لبنیات پاک

غپاک | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

لبنیات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 31,920 0.92
قیمت پایانی: 31,750 0.38

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 32,550 پایانی 31,750 120.00
بیشترین 32,380 کمترین 31,000
حجم 10.08 میلیون دفعات 3,550
حد قیمت 31,020 - 33,540 ارزش 320.1 میلیارد
حجم مبنا 4.112 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
1,997 تعداد خریدار 10
13.317 میلیون حجم خرید 1.589 میلیون
1,342 تعداد فروشنده 6
14.489 میلیون حجم فروش 416,516
1.172 میلیون تغییر مالکیت 1.172 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور10 تعداد53,313 خرید31,020 فروش31,110 تعداد715 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش31,220 تعداد10,508 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش31,230 تعداد320 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش31,240 تعداد6,070 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش31,290 تعداد279 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -77 دوره 9 ماهه
سود TTM -59
P/E TTM -536.102

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -445 P/E مجمع -71.08
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 128.68 % رتبه 74
6 ماهه 122.11 % رتبه 143
9 ماهه 25.55 % رتبه 194
1 ساله 324.89 % رتبه 229
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
43.989 هزار میلیارد

ارزش بازار

38.04

P/B

% 25.33

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 31,750 درصد تغییر : 0.38 حجم : 10.08 میلیون دفعات : 3,550
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 31,630 درصد تغییر : 0.06 حجم : 14.91 میلیون دفعات : 5,432
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 31,650 درصد تغییر : 1.49 حجم : 15.21 میلیون دفعات : 4,766
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 32,130 درصد تغییر : 1.97 حجم : 12.78 میلیون دفعات : 5,915
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 31,510 درصد تغییر : 4.79 حجم : 25.3 میلیون دفعات : 6,788
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 30,070 درصد تغییر : 1.42 حجم : 9.3 میلیون دفعات : 4,313
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 29,650 درصد تغییر : 5.18 حجم : 13.57 میلیون دفعات : 4,706
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 28,190 درصد تغییر : 0.46 حجم : 8.04 میلیون دفعات : 2,761
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 28,320 درصد تغییر : 0.89 حجم : 6.81 میلیون دفعات : 3,007
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 28,070 درصد تغییر : 1.12 حجم : 4.72 میلیون دفعات : 2,200
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 27,760 درصد تغییر : 3.51 حجم : 8.52 میلیون دفعات : 3,340
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 26,820 درصد تغییر : 0.11 حجم : 17.78 میلیون دفعات : 4,669
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 26,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.82 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 26,850 درصد تغییر : 1.97 حجم : 1.82 میلیون دفعات : 191
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 27,390 درصد تغییر : 0.58 حجم : 4.17 میلیون دفعات : 1,500
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غگیلا آخرین : 1,376 24,313 حجم : 23,510 ارزش بازار : 4.59 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : غگلستا آخرین : 570.00 27,970 حجم : - ارزش بازار : 15.105 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : غگلپا آخرین : 1,406 68,935 حجم : 46,711 ارزش بازار : 11.872 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : غفارس آخرین : 367.00 17,987 حجم : 3,290 ارزش بازار : 21.287 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : غشصفا آخرین : 560.00 27,440 حجم : 5,387 ارزش بازار : 23.403 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : غشاذر آخرین : 200.00 9,800 حجم : 12,993 ارزش بازار : 12.324 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : غپآذر آخرین : 1,314 64,425 حجم : 200 ارزش بازار : 13.148 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : غالبر آخرین : 400.00 19,830 حجم : 5,287 ارزش بازار : 9.346 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : غشان آخرین : 150.00 7,540 حجم : 61,000 ارزش بازار : 12.104 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها