فولاد مبارکه اصفهان

فولاد | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,770 1.62
قیمت پایانی: 12,950 0.23

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,700 پایانی 12,950 30.00
بیشترین 13,170 کمترین 12,730
حجم 106.4 میلیون دفعات 13,957
حد قیمت 12,070 - 13,040 ارزش 1.378 هزار میلیارد
حجم مبنا 8.445 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
5,946 تعداد خریدار 19
179.549 میلیون حجم خرید 14.538 میلیون
7,948 تعداد فروشنده 49
106.584 میلیون حجم فروش 87.503 میلیون
72.965 میلیون تغییر مالکیت 72.965 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید13,040 فروش13,040 تعداد43 دستور1
دستور25 تعداد119,706 خرید13,030 فروش13,200 تعداد100,000 دستور1
دستور7 تعداد8,988 خرید13,020 فروش13,210 تعداد4,850 دستور5
دستور1 تعداد3,828 خرید13,010 فروش13,290 تعداد100,000 دستور1
دستور17 تعداد630,135 خرید13,000 فروش13,360 تعداد100,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -991 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,180
P/E TTM 11

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 708 P/E مجمع 18.33
سود نقدی 225
درصد توزیع 31.78 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.71 % رتبه 6
6 ماهه 29.98 % رتبه 5
9 ماهه 40.73 % رتبه 2
1 ساله 147.19 % رتبه 1
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
2706.55 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.21

P/B

% 25.91

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 12,950 درصد تغییر : 0.23 حجم : 106.4 میلیون دفعات : 13,957
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 12,980 درصد تغییر : 5.44 حجم : 188.71 میلیون دفعات : 19,672
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 12,310 درصد تغییر : 0.65 حجم : 76.85 میلیون دفعات : 12,207
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 12,230 درصد تغییر : 1.93 حجم : 124.63 میلیون دفعات : 12,667
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 12,470 درصد تغییر : 1.97 حجم : 20.23 میلیون دفعات : 1,740
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 12,720 درصد تغییر : 1.85 حجم : 24.24 میلیون دفعات : 3,428
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 12,960 درصد تغییر : 0.46 حجم : 54.29 میلیون دفعات : 10,660
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 13,020 درصد تغییر : 1.59 حجم : 109.39 میلیون دفعات : 14,212
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 13,230 درصد تغییر : 1.93 حجم : 11.6 میلیون دفعات : 781
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 13,490 درصد تغییر : 1.96 حجم : 27.65 میلیون دفعات : 1,821
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 13,760 درصد تغییر : 1.50 حجم : 30.52 میلیون دفعات : 5,643
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 13,970 درصد تغییر : 1.23 حجم : 55.66 میلیون دفعات : 11,833
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 13,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 84.02 میلیون دفعات : 11,461
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 13,800 درصد تغییر : 1.85 حجم : 84.02 میلیون دفعات : 11,461
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 14,060 درصد تغییر : 0.78 حجم : 76.16 میلیون دفعات : 15,439
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 230.00 11,720 حجم : 24,416 ارزش بازار : 48.159 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : میدکو آخرین : 128.00 32,400 حجم : 6.52 میلیون ارزش بازار : 1462.536 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کویر آخرین : 420.00 20,810 حجم : 22,459 ارزش بازار : 229.284 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کاوه آخرین : 70.00 21,170 حجم : 9.25 میلیون ارزش بازار : 318.45 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فولای آخرین : 1,023 50,127 حجم : 327 ارزش بازار : 6.854 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فوکا آخرین : 9,073 11,877 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فنورد آخرین : 3,750 184,130 حجم : 296,356 ارزش بازار : 26.636 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فنفت آخرین : 18,559 32,135 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فلوله آخرین : 440.00 21,940 حجم : 736,827 ارزش بازار : 11.12 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فسدید آخرین : 1,121 112,653 حجم : 950 ارزش بازار : 10.908 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها