صنایع تجهیزات نفت

فنفت | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 32,135 136.70
قیمت پایانی: 13,576 0.00

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 32,135 پایانی 13,576 0.00
بیشترین 32,135 کمترین 32,135
حجم 2.484 میلیون دفعات 642
حد قیمت 32,810 - 34,483 ارزش 33.72 میلیارد
حجم مبنا 1.473 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
5,570 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
5,570 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش32,810 تعداد3,502,217 دستور232
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش32,811 تعداد31,378 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش32,820 تعداد643 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش32,828 تعداد1,808 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش32,966 تعداد1,156 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -38 دوره 9 ماهه
سود TTM 512
P/E TTM 65.377

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 497 P/E مجمع 67.35
سود نقدی 400
درصد توزیع 80.48 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 34.68 % رتبه 555
6 ماهه 118.1 % رتبه 519
9 ماهه 52.72 % رتبه 495
1 ساله 106.23 % رتبه 505
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.973 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1399/12/26 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
تاریخ : 1399/12/25 پایانی : 13,576 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.484 میلیون دفعات : 642
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 230.00 11,720 حجم : 24,416 ارزش بازار : 48.159 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : میدکو آخرین : 128.00 32,400 حجم : 6.52 میلیون ارزش بازار : 1462.536 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کویر آخرین : 420.00 20,810 حجم : 22,459 ارزش بازار : 229.284 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کاوه آخرین : 70.00 21,170 حجم : 9.25 میلیون ارزش بازار : 318.45 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فولای آخرین : 1,023 50,127 حجم : 327 ارزش بازار : 6.854 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فولاد آخرین : 210.00 12,770 حجم : 106.4 میلیون ارزش بازار : 2706.55 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فوکا آخرین : 9,073 11,877 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فنورد آخرین : 3,750 184,130 حجم : 296,356 ارزش بازار : 26.636 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فلوله آخرین : 440.00 21,940 حجم : 736,827 ارزش بازار : 11.12 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : فسدید آخرین : 1,121 112,653 حجم : 950 ارزش بازار : 10.908 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها