فروسیلیس ایران

فروس | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,860 4.89
قیمت پایانی: 4,990 2.35

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,000 پایانی 4,990 120.00
بیشترین 5,200 کمترین 4,860
حجم 14.56 میلیون دفعات 1,286
حد قیمت 5,100 - 5,620 ارزش 72.7 میلیارد
حجم مبنا 9.615 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
761 تعداد خریدار 2
20.414 میلیون حجم خرید 1.5 میلیون
879 تعداد فروشنده -
21.914 میلیون حجم فروش -
1.5 میلیون تغییر مالکیت 1.5 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,110 تعداد903 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,120 تعداد1,393 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,130 تعداد8,287 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,150 تعداد1,046 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,160 تعداد11,001 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 218 دوره 6 ماهه
سود TTM 307
P/E TTM 16.622

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 711 P/E مجمع 7.19
سود نقدی 500
درصد توزیع 70.32 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.39 % رتبه 625
6 ماهه 35.22 % رتبه 570
9 ماهه 11.03 % رتبه 545
1 ساله 24.74 % رتبه 495
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
19.96 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.79

P/B

% 45.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 4,990 درصد تغییر : 2.35 حجم : 14.56 میلیون دفعات : 1,286
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 5,110 درصد تغییر : 4.66 حجم : 21.91 میلیون دفعات : 2,020
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 5,360 درصد تغییر : 4.80 حجم : 11.42 میلیون دفعات : 1,292
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 5,630 درصد تغییر : 0.35 حجم : 27.61 میلیون دفعات : 3,933
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 5,650 درصد تغییر : 3.25 حجم : 50.28 میلیون دفعات : 5,374
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 5,840 درصد تغییر : 4.58 حجم : 16.34 میلیون دفعات : 1,289
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 6,120 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11.77 میلیون دفعات : 1,350
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 6,120 درصد تغییر : 3.93 حجم : 11.77 میلیون دفعات : 1,350
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 6,370 درصد تغییر : 4.09 حجم : 41.65 میلیون دفعات : 3,615
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 6,120 درصد تغییر : 2.86 حجم : 73.03 میلیون دفعات : 8,136
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 6,300 درصد تغییر : 3.23 حجم : 30.43 میلیون دفعات : 3,267
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 6,510 درصد تغییر : 3.84 حجم : 35.33 میلیون دفعات : 3,150
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 6,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : 86.31 میلیون دفعات : 8,333
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 6,770 درصد تغییر : 2.73 حجم : 86.31 میلیون دفعات : 8,333
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 6,960 درصد تغییر : 4.35 حجم : 157.37 میلیون دفعات : 10,913
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 640.00 12,200 حجم : 1.57 میلیون ارزش بازار : 50.738 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : میدکو آخرین : 304.00 30,070 حجم : - ارزش بازار : 1364.498 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کویر آخرین : 1,220 23,310 حجم : 2.56 میلیون ارزش بازار : 257.364 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کاوه آخرین : 880.00 16,910 حجم : 36.42 میلیون ارزش بازار : 253.8 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فولای آخرین : 2,192 41,667 حجم : - ارزش بازار : 5.757 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فولاد آخرین : 540.00 10,300 حجم : 169.87 میلیون ارزش بازار : 2156.88 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فوکا آخرین : 6,953 13,997 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فنورد آخرین : 15,450 293,570 حجم : 246,914 ارزش بازار : 42.98 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فنفت آخرین : 12,301 25,877 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : فلوله آخرین : 1,190 22,630 حجم : 4.2 میلیون ارزش بازار : 11.565 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها