ماشین سازی اراک

فاراک | سهام - بورس
محصولات فلزی ( تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی )
گروه:

محصولات فلزی

زیر گروه:

تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,070 0.38
قیمت پایانی: 2,078 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,020 پایانی 2,078 0.00
بیشترین 2,130 کمترین 1,981
حجم 97.69 میلیون دفعات 4,077
حد قیمت 1,932 - 2,134 ارزش 203 میلیارد
حجم مبنا 7.133 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
1,531 تعداد خریدار 3
95.585 میلیون حجم خرید 2.109 میلیون
1,301 تعداد فروشنده 3
96.008 میلیون حجم فروش 1.687 میلیون
422,191 تغییر مالکیت 422,191

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد48,130 خرید2,070 فروش2,074 تعداد15,000 دستور1
دستور1 تعداد3,620 خرید2,067 فروش2,076 تعداد189,064 دستور2
دستور1 تعداد100,000 خرید2,060 فروش2,077 تعداد201,154 دستور2
دستور1 تعداد66,375 خرید2,057 فروش2,078 تعداد2,519 دستور1
دستور2 تعداد7,501 خرید2,056 فروش2,080 تعداد1,053,265 دستور8

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 21 دوره 6 ماهه
سود TTM 28
P/E TTM 75.156

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 47 P/E مجمع 44.21
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.63 % رتبه 84
6 ماهه 11.63 % رتبه 176
9 ماهه 31.75 % رتبه 117
1 ساله 58.62 % رتبه 85
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
42.885 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.98

P/B

% 45.81

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 2,078 درصد تغییر : 0.00 حجم : 108.9 میلیون دفعات : 4,158
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 2,078 درصد تغییر : 2.21 حجم : 108.9 میلیون دفعات : 4,158
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 2,033 درصد تغییر : 0.44 حجم : 108.9 میلیون دفعات : 4,158
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 2,042 درصد تغییر : 4.83 حجم : 108.9 میلیون دفعات : 4,158
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 1,948 درصد تغییر : 0.00 حجم : 108.9 میلیون دفعات : 4,158
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 1,948 درصد تغییر : 1.52 حجم : 108.9 میلیون دفعات : 4,158
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 1,978 درصد تغییر : 0.92 حجم : 108.9 میلیون دفعات : 4,158
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 1,960 درصد تغییر : 3.73 حجم : 108.9 میلیون دفعات : 4,158
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 2,036 درصد تغییر : 4.36 حجم : 108.9 میلیون دفعات : 4,158
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 1,951 درصد تغییر : 4.00 حجم : 108.9 میلیون دفعات : 4,158
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 1,876 درصد تغییر : 2.68 حجم : 108.9 میلیون دفعات : 4,158
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 1,827 درصد تغییر : 11.65 حجم : 108.9 میلیون دفعات : 4,158
تاریخ : 1400/04/06 پایانی : 2,068 درصد تغییر : 2.08 حجم : 108.9 میلیون دفعات : 4,158
تاریخ : 1400/04/05 پایانی : 2,112 درصد تغییر : 0.96 حجم : 108.9 میلیون دفعات : 4,158
تاریخ : 1400/04/02 پایانی : 2,092 درصد تغییر : 1.85 حجم : 108.9 میلیون دفعات : 4,158
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فنرژی آخرین : 3,331 14,109 حجم : 110,766 ارزش بازار : 1.759 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : فاذر آخرین : 4.00 1,357 حجم : 124.21 میلیون ارزش بازار : 24.67 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها