پگاه آذربایجان شرقی

غپآذر | سهام - فرابورس
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

لبنیات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 31,950 3.23
قیمت پایانی: 31,150 0.65

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,550 پایانی 31,150 200.00
بیشترین 32,200 کمترین 30,050
حجم 776,892 دفعات 392
حد قیمت 28,800 - 33,100 ارزش 24.22 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
109 تعداد خریدار 1
741,030 حجم خرید 35,862
163 تعداد فروشنده 1
711,892 حجم فروش 65,000
29,138 تغییر مالکیت 29,138

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد15,000 خرید31,300 فروش31,950 تعداد1,385 دستور1
دستور2 تعداد1,090 خرید31,200 فروش32,000 تعداد2,473 دستور2
دستور1 تعداد1,601 خرید31,100 فروش32,150 تعداد11,160 دستور3
دستور3 تعداد13,109 خرید31,050 فروش32,200 تعداد12,225 دستور4
دستور5 تعداد30,400 خرید30,800 فروش32,250 تعداد20,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 1,881 دوره 6 ماهه
سود TTM 2,652
P/E TTM 11.746

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,733 P/E مجمع 17.97
سود نقدی 1,700
درصد توزیع 98.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.83 % رتبه 303
6 ماهه 10.49 % رتبه 302
9 ماهه 6.81 % رتبه 399
1 ساله 7.58 % رتبه 390
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.23 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.08

P/B

% 21.51

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 31,150 درصد تغییر : 0.65 حجم : 776,892 دفعات : 392
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 30,950 درصد تغییر : 2.21 حجم : 694,842 دفعات : 419
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 31,650 درصد تغییر : 0.48 حجم : 837,371 دفعات : 423
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 31,500 درصد تغییر : 0.64 حجم : 737,211 دفعات : 395
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 31,300 درصد تغییر : 4.51 حجم : 1.385 میلیون دفعات : 702
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 29,950 درصد تغییر : 3.99 حجم : 1.199 میلیون دفعات : 520
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 28,800 درصد تغییر : 0.17 حجم : 319,779 دفعات : 240
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 28,850 درصد تغییر : 0.35 حجم : 394,716 دفعات : 228
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 28,750 درصد تغییر : 1.95 حجم : 597,150 دفعات : 163
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 28,200 درصد تغییر : 0.35 حجم : 423,194 دفعات : 269
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 28,300 درصد تغییر : 1.39 حجم : 808,390 دفعات : 361
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 28,700 درصد تغییر : 4.65 حجم : 710,777 دفعات : 420
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 30,100 درصد تغییر : 0.84 حجم : 820,072 دفعات : 451
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 29,850 درصد تغییر : 1.88 حجم : 712,985 دفعات : 383
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 29,300 درصد تغییر : 2.50 حجم : 753,476 دفعات : 419
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غگیلا آخرین : 70.00 13,130 حجم : 5.32 میلیون ارزش بازار : 4.725 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غگلستا آخرین : 280.00 12,780 حجم : 1.076 میلیون ارزش بازار : 6.875 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غگلپا آخرین : 200.00 50,400 حجم : 196,489 ارزش بازار : 8.501 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غفارس آخرین : 160.00 6,700 حجم : 1.256 میلیون ارزش بازار : 7.852 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غشصفا آخرین : 220.00 18,500 حجم : 581,649 ارزش بازار : 15.504 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غشاذر آخرین : 100.00 6,100 حجم : 7.61 میلیون ارزش بازار : 7.518 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غپاک آخرین : 70.00 8,720 حجم : 716,079 ارزش بازار : 12.165 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غالبر آخرین : 520.00 11,040 حجم : 10.866 میلیون ارزش بازار : 5.017 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غشان آخرین : 390.00 6,160 حجم : 24.079 میلیون ارزش بازار : 9.68 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها