لوله و ماشین سازی

فلوله | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 21,400 1.97
قیمت پایانی: 21,810 0.09

آخرین معامله

10:54
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,400 پایانی 21,810 20.00
بیشترین 21,400 کمترین 21,400
حجم 87,777 دفعات 35
حد قیمت 21,460 - 23,200 ارزش 1.9 میلیارد
حجم مبنا 2.419 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:54
حقیقی حقوقی
169 تعداد خریدار 2
1.2 میلیون حجم خرید 109,162
174 تعداد فروشنده 1
1.309 میلیون حجم فروش 450
108,712 تغییر مالکیت 108,712

عرضه و تقاضا

10:54
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد500 خرید15,400 فروش21,460 تعداد210,678 دستور26
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش21,470 تعداد412 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش21,490 تعداد1,942 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش21,590 تعداد12,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش21,690 تعداد7,984 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -7 دوره 9 ماهه
سود TTM 261
P/E TTM 83.64

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 266 P/E مجمع 82.07
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.8 % رتبه 305
6 ماهه 29.82 % رتبه 226
9 ماهه 10.76 % رتبه 186
1 ساله 7.18 % رتبه 262
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.905 هزار میلیارد

ارزش بازار

19.7

P/B

% 68.48

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 21,830 درصد تغییر : 0.27 حجم : 1.31 میلیون دفعات : 406
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 21,890 درصد تغییر : 1.88 حجم : 2.25 میلیون دفعات : 622
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 22,310 درصد تغییر : 0.27 حجم : 276,590 دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 22,370 درصد تغییر : 1.11 حجم : 1.22 میلیون دفعات : 276
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 22,620 درصد تغییر : 1.71 حجم : 4.88 میلیون دفعات : 1,910
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 22,240 درصد تغییر : 5.60 حجم : 8.3 میلیون دفعات : 2,247
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 21,060 درصد تغییر : 1.17 حجم : 2.42 میلیون دفعات : 687
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 21,310 درصد تغییر : 0.09 حجم : 108,536 دفعات : 19
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 21,330 درصد تغییر : 0.28 حجم : 316,838 دفعات : 120
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 21,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.41 میلیون دفعات : 262
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 21,390 درصد تغییر : 1.20 حجم : 1.41 میلیون دفعات : 262
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 21,650 درصد تغییر : 1.46 حجم : 1.86 میلیون دفعات : 695
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 21,970 درصد تغییر : 1.66 حجم : 3.66 میلیون دفعات : 914
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 22,340 درصد تغییر : 1.85 حجم : 4.13 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 22,760 درصد تغییر : 0.44 حجم : 5.51 میلیون دفعات : 1,884
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 220.00 11,130 حجم : 16,601 ارزش بازار : 45.741 هزار میلیارد تاریخ : 10:50
نماد : میدکو آخرین : 607.00 29,785 حجم : 1.24 میلیون ارزش بازار : 1365.085 هزار میلیارد تاریخ : 11:17
نماد : کویر آخرین : 450.00 22,340 حجم : 82,610 ارزش بازار : 246.024 هزار میلیارد تاریخ : 11:02
نماد : کاوه آخرین : 340.00 18,600 حجم : 4.8 میلیون ارزش بازار : 279.45 هزار میلیارد تاریخ : 11:17
نماد : فولای آخرین : 1,034 50,693 حجم : 702 ارزش بازار : 6.931 هزار میلیارد تاریخ : 11:06
نماد : فولاد آخرین : 210.00 11,530 حجم : 41.29 میلیون ارزش بازار : 2420.22 هزار میلیارد تاریخ : 11:17
نماد : فوکا آخرین : 8,412 12,538 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 11:01
نماد : فنورد آخرین : 4,030 197,600 حجم : 26,758 ارزش بازار : 28.973 هزار میلیارد تاریخ : 11:09
نماد : فنفت آخرین : 19,641 33,217 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 10:40
نماد : فسدید آخرین : 3,774 115,306 حجم : 950 ارزش بازار : 10.908 هزار میلیارد تاریخ : 10:57
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها