فولاد امیرکبیر کاشان

فجر | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 36,170 0.50
قیمت پایانی: 36,350 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 36,000 پایانی 36,350 0.00
بیشترین 37,670 کمترین 34,990
حجم 3.78 میلیون دفعات 2,727
حد قیمت 34,990 - 38,670 ارزش 137.3 میلیارد
حجم مبنا 861,920 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
929 تعداد خریدار 2
3.638 میلیون حجم خرید 137,786
854 تعداد فروشنده 2
3.503 میلیون حجم فروش 272,934
135,148 تغییر مالکیت 135,148

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4,500 خرید36,150 فروش36,170 تعداد38,279 دستور1
دستور3 تعداد2,751 خرید36,110 فروش36,180 تعداد17,187 دستور3
دستور1 تعداد1,380 خرید36,100 فروش36,190 تعداد735 دستور2
دستور1 تعداد280 خرید36,090 فروش36,200 تعداد600 دستور1
دستور2 تعداد1,140 خرید36,040 فروش36,300 تعداد3,852 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 4,736 دوره 12 ماهه
سود TTM 13,568
P/E TTM 2.679

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 13,568 P/E مجمع 2.68
سود نقدی 4,500
درصد توزیع 33.17 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 88.63 % رتبه 96
6 ماهه 91.19 % رتبه 99
9 ماهه 101.78 % رتبه 133
1 ساله 124.24 % رتبه 147
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
89.348 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.65

P/B

% 27.7

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 36,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.37 میلیون دفعات : 1,301
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 36,350 درصد تغییر : 1.30 حجم : 6.37 میلیون دفعات : 1,301
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 36,830 درصد تغییر : 4.71 حجم : 6.37 میلیون دفعات : 1,301
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 38,650 درصد تغییر : 3.37 حجم : 6.37 میلیون دفعات : 1,301
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 37,390 درصد تغییر : 1.83 حجم : 6.37 میلیون دفعات : 1,301
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 36,720 درصد تغییر : 0.14 حجم : 6.37 میلیون دفعات : 1,301
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 36,670 درصد تغییر : 4.89 حجم : 6.37 میلیون دفعات : 1,301
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 34,960 درصد تغییر : 3.56 حجم : 6.37 میلیون دفعات : 1,301
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 33,760 درصد تغییر : 2.40 حجم : 6.37 میلیون دفعات : 1,301
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 34,590 درصد تغییر : 0.20 حجم : 6.37 میلیون دفعات : 1,301
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 34,520 درصد تغییر : 4.86 حجم : 6.37 میلیون دفعات : 1,301
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 32,920 درصد تغییر : 4.67 حجم : 6.37 میلیون دفعات : 1,301
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 31,450 درصد تغییر : 1.95 حجم : 6.37 میلیون دفعات : 1,301
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 30,850 درصد تغییر : 4.05 حجم : 6.37 میلیون دفعات : 1,301
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 29,650 درصد تغییر : 1.13 حجم : 6.37 میلیون دفعات : 1,301
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : - 9,520 حجم : 6.64 میلیون ارزش بازار : 38.366 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : میدکو آخرین : 1,120 46,580 حجم : - ارزش بازار : 1930.492 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : کویر آخرین : 60.00 14,050 حجم : 12.72 میلیون ارزش بازار : 146.988 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : کاوه آخرین : 10.00 19,360 حجم : 8.78 میلیون ارزش بازار : 290.55 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : فولای آخرین : 412.00 37,290 حجم : 2.01 میلیون ارزش بازار : 4.942 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : فولاد آخرین : 80.00 10,580 حجم : 47.79 میلیون ارزش بازار : 2862.61 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : فوکا آخرین : 6,221 14,729 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : فنورد آخرین : 950.00 199,000 حجم : 155,727 ارزش بازار : 28.793 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : فنفت آخرین : 11,657 25,233 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : فلوله آخرین : 140.00 17,350 حجم : 1.44 میلیون ارزش بازار : 9.47 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها