فولاد امیرکبیر کاشان

فجر | سهام - بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 62,730 6.00
قیمت پایانی: 61,720 4.29

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 61,490 پایانی 61,720 2,540.00
بیشترین 62,730 کمترین 59,200
حجم 4.47 میلیون دفعات 1,312
حد قیمت 57,410 - 62,730 ارزش 275.6 میلیارد
حجم مبنا 861,920 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
284 تعداد خریدار 2
4.453 میلیون حجم خرید 13,481
673 تعداد فروشنده 4
2.97 میلیون حجم فروش 1.497 میلیون
1.483 میلیون تغییر مالکیت 1.483 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور238 تعداد6,218,434 خرید62,730 فروش63,800 تعداد1,802 دستور1
دستور2 تعداد211 خرید62,000 فروش63,860 تعداد171 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید61,710 فروش64,200 تعداد693 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید61,000 فروش64,300 تعداد3,650 دستور7
دستور1 تعداد20,000 خرید60,500 فروش64,400 تعداد3,007 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 13,568 دوره 12 ماهه
سود TTM 13,568
P/E TTM 4.549

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,111 P/E مجمع 29.24
سود نقدی 1,600
درصد توزیع 75.79 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.15 % رتبه 94
6 ماهه 8.05 % رتبه 152
9 ماهه 6.18 % رتبه 136
1 ساله 34.46 % رتبه 178
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
52.956 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.73

P/B

% 27.7

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 61,720 درصد تغییر : 4.29 حجم : 4.47 میلیون دفعات : 1,312
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 59,180 درصد تغییر : 5.36 حجم : 3.91 میلیون دفعات : 1,265
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 56,170 درصد تغییر : 0.36 حجم : 1.67 میلیون دفعات : 1,362
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 56,370 درصد تغییر : 1.00 حجم : 294,001 دفعات : 231
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 56,940 درصد تغییر : 1.37 حجم : 827,067 دفعات : 605
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 57,730 درصد تغییر : 3.33 حجم : 1.1 میلیون دفعات : 772
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 55,870 درصد تغییر : 2.07 حجم : 1.35 میلیون دفعات : 751
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 57,050 درصد تغییر : 1.43 حجم : 402,904 دفعات : 213
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 57,880 درصد تغییر : 2.33 حجم : 717,665 دفعات : 577
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 59,260 درصد تغییر : 2.19 حجم : 1.88 میلیون دفعات : 1,386
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 57,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.59 میلیون دفعات : 1,937
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 57,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.8 میلیون دفعات : 1,555
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 57,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.06 میلیون دفعات : 714
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 57,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.08 میلیون دفعات : 1,076
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 57,990 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.56 میلیون دفعات : 1,217
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 60.00 10,400 حجم : 13.23 میلیون ارزش بازار : 40.784 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : میدکو آخرین : 546.00 33,880 حجم : 3.28 میلیون ارزش بازار : 1527.85 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کویر آخرین : 570.00 18,560 حجم : 1.13 میلیون ارزش بازار : 204.984 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کاوه آخرین : 30.00 19,850 حجم : 7.58 میلیون ارزش بازار : 297.45 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فولای آخرین : 1,516 49,019 حجم : 1,500 ارزش بازار : 6.771 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فولاد آخرین : 10.00 12,670 حجم : 77.85 میلیون ارزش بازار : 2660.57 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فوکا آخرین : 9,536 11,414 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فنورد آخرین : 8,920 157,690 حجم : 514,919 ارزش بازار : 22.477 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فنفت آخرین : 18,813 32,389 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فلوله آخرین : 660.00 21,470 حجم : 22,538 ارزش بازار : 11.06 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها