لبنیات پاک

غپاک | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

لبنیات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,720 0.80
قیمت پایانی: 8,780 0.11

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,680 پایانی 8,780 10.00
بیشترین 8,980 کمترین 8,650
حجم 716,079 دفعات 195
حد قیمت 8,360 - 9,220 ارزش 6.28 میلیارد
حجم مبنا 1.708 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
97 تعداد خریدار -
716,079 حجم خرید -
70 تعداد فروشنده -
716,079 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد3,727 خرید8,720 فروش8,730 تعداد3,556 دستور1
دستور2 تعداد69,472 خرید8,700 فروش8,800 تعداد4,290 دستور2
دستور3 تعداد3,458 خرید8,650 فروش8,810 تعداد10,000 دستور1
دستور2 تعداد4,584 خرید8,640 فروش8,840 تعداد13,270 دستور2
دستور1 تعداد586 خرید8,630 فروش8,860 تعداد12,972 دستور3

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 259 دوره 6 ماهه
سود TTM -396
P/E TTM -22.172

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی -510 P/E مجمع -17.22
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.13 % رتبه 592
6 ماهه 22.37 % رتبه 516
9 ماهه 12.98 % رتبه 519
1 ساله 39.28 % رتبه 449
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.165 هزار میلیارد

ارزش بازار

16.85

P/B

% 25.52

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 8,780 درصد تغییر : 0.11 حجم : 716,079 دفعات : 195
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 8,790 درصد تغییر : 0.45 حجم : 1.279 میلیون دفعات : 286
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 8,830 درصد تغییر : 0.68 حجم : 1.665 میلیون دفعات : 489
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 8,890 درصد تغییر : 3.98 حجم : 4.396 میلیون دفعات : 593
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 8,550 درصد تغییر : 0.47 حجم : 950,516 دفعات : 237
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 8,590 درصد تغییر : 0.00 حجم : 395,198 دفعات : 123
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 8,590 درصد تغییر : 0.46 حجم : 970,685 دفعات : 264
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 8,630 درصد تغییر : 0.23 حجم : 930,427 دفعات : 206
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 8,610 درصد تغییر : 1.29 حجم : 4.044 میلیون دفعات : 785
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 8,500 درصد تغییر : 0.12 حجم : 489,056 دفعات : 129
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 8,510 درصد تغییر : 0.24 حجم : 735,306 دفعات : 213
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 8,490 درصد تغییر : 4.28 حجم : 2.113 میلیون دفعات : 454
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 8,870 درصد تغییر : 4.11 حجم : 5.866 میلیون دفعات : 676
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 8,520 درصد تغییر : 4.67 حجم : 1.905 میلیون دفعات : 201
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 8,140 درصد تغییر : 0.61 حجم : 2.344 میلیون دفعات : 386
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غگیلا آخرین : 70.00 13,130 حجم : 5.32 میلیون ارزش بازار : 4.725 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غگلستا آخرین : 280.00 12,780 حجم : 1.076 میلیون ارزش بازار : 6.875 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غگلپا آخرین : 200.00 50,400 حجم : 196,489 ارزش بازار : 8.501 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غفارس آخرین : 160.00 6,700 حجم : 1.256 میلیون ارزش بازار : 7.852 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غشصفا آخرین : 220.00 18,500 حجم : 581,649 ارزش بازار : 15.504 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غشاذر آخرین : 100.00 6,100 حجم : 7.61 میلیون ارزش بازار : 7.518 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غپآذر آخرین : 1,000 31,950 حجم : 776,892 ارزش بازار : 6.23 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غالبر آخرین : 520.00 11,040 حجم : 10.866 میلیون ارزش بازار : 5.017 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غشان آخرین : 390.00 6,160 حجم : 24.079 میلیون ارزش بازار : 9.68 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها