پارس فولاد سبزوار

فسبزوار | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 26,160 1.21
قیمت پایانی: 26,480 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,010 پایانی 26,480 0.00
بیشترین 27,080 کمترین 26,140
حجم 2.4 میلیون دفعات 3,062
حد قیمت 24,770 - 27,370 ارزش 69.2 میلیارد
حجم مبنا 1.6 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
61 تعداد خریدار 2
113,592 حجم خرید 532,586
740 تعداد فروشنده 2
592,853 حجم فروش 53,325
479,261 تغییر مالکیت 479,261

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد52 خرید26,480 فروش26,490 تعداد700 دستور2
دستور1 تعداد862 خرید26,450 فروش26,500 تعداد15,479 دستور4
دستور1 تعداد3,282 خرید26,200 فروش26,530 تعداد210 دستور1
دستور1 تعداد1,500 خرید26,170 فروش26,540 تعداد1,743 دستور4
دستور1 تعداد381 خرید26,120 فروش26,550 تعداد18,399 دستور2

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 1,828 دوره 6 ماهه
سود TTM 4,886
P/E TTM 5.391

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 6,491 P/E مجمع 4.06
سود نقدی 5,750
درصد توزیع 88.58 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.93 % رتبه 169
6 ماهه 8.73 % رتبه 97
9 ماهه 9.12 % رتبه 70
1 ساله 2.69 % رتبه 12
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
115.96 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.31

P/B

% 8.96

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 26,480 درصد تغییر : 0.53 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 3,062
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 26,340 درصد تغییر : 1.04 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 3,062
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 26,070 درصد تغییر : 0.27 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 3,062
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 26,000 درصد تغییر : 0.23 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 3,062
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 26,060 درصد تغییر : 2.72 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 3,062
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 25,370 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 3,062
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 25,370 درصد تغییر : 0.74 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 3,062
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 25,560 درصد تغییر : 0.12 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 3,062
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 25,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 3,062
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 25,590 درصد تغییر : 1.59 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 3,062
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 25,190 درصد تغییر : 0.36 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 3,062
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 25,280 درصد تغییر : 0.12 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 3,062
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 25,310 درصد تغییر : 0.04 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 3,062
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 25,300 درصد تغییر : 0.24 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 3,062
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 25,360 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.4 میلیون دفعات : 3,062
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 140.00 8,180 حجم : 1.85 میلیون ارزش بازار : 31.676 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : میدکو آخرین : 20.00 17,680 حجم : 672,849 ارزش بازار : 2722.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کویر آخرین : 40.00 3,773 حجم : 6.2 میلیون ارزش بازار : 104.552 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کاوه آخرین : 50.00 5,230 حجم : 3.04 میلیون ارزش بازار : 186.75 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فولای آخرین : 40.00 8,340 حجم : 5.64 میلیون ارزش بازار : 4.609 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : فولاد آخرین : 20.00 5,540 حجم : 71.8 میلیون ارزش بازار : 3442.75 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فوکا آخرین : 8,150 12,800 حجم : 57,479 ارزش بازار : 84.542 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنورد آخرین : 3,340 239,000 حجم : 77,834 ارزش بازار : 24.922 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/15
نماد : فنفت آخرین : 12,474 26,050 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 37.92 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فلوله آخرین : 11.00 1,584 حجم : 102.38 میلیون ارزش بازار : 9.527 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها