جهان فولاد سیرجان

فجهان | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,150 2.59
قیمت پایانی: 5,990 0.08

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,940 پایانی 5,990 5.00
بیشترین 6,152 کمترین 5,881
حجم 68.04 میلیون دفعات 16,012
حد قیمت 5,691 - 6,289 ارزش 407.58 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
2,126 تعداد خریدار 6
32.876 میلیون حجم خرید 22.989 میلیون
12,917 تعداد فروشنده 9
55.853 میلیون حجم فروش 11,062
22.978 میلیون تغییر مالکیت 22.978 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور16 تعداد2,976,765 خرید6,010 فروش6,010 تعداد1,105 دستور1
دستور8 تعداد689,793 خرید6,001 فروش6,011 تعداد3,494 دستور3
دستور12 تعداد1,639,892 خرید6,000 فروش6,012 تعداد1,041 دستور1
دستور8 تعداد1,403,000 خرید5,995 فروش6,015 تعداد34,667 دستور6
دستور5 تعداد744,270 خرید5,992 فروش6,016 تعداد620 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 192 دوره 3 ماهه
سود TTM 585
P/E TTM 10.257

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 411 P/E مجمع 14.59
سود نقدی 185
درصد توزیع 45.01 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.91 % رتبه 1
6 ماهه 8.91 % رتبه 7
9 ماهه 8.91 % رتبه 11
1 ساله 8.91 % رتبه 18
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
239.6 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.05

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 5,990 درصد تغییر : 0.08 حجم : 68.04 میلیون دفعات : 16,012
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 5,995 درصد تغییر : 0.08 حجم : 55.86 میلیون دفعات : 16,511
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 5,990 درصد تغییر : 2.82 حجم : 56.93 میلیون دفعات : 17,773
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 6,164 درصد تغییر : 2.50 حجم : 93.85 میلیون دفعات : 21,540
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 6,322 درصد تغییر : 1.87 حجم : 74.77 میلیون دفعات : 20,602
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 6,206 درصد تغییر : 2.01 حجم : 78.94 میلیون دفعات : 25,612
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 6,084 درصد تغییر : 2.55 حجم : 228.73 میلیون دفعات : 37,363
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 5,933 درصد تغییر : 0.97 حجم : 74.22 میلیون دفعات : 26,174
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 5,876 درصد تغییر : 4.70 حجم : 133.6 میلیون دفعات : 48,126
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 6,166 درصد تغییر : 4.58 حجم : 101.92 میلیون دفعات : 36,393
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 6,462 درصد تغییر : 1.00 حجم : 129.58 میلیون دفعات : 50,984
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 6,527 درصد تغییر : 2.00 حجم : 126.93 میلیون دفعات : 49,825
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 6,660 درصد تغییر : 0.02 حجم : 191.98 میلیون دفعات : 55,013
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 6,661 درصد تغییر : 0.42 حجم : 198.69 میلیون دفعات : 68,998
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 6,689 درصد تغییر : 0.51 حجم : 178.73 میلیون دفعات : 70,643
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 150.00 8,850 حجم : 2.48 میلیون ارزش بازار : 35.464 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : میدکو آخرین : 10.00 47,040 حجم : 8.92 میلیون ارزش بازار : 2822.4 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : کویر آخرین : 90.00 14,210 حجم : 3.71 میلیون ارزش بازار : 152.712 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : کاوه آخرین : 260.00 17,010 حجم : 2.64 میلیون ارزش بازار : 257.4 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : فولای آخرین : - 18,130 حجم : 1.32 میلیون ارزش بازار : 4.814 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : فولاد آخرین : 300.00 10,470 حجم : 53.76 میلیون ارزش بازار : 3091.15 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : فوکا آخرین : 5,686 15,264 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : فنورد آخرین : 5,540 183,900 حجم : 156,845 ارزش بازار : 26.377 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : فنفت آخرین : 1,489 15,065 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : فلوله آخرین : - 1,206 حجم : 72.3 میلیون ارزش بازار : 8.174 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها