ماشین سازی اراک

فاراک | سهام - بورس
محصولات فلزی ( تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی )
گروه:

محصولات فلزی

زیر گروه:

تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,336 0.98
قیمت پایانی: 1,352 2.19

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,325 پایانی 1,352 29.00
بیشترین 1,383 کمترین 1,302
حجم 45.343 میلیون دفعات 1,625
حد قیمت 1,257 - 1,389 ارزش 61.3 میلیارد
حجم مبنا 11.095 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
362 تعداد خریدار -
45.343 میلیون حجم خرید -
426 تعداد فروشنده 5
43.13 میلیون حجم فروش 2.212 میلیون
2.212 میلیون تغییر مالکیت 2.212 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد11,000 خرید1,336 فروش1,339 تعداد345,000 دستور1
دستور1 تعداد60,000 خرید1,332 فروش1,340 تعداد400,000 دستور1
دستور2 تعداد17,485 خرید1,331 فروش1,344 تعداد227,969 دستور5
دستور4 تعداد103,180 خرید1,330 فروش1,345 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید1,325 فروش1,347 تعداد5,002 دستور1

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 88 دوره 12 ماهه
سود TTM 88
P/E TTM 15.364

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 56 P/E مجمع 24.14
سود نقدی 10
درصد توزیع 17.86 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.15 % رتبه 81
6 ماهه 14.7 % رتبه 73
9 ماهه 5.54 % رتبه 62
1 ساله 8.9 % رتبه 71
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
27.902 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.22

P/B

% 48.54

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 1,352 درصد تغییر : 2.19 حجم : 45.343 میلیون دفعات : 1,625
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 1,323 درصد تغییر : 2.32 حجم : 33.674 میلیون دفعات : 981
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 1,293 درصد تغییر : 0.92 حجم : 27.59 میلیون دفعات : 913
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 1,305 درصد تغییر : 0.31 حجم : 30.676 میلیون دفعات : 861
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 1,309 درصد تغییر : 0.23 حجم : 41.851 میلیون دفعات : 1,025
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 1,306 درصد تغییر : 1.01 حجم : 26.092 میلیون دفعات : 855
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 1,293 درصد تغییر : 0.47 حجم : 41.592 میلیون دفعات : 1,027
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 1,287 درصد تغییر : 1.66 حجم : 59.448 میلیون دفعات : 1,516
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 1,266 درصد تغییر : 1.36 حجم : 81.43 میلیون دفعات : 1,661
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 1,249 درصد تغییر : 0.48 حجم : 21.054 میلیون دفعات : 713
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 1,243 درصد تغییر : 1.55 حجم : 19.682 میلیون دفعات : 679
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 1,224 درصد تغییر : 1.77 حجم : 30.127 میلیون دفعات : 847
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 1,246 درصد تغییر : 0.88 حجم : 30.209 میلیون دفعات : 902
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 1,257 درصد تغییر : 1.86 حجم : 38.762 میلیون دفعات : 1,219
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 1,234 درصد تغییر : 0.80 حجم : 81.139 میلیون دفعات : 1,537
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : فنرژی آخرین : 250.00 12,930 حجم : 720,491 ارزش بازار : 2.097 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : فاذر آخرین : 42.00 891 حجم : 65.371 میلیون ارزش بازار : 16.096 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها