ماشین سازی اراک

فاراک | سهام - بورس
محصولات فلزی ( تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی )
گروه:

محصولات فلزی

زیر گروه:

تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,318 0.15
قیمت پایانی: 1,316 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,318 پایانی 1,316 0.00
بیشترین 1,357 کمترین 1,300
حجم 62.46 میلیون دفعات 1,954
حد قیمت 1,257 - 1,389 ارزش 87.9 میلیارد
حجم مبنا 11.119 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
311 تعداد خریدار -
51.626 میلیون حجم خرید -
329 تعداد فروشنده 1
51.601 میلیون حجم فروش 25,000
25,000 تغییر مالکیت 25,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد24,000 خرید1,328 فروش1,335 تعداد30,000 دستور1
دستور2 تعداد47,738 خرید1,320 فروش1,336 تعداد231,545 دستور2
دستور1 تعداد33,000 خرید1,314 فروش1,337 تعداد50,089 دستور2
دستور1 تعداد4,000 خرید1,313 فروش1,338 تعداد50,000 دستور1
دستور2 تعداد55,000 خرید1,312 فروش1,339 تعداد150,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 54 دوره 9 ماهه
سود TTM 89
P/E TTM 15.034

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 56 P/E مجمع 23.89
سود نقدی 10
درصد توزیع 17.86 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.02 % رتبه 69
6 ماهه 13.29 % رتبه 61
9 ماهه 17.65 % رتبه 71
1 ساله 35.32 % رتبه 66
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
29.656 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.4

P/B

% 48.55

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 1,316 درصد تغییر : 1.64 حجم : 62.46 میلیون دفعات : 1,954
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 1,338 درصد تغییر : 1.13 حجم : 62.46 میلیون دفعات : 1,954
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 1,323 درصد تغییر : 1.69 حجم : 62.46 میلیون دفعات : 1,954
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 1,301 درصد تغییر : 1.22 حجم : 62.46 میلیون دفعات : 1,954
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 1,317 درصد تغییر : 4.77 حجم : 62.46 میلیون دفعات : 1,954
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 1,257 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62.46 میلیون دفعات : 1,954
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 1,257 درصد تغییر : 2.78 حجم : 62.46 میلیون دفعات : 1,954
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 1,293 درصد تغییر : 0.54 حجم : 62.46 میلیون دفعات : 1,954
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 1,286 درصد تغییر : 0.00 حجم : 62.46 میلیون دفعات : 1,954
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 1,286 درصد تغییر : 2.63 حجم : 62.46 میلیون دفعات : 1,954
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 1,253 درصد تغییر : 0.08 حجم : 62.46 میلیون دفعات : 1,954
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 1,254 درصد تغییر : 1.29 حجم : 62.46 میلیون دفعات : 1,954
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 1,238 درصد تغییر : 4.83 حجم : 62.46 میلیون دفعات : 1,954
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 1,181 درصد تغییر : 1.25 حجم : 62.46 میلیون دفعات : 1,954
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 1,196 درصد تغییر : 0.67 حجم : 62.46 میلیون دفعات : 1,954
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فنرژی آخرین : 2,958 7,820 حجم : 110,766 ارزش بازار : 1.137 هزار میلیارد تاریخ : 11:47
نماد : فاذر آخرین : 3.00 1,018 حجم : 157.21 میلیون ارزش بازار : 14.483 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها