صنایع تجهیزات نفت

فنفت | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 30,385 123.81
قیمت پایانی: 13,576 0.00

آخرین معامله

1400/03/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,385 پایانی 13,576 0.00
بیشترین 30,385 کمترین 30,385
حجم 2.484 میلیون دفعات 642
حد قیمت 30,387 - 32,265 ارزش 33.72 میلیارد
حجم مبنا 1.473 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/29
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
495 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
495 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/03/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,387 تعداد7,402,123 دستور218
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,388 تعداد70,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,389 تعداد400 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,390 تعداد1,214 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,800 تعداد1,249 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -38 دوره 9 ماهه
سود TTM 512
P/E TTM 61.18

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 497 P/E مجمع 63.03
سود نقدی 400
درصد توزیع 80.48 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.31 % رتبه 590
6 ماهه 107.73 % رتبه 571
9 ماهه 76.68 % رتبه 539
1 ساله 32.65 % رتبه 543
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.973 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/29 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/02/25 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 80.00 8,370 حجم : 3.89 میلیون ارزش بازار : 35.786 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : میدکو آخرین : 622.00 41,808 حجم : 7.77 میلیون ارزش بازار : 1865.223 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : کویر آخرین : 40.00 13,370 حجم : 12.72 میلیون ارزش بازار : 146.988 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : کاوه آخرین : 350.00 18,370 حجم : 8.47 میلیون ارزش بازار : 266.7 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : فولای آخرین : 1,850 35,150 حجم : 275,118 ارزش بازار : 4.79 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : فولاد آخرین : 290.00 10,210 حجم : 47.79 میلیون ارزش بازار : 2862.61 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : فوکا آخرین : 6,711 14,239 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : فنورد آخرین : 1,140 164,900 حجم : 289,136 ارزش بازار : 24.021 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : فلوله آخرین : 780.00 15,640 حجم : 1.44 میلیون ارزش بازار : 9.47 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : فسدید آخرین : 3,411 108,121 حجم : 950 ارزش بازار : 10.908 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها