ملی صنایع مس ایران

فملی | سهام - بورس
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

فلزات گرانبها غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,080 1.95
قیمت پایانی: 12,080 1.95

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

نماد : هرمز

آخرین : 70.00 13,032 حجم : 3.71 میلیون ارزش : 47.74 میلیارد ارزش بازار : 325.275 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:29

نماد : کیمیا

آخرین : 378.00 18,540 حجم : 332,751 ارزش : 6.17 میلیارد ارزش بازار : 19.814 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:18

نماد : فولاژ

آخرین : 1,020 18,100 حجم : 8.84 میلیون ارزش : 158.7 میلیارد ارزش بازار : 179.6 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:29

نماد : فنوال

آخرین : 520.00 25,580 حجم : 39,003 ارزش : 997.7 میلیون ارزش بازار : 17.698 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:27

نماد : فمراد

آخرین : 2,940 144,490 حجم : 1,070 ارزش : 154.6 میلیون ارزش بازار : 7.303 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 11:15

نماد : فسرب

آخرین : 1,670 82,260 حجم : 14,512 ارزش : 1.2 میلیارد ارزش بازار : 27.013 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:16

نماد : فزرین

آخرین : 581.00 28,486 حجم : 461,315 ارزش : 13.14 میلیارد ارزش بازار : 31.224 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:29

نماد : فرآور

آخرین : 740.00 36,720 حجم : 19,625 ارزش : 720.6 میلیون ارزش بازار : 24.717 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:24

نماد : فخوز

آخرین : 20.00 12,770 حجم : 14.49 میلیون ارزش : 182.2 میلیارد ارزش بازار : 628.5 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:29

نماد : فخاس

آخرین : 610.00 30,110 حجم : 4,759 ارزش : 143.3 میلیون ارزش بازار : 365.568 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:26

نماد : فباهنر

آخرین : 990.00 48,940 حجم : 751,411 ارزش : 36.8 میلیارد ارزش بازار : 55.339 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:29

نماد : فایرا

آخرین : 450.00 26,100 حجم : 1.62 میلیون ارزش : 41.8 میلیارد ارزش بازار : 133.896 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:29

نماد : فالوم

آخرین : 4,890 39,634 حجم : 555 ارزش : 18.71 میلیون ارزش بازار : 26.058 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1399/12/9

نماد : فاسمین

آخرین : 320.00 15,700 حجم : 512,740 ارزش : 8.1 میلیارد ارزش بازار : 95.82 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:29

نماد : زنگان

آخرین : 2,113 103,544 حجم : 2,134 ارزش : 220.96 میلیون ارزش بازار : 10.565 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:29