ماشین سازی اراک

فاراک | سهام - بورس
محصولات فلزی ( تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی )
گروه:

محصولات فلزی

زیر گروه:

تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,308 2.98
قیمت پایانی: 2,376 0.13

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,318 پایانی 2,376 3.00
بیشترین 2,308 کمترین 2,308
حجم 747,668 دفعات 80
حد قیمت 2,308 - 2,521 ارزش 1.7 میلیارد
حجم مبنا 7.133 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
70 تعداد خریدار -
747,668 حجم خرید -
7 تعداد فروشنده -
747,668 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,308 تعداد44,102,230 دستور878
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,309 تعداد12,227 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,310 تعداد111,221 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,318 تعداد729,498 دستور27
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,319 تعداد27,373 دستور7

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 36 دوره 6 ماهه
سود TTM 45
P/E TTM 53.082

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 47 P/E مجمع 50.55
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.62 % رتبه 326
6 ماهه 10.68 % رتبه 160
9 ماهه 74.21 % رتبه 93
1 ساله 57.95 % رتبه 67
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
34.098 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.35

P/B

% 45.81

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 2,376 درصد تغییر : 0.13 حجم : 747,668 دفعات : 80
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 2,379 درصد تغییر : 0.42 حجم : 3 میلیون دفعات : 141
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 2,389 درصد تغییر : 0.08 حجم : 455,733 دفعات : 58
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 2,391 درصد تغییر : 0.04 حجم : 229,170 دفعات : 38
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 2,392 درصد تغییر : 0.08 حجم : 580,187 دفعات : 38
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 2,394 درصد تغییر : 0.13 حجم : 775,343 دفعات : 65
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 2,397 درصد تغییر : 0.08 حجم : 600,734 دفعات : 39
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 2,399 درصد تغییر : 0.04 حجم : 184,591 دفعات : 27
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 0.42 حجم : 2.1 میلیون دفعات : 81
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 2,410 درصد تغییر : 0.82 حجم : 2.37 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 2,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.75 میلیون دفعات : 126
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 2,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.09 میلیون دفعات : 84
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 2,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 188,230 دفعات : 27
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 2,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 173,685 دفعات : 31
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 2,430 درصد تغییر : 0.00 حجم : 754,201 دفعات : 72
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فنرژی آخرین : 7,827 18,605 حجم : 110,766 ارزش بازار : 1.759 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : فاذر آخرین : 880.00 22,830 حجم : 490,803 ارزش بازار : 23.37 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها