لبنیات پاک

غپاک | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

لبنیات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,210 4.87
قیمت پایانی: 14,120 4.21

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,700 پایانی 14,120 570.00
بیشترین 14,220 کمترین 13,500
حجم 6.722 میلیون دفعات 1,094
حد قیمت 12,880 - 14,220 ارزش 94.89 میلیارد
حجم مبنا 1.082 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
389 تعداد خریدار 1
6.712 میلیون حجم خرید 10,000
267 تعداد فروشنده 2
6.632 میلیون حجم فروش 89,944
79,944 تغییر مالکیت 79,944

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد9,158 خرید14,200 فروش14,210 تعداد28,119 دستور1
دستور2 تعداد21,000 خرید14,180 فروش14,220 تعداد180,202 دستور12
دستور1 تعداد5,700 خرید14,170 فروش14,500 تعداد350 دستور1
دستور1 تعداد600 خرید14,120 فروش14,590 تعداد4,000 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید14,090 فروش14,630 تعداد40,282 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 765 دوره 9 ماهه
سود TTM 47
P/E TTM 300.426

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی -510 P/E مجمع -27.69
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 40.22 % رتبه 240
6 ماهه 61.56 % رتبه 271
9 ماهه 8.7 % رتبه 454
1 ساله 31.1 % رتبه 435
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
19.563 هزار میلیارد

ارزش بازار

13.74

P/B

% 25.52

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 14,120 درصد تغییر : 4.21 حجم : 6.722 میلیون دفعات : 1,094
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 13,550 درصد تغییر : 0.37 حجم : 3.375 میلیون دفعات : 758
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 13,500 درصد تغییر : 1.68 حجم : 2.245 میلیون دفعات : 750
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 13,730 درصد تغییر : 3.54 حجم : 2.207 میلیون دفعات : 718
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 13,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.13 میلیون دفعات : 517
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 13,260 درصد تغییر : 4.33 حجم : 2.13 میلیون دفعات : 517
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 13,860 درصد تغییر : 0.29 حجم : 2.125 میلیون دفعات : 588
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 13,900 درصد تغییر : 4.83 حجم : 5.76 میلیون دفعات : 723
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 13,260 درصد تغییر : 3.68 حجم : 2.13 میلیون دفعات : 517
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 12,790 درصد تغییر : 1.01 حجم : 2.239 میلیون دفعات : 766
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 12,920 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.829 میلیون دفعات : 515
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 12,920 درصد تغییر : 4.79 حجم : 3.872 میلیون دفعات : 827
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 13,570 درصد تغییر : 0.66 حجم : 3.248 میلیون دفعات : 834
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 13,660 درصد تغییر : 1.86 حجم : 3.853 میلیون دفعات : 839
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 13,410 درصد تغییر : 0.67 حجم : 2.985 میلیون دفعات : 809
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غگیلا آخرین : 200.00 23,750 حجم : 5.32 میلیون ارزش بازار : 4.725 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : غگلستا آخرین : 100.00 17,770 حجم : 7.154 میلیون ارزش بازار : 11.485 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : غگلپا آخرین : 2,500 38,250 حجم : 301,854 ارزش بازار : 14.114 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : غفارس آخرین : 110.00 10,500 حجم : 4.468 میلیون ارزش بازار : 12.213 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : غشصفا آخرین : 510.00 18,930 حجم : 2.648 میلیون ارزش بازار : 21.702 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : غشاذر آخرین : 470.00 7,390 حجم : 5.028 میلیون ارزش بازار : 10.029 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : غپآذر آخرین : 450.00 34,100 حجم : 2.353 میلیون ارزش بازار : 9.715 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : غالبر آخرین : 930.00 39,050 حجم : 2.413 میلیون ارزش بازار : 18.254 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : غشان آخرین : 520.00 8,010 حجم : 8.311 میلیون ارزش بازار : 13.607 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها