شیر پاستوریزه پگاه گیلان

غگیلا | سهام - فرابورس
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

لبنیات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 24,313 6.00
قیمت پایانی: 22,952 0.07

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 24,282 پایانی 22,952 15.00
بیشترین 24,313 کمترین 24,313
حجم 23,510 دفعات 1,636
حد قیمت 22,450 - 24,282 ارزش 571.6 میلیون
حجم مبنا 2.972 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
46,488 حجم خرید -
2,008 تعداد فروشنده 3
34,460 حجم فروش 12,028
12,028 تغییر مالکیت 12,028

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور839 تعداد19,050,629 خرید24,282 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد4,370 خرید24,281 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور4 تعداد5,827 خرید24,280 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد5,323 خرید24,268 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد925 خرید24,267 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 438 دوره 9 ماهه
سود TTM 412
P/E TTM 55.672

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 380 P/E مجمع 60.36
سود نقدی 326
درصد توزیع 85.79 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.75 % رتبه 538
6 ماهه 42.65 % رتبه 471
9 ماهه 61.32 % رتبه 372
1 ساله 85.77 % رتبه 115
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.59 هزار میلیارد

ارزش بازار

14

P/B

% 22.27

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 22,952 درصد تغییر : 0.07 حجم : 23,510 دفعات : 1,636
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 22,937 درصد تغییر : 0.13 حجم : 46,488 دفعات : 2,020
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 22,908 درصد تغییر : 0.07 حجم : 23,497 دفعات : 1,553
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 22,893 درصد تغییر : 0.07 حجم : 26,352 دفعات : 1,451
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 22,876 درصد تغییر : 0.13 حجم : 48,045 دفعات : 1,906
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 22,846 درصد تغییر : 0.07 حجم : 24,628 دفعات : 1,502
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 22,831 درصد تغییر : 0.08 حجم : 30,950 دفعات : 2,031
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 22,812 درصد تغییر : 0.08 حجم : 29,925 دفعات : 2,018
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 22,793 درصد تغییر : 0.07 حجم : 26,432 دفعات : 1,838
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 22,777 درصد تغییر : 0.11 حجم : 40,169 دفعات : 2,394
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 22,752 درصد تغییر : 0.22 حجم : 81,313 دفعات : 4,055
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 22,702 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/20 پایانی : 22,702 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 22,702 درصد تغییر : 0.16 حجم : 60,983 دفعات : 4,237
تاریخ : 1399/12/17 پایانی : 22,665 درصد تغییر : 0.13 حجم : 46,571 دفعات : 2,813
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غگلستا آخرین : 570.00 27,970 حجم : - ارزش بازار : 15.105 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : غگلپا آخرین : 1,406 68,935 حجم : 46,711 ارزش بازار : 11.872 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : غفارس آخرین : 367.00 17,987 حجم : 3,290 ارزش بازار : 21.287 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : غشصفا آخرین : 560.00 27,440 حجم : 5,387 ارزش بازار : 23.403 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : غشاذر آخرین : 200.00 9,800 حجم : 12,993 ارزش بازار : 12.324 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : غپاک آخرین : 290.00 31,920 حجم : 10.08 میلیون ارزش بازار : 43.989 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : غپآذر آخرین : 1,314 64,425 حجم : 200 ارزش بازار : 13.148 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : غالبر آخرین : 400.00 19,830 حجم : 5,287 ارزش بازار : 9.346 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : غشان آخرین : 150.00 7,540 حجم : 61,000 ارزش بازار : 12.104 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها