فولاد مبارکه اصفهان

فولاد | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,440 1.55
قیمت پایانی: 11,620 0.00

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,770 پایانی 11,620 0.00
بیشترین 11,770 کمترین 11,160
حجم 248.09 میلیون دفعات 34,078
حد قیمت 10,150 - 11,210 ارزش 2.882 هزار میلیارد
حجم مبنا 8.445 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
501 تعداد خریدار 8
32.036 میلیون حجم خرید 2.531 میلیون
1,614 تعداد فروشنده 7
8.367 میلیون حجم فروش 26.2 میلیون
23.669 میلیون تغییر مالکیت 23.669 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4112 تعداد44,166,791 خرید11,210 فروش11,210 تعداد50,000 دستور1
دستور48 تعداد333,943 خرید11,200 فروش11,290 تعداد500 دستور1
دستور7 تعداد41,290 خرید11,190 فروش11,350 تعداد520 دستور1
دستور7 تعداد126,628 خرید11,180 فروش11,380 تعداد12,497 دستور3
دستور21 تعداد75,449 خرید11,170 فروش11,380 تعداد12,497 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 991 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,180
P/E TTM 9.5

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 708 P/E مجمع 15.83
سود نقدی 225
درصد توزیع 31.78 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 25.47 % رتبه 3
6 ماهه 53.87 % رتبه 2
9 ماهه 75.97 % رتبه 1
1 ساله 183.69 % رتبه 1
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2428.58 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.68

P/B

% 25.91

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 11,620 درصد تغییر : 3.66 حجم : 248.09 میلیون دفعات : 34,078
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 11,210 درصد تغییر : 4.96 حجم : 34.57 میلیون دفعات : 2,648
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 10,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 37.1 میلیون دفعات : 4,431
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 10,680 درصد تغییر : 4.71 حجم : 37.1 میلیون دفعات : 4,431
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 10,200 درصد تغییر : 3.98 حجم : 124.12 میلیون دفعات : 12,768
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 9,810 درصد تغییر : 4.94 حجم : 171.94 میلیون دفعات : 18,153
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 10,320 درصد تغییر : 4.80 حجم : 169.87 میلیون دفعات : 14,152
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 10,840 درصد تغییر : 4.07 حجم : 148.55 میلیون دفعات : 21,471
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 11,300 درصد تغییر : 4.80 حجم : 137.11 میلیون دفعات : 15,784
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 11,870 درصد تغییر : 0.76 حجم : 81.84 میلیون دفعات : 19,202
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 11,780 درصد تغییر : 4.62 حجم : 105.53 میلیون دفعات : 18,609
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 11,260 درصد تغییر : 4.41 حجم : 158.31 میلیون دفعات : 23,877
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 11,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : 191.38 میلیون دفعات : 28,550
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 11,780 درصد تغییر : 4.38 حجم : 191.38 میلیون دفعات : 28,550
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 12,320 درصد تغییر : 2.92 حجم : 141.07 میلیون دفعات : 22,845
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 350.00 12,270 حجم : 10.91 میلیون ارزش بازار : 50.859 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : میدکو آخرین : 17.00 31,364 حجم : 11.93 میلیون ارزش بازار : 1418.421 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کویر آخرین : 170.00 21,310 حجم : 7.49 میلیون ارزش بازار : 231.984 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : کاوه آخرین : 240.00 18,380 حجم : 43.46 میلیون ارزش بازار : 279.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فولای آخرین : 1,089 42,476 حجم : 3.62 میلیون ارزش بازار : 5.838 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فوکا آخرین : 8,350 12,600 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنورد آخرین : 4,930 242,090 حجم : 1.26 میلیون ارزش بازار : 35.571 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنفت آخرین : 10,675 24,251 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : فلوله آخرین : 740.00 21,110 حجم : 6.53 میلیون ارزش بازار : 10.925 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسدید آخرین : 2,928 114,460 حجم : 950 ارزش بازار : 10.908 هزار میلیارد تاریخ : 1399/09/24
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها