صنعتی سپاهان

فسپا | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 39,880 4.98
قیمت پایانی: 40,820 2.74

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 39,930 پایانی 40,820 1,150.00
بیشترین 42,000 کمترین 39,880
حجم 722,768 دفعات 252
حد قیمت 39,880 - 44,060 ارزش 29 میلیارد
حجم مبنا 1.225 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
129 تعداد خریدار 1
622,768 حجم خرید 100,000
89 تعداد فروشنده -
722,768 حجم فروش -
100,000 تغییر مالکیت 100,000

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش39,880 تعداد1,818,032 دستور212
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش39,890 تعداد3,167 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش39,910 تعداد2,149 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش40,400 تعداد1,803 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش40,450 تعداد250 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 2,899 دوره 6 ماهه
سود TTM 3,635
P/E TTM 11.23

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,636 P/E مجمع 24.95
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 61.12 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.48 % رتبه 211
6 ماهه 29.03 % رتبه 195
9 ماهه 73.33 % رتبه 188
1 ساله 145.7 % رتبه 171
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
26.533 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.05

P/B

% 39

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 40,820 درصد تغییر : 2.74 حجم : 722,768 دفعات : 252
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 41,970 درصد تغییر : 4.81 حجم : 4.93 میلیون دفعات : 1,225
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 44,090 درصد تغییر : 3.90 حجم : 1.18 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 45,880 درصد تغییر : 4.06 حجم : 4.51 میلیون دفعات : 2,007
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 47,820 درصد تغییر : 2.25 حجم : 4.86 میلیون دفعات : 2,496
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 48,920 درصد تغییر : 4.62 حجم : 2.17 میلیون دفعات : 771
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 51,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.59 میلیون دفعات : 3,881
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 51,290 درصد تغییر : 3.97 حجم : 9.59 میلیون دفعات : 3,881
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 49,330 درصد تغییر : 3.92 حجم : 4.76 میلیون دفعات : 1,174
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 47,470 درصد تغییر : 0.36 حجم : 2.16 میلیون دفعات : 1,402
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 47,640 درصد تغییر : 3.07 حجم : 3.18 میلیون دفعات : 1,585
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 49,150 درصد تغییر : 3.08 حجم : 674,266 دفعات : 295
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 50,710 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.17 میلیون دفعات : 2,092
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 50,710 درصد تغییر : 1.28 حجم : 4.17 میلیون دفعات : 2,092
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 50,070 درصد تغییر : 4.57 حجم : 5.7 میلیون دفعات : 1,933
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 640.00 12,200 حجم : 1.57 میلیون ارزش بازار : 50.738 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : میدکو آخرین : 304.00 30,070 حجم : 25.9 میلیون ارزش بازار : 1364.498 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کویر آخرین : 1,220 23,310 حجم : 2.56 میلیون ارزش بازار : 257.364 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کاوه آخرین : 880.00 16,910 حجم : 36.42 میلیون ارزش بازار : 253.8 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فولای آخرین : 2,192 41,667 حجم : 538,059 ارزش بازار : 5.757 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فولاد آخرین : 540.00 10,300 حجم : 169.87 میلیون ارزش بازار : 2156.88 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فوکا آخرین : 6,953 13,997 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فنورد آخرین : 15,450 293,570 حجم : 246,914 ارزش بازار : 42.98 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فنفت آخرین : 12,301 25,877 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فلوله آخرین : 1,190 22,630 حجم : 4.2 میلیون ارزش بازار : 11.565 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها