لبنیات پاک

غپاک | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

لبنیات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,750 0.37
قیمت پایانی: 18,680 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,300 پایانی 18,680 0.00
بیشترین 18,890 کمترین 18,060
حجم 4.91 میلیون دفعات 1,980
حد قیمت 17,140 - 18,940 ارزش 91.6 میلیارد
حجم مبنا 4.112 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
849 تعداد خریدار 2
4.397 میلیون حجم خرید 510,000
577 تعداد فروشنده 2
4.283 میلیون حجم فروش 623,681
113,681 تغییر مالکیت 113,681

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد14,037 خرید18,750 فروش18,760 تعداد70,894 دستور1
دستور1 تعداد2,264 خرید18,700 فروش18,770 تعداد130,130 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید18,680 فروش18,790 تعداد100,000 دستور1
دستور1 تعداد412 خرید18,530 فروش18,800 تعداد72,219 دستور7
دستور2 تعداد1,066 خرید18,510 فروش18,810 تعداد40,592 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -126 دوره 12 ماهه
سود TTM 126
P/E TTM 148.254

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -445 P/E مجمع -41.98
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 43.18 % رتبه 195
6 ماهه 31.2 % رتبه 95
9 ماهه 21.73 % رتبه 140
1 ساله 20.49 % رتبه 183
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
25.881 هزار میلیارد

ارزش بازار

22.63

P/B

% 25.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 18,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 180 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 18,680 درصد تغییر : 3.55 حجم : 180 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 18,040 درصد تغییر : 0.44 حجم : 180 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 18,120 درصد تغییر : 2.48 حجم : 180 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 18,580 درصد تغییر : 2.26 حجم : 180 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 19,010 درصد تغییر : 0.26 حجم : 180 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 18,960 درصد تغییر : 0.42 حجم : 180 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 18,880 درصد تغییر : 1.62 حجم : 180 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 19,190 درصد تغییر : 0.26 حجم : 180 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 19,240 درصد تغییر : 4.18 حجم : 180 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 20,080 درصد تغییر : 2.00 حجم : 180 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 20,490 درصد تغییر : 3.71 حجم : 180 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 21,280 درصد تغییر : 1.24 حجم : 180 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 21,020 درصد تغییر : 4.47 حجم : 180 دفعات : 1
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 20,120 درصد تغییر : 1.85 حجم : 180 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غگیلا آخرین : 520.00 20,090 حجم : 384,380 ارزش بازار : 6.582 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : غگلستا آخرین : 36.00 23,459 حجم : 6.49 میلیون ارزش بازار : 12.397 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : غگلپا آخرین : 310.00 66,173 حجم : 1.76 میلیون ارزش بازار : 11.131 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : غفارس آخرین : 102.00 19,753 حجم : 4.76 میلیون ارزش بازار : 22.791 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : غشصفا آخرین : 300.00 22,500 حجم : 1.07 میلیون ارزش بازار : 18.555 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : غشاذر آخرین : 30.00 7,340 حجم : 2.83 میلیون ارزش بازار : 9.083 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : غپآذر آخرین : 812.00 42,720 حجم : 770,189 ارزش بازار : 8.706 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : غالبر آخرین : 240.00 15,780 حجم : 8.34 میلیون ارزش بازار : 7.401 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : غشان آخرین : 50.00 6,500 حجم : 7.9 میلیون ارزش بازار : 10.153 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها