لوله و ماشین سازی

فلوله | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,671 2.01
قیمت پایانی: 1,668 1.83

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,621 پایانی 1,668 30.00
بیشترین 1,708 کمترین 1,612
حجم 102.38 میلیون دفعات 2,710
حد قیمت 2,078 - 2,296 ارزش 150.9 میلیارد
حجم مبنا 11.719 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
774 تعداد خریدار 1
103.692 میلیون حجم خرید 935,717
802 تعداد فروشنده 2
104.025 میلیون حجم فروش 602,733
332,984 تغییر مالکیت 332,984

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد12,944 خرید2,294 فروش2,294 تعداد441,742 دستور5
دستور4 تعداد285,706 خرید2,290 فروش2,295 تعداد11,080 دستور3
دستور1 تعداد3,298 خرید2,289 فروش2,296 تعداد786,080 دستور13
دستور3 تعداد41,324 خرید2,283 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور7 تعداد216,673 خرید2,282 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 5 دوره 12 ماهه
سود TTM 5
P/E TTM 458.6

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 26 P/E مجمع 88.19
سود نقدی 3
درصد توزیع 11.54 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 142.39 % رتبه 149
6 ماهه 120.06 % رتبه 128
9 ماهه 76.25 % رتبه 582
1 ساله 38.73 % رتبه 574
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.527 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.57

P/B

% 68.67

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 1,668 درصد تغییر : 1.83 حجم : 102.38 میلیون دفعات : 2,710
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 1,638 درصد تغییر : 0.37 حجم : 102.38 میلیون دفعات : 2,710
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 1,644 درصد تغییر : 1.56 حجم : 102.38 میلیون دفعات : 2,710
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 1,670 درصد تغییر : 4.31 حجم : 102.38 میلیون دفعات : 2,710
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 1,601 درصد تغییر : 0.82 حجم : 102.38 میلیون دفعات : 2,710
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 1,588 درصد تغییر : 4.34 حجم : 102.38 میلیون دفعات : 2,710
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 1,522 درصد تغییر : 4.68 حجم : 102.38 میلیون دفعات : 2,710
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 1,454 درصد تغییر : 0.14 حجم : 102.38 میلیون دفعات : 2,710
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 1,452 درصد تغییر : 0.89 حجم : 102.38 میلیون دفعات : 2,710
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 1,465 درصد تغییر : 2.30 حجم : 102.38 میلیون دفعات : 2,710
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 1,432 درصد تغییر : 3.96 حجم : 102.38 میلیون دفعات : 2,710
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 1,491 درصد تغییر : 1.45 حجم : 102.38 میلیون دفعات : 2,710
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 1,513 درصد تغییر : 1.48 حجم : 102.38 میلیون دفعات : 2,710
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 1,491 درصد تغییر : 1.84 حجم : 102.38 میلیون دفعات : 2,710
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 1,519 درصد تغییر : 1.07 حجم : 102.38 میلیون دفعات : 2,710
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 140.00 7,700 حجم : 769,351 ارزش بازار : 30.749 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : میدکو آخرین : 10.00 14,240 حجم : 1.2 میلیون ارزش بازار : 1995 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کویر آخرین : 25.00 2,365 حجم : 5.205 میلیون ارزش بازار : 89.126 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کاوه آخرین : 100.00 6,010 حجم : 20.882 میلیون ارزش بازار : 190.72 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فولای آخرین : 60.00 7,280 حجم : 1.3 میلیون ارزش بازار : 4.082 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فولاد آخرین : 3.00 4,921 حجم : 66.075 میلیون ارزش بازار : 2608.66 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/07
نماد : فوکا آخرین : 190.00 12,300 حجم : 407,582 ارزش بازار : 74.565 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فنورد آخرین : 490.00 12,680 حجم : 2.388 میلیون ارزش بازار : 20.18 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فنفت آخرین : 8,074 21,650 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 37.92 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فسدید آخرین : 450.00 50,250 حجم : 2,358 ارزش بازار : 4.87 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها