پگاه آذربایجان شرقی

غپآذر | سهام - فرابورس
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

لبنیات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 64,875 2.00
قیمت پایانی: 66,174 0.04

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 64,875 پایانی 66,174 24.00
بیشترین 64,875 کمترین 64,875
حجم 13,442 دفعات 24
حد قیمت 64,951 - 70,252 ارزش 872.05 میلیون
حجم مبنا 911,627 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
34 تعداد خریدار 1
13,084 حجم خرید 30,000
1 تعداد فروشنده -
43,084 حجم فروش -
30,000 تغییر مالکیت 30,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش64,951 تعداد494,406 دستور176
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش64,952 تعداد5,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش65,000 تعداد2,985 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش65,148 تعداد700 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش66,000 تعداد2,275 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 798 دوره 9 ماهه
سود TTM 916
P/E TTM 72.269

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 550 P/E مجمع 120.36
سود نقدی 450
درصد توزیع 81.82 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.86 % رتبه 247
6 ماهه 11.88 % رتبه 245
9 ماهه 19.19 % رتبه 270
1 ساله 76.41 % رتبه 313
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.235 هزار میلیارد

ارزش بازار

31.32

P/B

% 21.68

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 66,174 درصد تغییر : 0.04 حجم : 13,442 دفعات : 24
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 66,198 درصد تغییر : 0.12 حجم : 43,084 دفعات : 37
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 66,276 درصد تغییر : 1.92 حجم : 1.39 میلیون دفعات : 709
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 67,571 درصد تغییر : 0.01 حجم : 4,987 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 67,580 درصد تغییر : 0.14 حجم : 50,689 دفعات : 15
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 67,673 درصد تغییر : 0.48 حجم : 176,006 دفعات : 41
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 67,998 درصد تغییر : 0.81 حجم : 297,539 دفعات : 147
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 68,551 درصد تغییر : 1.14 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 69,342 درصد تغییر : 3.35 حجم : 3.74 میلیون دفعات : 2,126
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 67,096 درصد تغییر : 0.87 حجم : 425,045 دفعات : 453
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 67,687 درصد تغییر : 0.20 حجم : 2.24 میلیون دفعات : 2,069
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 67,823 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.7 میلیون دفعات : 2,170
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 67,823 درصد تغییر : 2.43 حجم : 2.7 میلیون دفعات : 2,170
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 66,215 درصد تغییر : 0.57 حجم : 221,082 دفعات : 131
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 66,595 درصد تغییر : 0.89 حجم : 630,659 دفعات : 656
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غگیلا آخرین : 1,356 23,965 حجم : 43,494 ارزش بازار : 4.527 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غگلستا آخرین : 583.00 28,604 حجم : 4,278 ارزش بازار : 15.447 هزار میلیارد تاریخ : 09:52
نماد : غگلپا آخرین : 766.00 70,299 حجم : 447,704 ارزش بازار : 11.913 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غفارس آخرین : 306.00 15,042 حجم : 8.04 میلیون ارزش بازار : 17.67 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : غشصفا آخرین : 570.00 27,940 حجم : 3,646 ارزش بازار : 23.829 هزار میلیارد تاریخ : 11:36
نماد : غشاذر آخرین : 200.00 9,800 حجم : 14,941 ارزش بازار : 12.324 هزار میلیارد تاریخ : 11:34
نماد : غپاک آخرین : 1,180 20,920 حجم : 4.11 میلیون ارزش بازار : 28.832 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غالبر آخرین : 140.00 18,440 حجم : 12.04 میلیون ارزش بازار : 8.635 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غشان آخرین : 150.00 7,790 حجم : 10,740 ارزش بازار : 12.498 هزار میلیارد تاریخ : 12:00
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها