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 10,830 درصد تغییر : 0.18 حجم : 47.79 میلیون دفعات : 6,554
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 10,850 درصد تغییر : 2.94 حجم : 47.79 میلیون دفعات : 6,554
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 10,540 درصد تغییر : 2.73 حجم : 47.79 میلیون دفعات : 6,554
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 1.91 حجم : 47.79 میلیون دفعات : 6,554
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 10,460 درصد تغییر : 2.15 حجم : 47.79 میلیون دفعات : 6,554
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 10,690 درصد تغییر : 4.19 حجم : 47.79 میلیون دفعات : 6,554
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.10 حجم : 47.79 میلیون دفعات : 6,554
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 10,270 درصد تغییر : 0.20 حجم : 47.79 میلیون دفعات : 6,554
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 10,250 درصد تغییر : 3.58 حجم : 47.79 میلیون دفعات : 6,554
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 10,630 درصد تغییر : 0.38 حجم : 47.79 میلیون دفعات : 6,554
تاریخ : 1400/04/08 پایانی : 10,670 درصد تغییر : 0.57 حجم : 47.79 میلیون دفعات : 6,554
تاریخ : 1400/04/07 پایانی : 10,610 درصد تغییر : 0.38 حجم : 47.79 میلیون دفعات : 6,554
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : - 9,520 حجم : 6.64 میلیون ارزش بازار : 38.366 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : میدکو آخرین : 1,120 46,580 حجم : - ارزش بازار : 1930.492 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : کویر آخرین : 60.00 14,050 حجم : 12.72 میلیون ارزش بازار : 146.988 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : کاوه آخرین : 10.00 19,360 حجم : 8.78 میلیون ارزش بازار : 290.55 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : فولای آخرین : 412.00 37,290 حجم : 2.01 میلیون ارزش بازار : 4.942 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : فوکا آخرین : 6,221 14,729 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : فنورد آخرین : 950.00 199,000 حجم : 155,727 ارزش بازار : 28.793 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : فنفت آخرین : 11,657 25,233 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : فلوله آخرین : 140.00 17,350 حجم : 1.44 میلیون ارزش بازار : 9.47 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/23
نماد : فسدید آخرین : 3,121 108,411 حجم : 950 ارزش بازار : 10.908 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها