پگاه فارس

غفارس | سهام - فرابورس
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

لبنیات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,489 5.00
قیمت پایانی: 10,750 2.64

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,400 پایانی 10,750 291.00
بیشترین 11,400 کمترین 10,489
حجم 5.18 میلیون دفعات 982
حد قیمت 10,011 - 11,063 ارزش 55.66 میلیارد
حجم مبنا 5.407 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,120 تعداد خریدار 1
15.446 میلیون حجم خرید 50,000
521 تعداد فروشنده 2
14.896 میلیون حجم فروش 600,000
550,000 تغییر مالکیت 550,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد7,102 خرید11,063 فروش11,419 تعداد18,113 دستور1
دستور1 تعداد540 خرید11,036 فروش11,420 تعداد2,500 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید11,035 فروش11,730 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید11,033 فروش11,990 تعداد477 دستور1
دستور1 تعداد470 خرید11,032 فروش12,019 تعداد5,039 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -159 دوره 3 ماهه
سود TTM -254
P/E TTM -43.469

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی -86 P/E مجمع -128.38
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.5 % رتبه 129
6 ماهه 39.98 % رتبه 320
9 ماهه 7.12 % رتبه 279
1 ساله 0.36 % رتبه 280
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.468 هزار میلیارد

ارزش بازار

19.75

P/B

% 16.88

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 11,041 درصد تغییر : 4.78 حجم : 15.5 میلیون دفعات : 2,361
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 10,537 درصد تغییر : 4.37 حجم : 6.1 میلیون دفعات : 1,239
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 11,018 درصد تغییر : 3.75 حجم : 7.47 میلیون دفعات : 1,705
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 11,447 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.58 میلیون دفعات : 2,309
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 11,447 درصد تغییر : 4.88 حجم : 10.58 میلیون دفعات : 2,309
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 12,034 درصد تغییر : 1.82 حجم : 6.58 میلیون دفعات : 2,204
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 12,257 درصد تغییر : 4.86 حجم : 5.31 میلیون دفعات : 886
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 12,883 درصد تغییر : 4.70 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 762
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 13,519 درصد تغییر : 4.13 حجم : 13.08 میلیون دفعات : 2,550
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 14,101 درصد تغییر : 1.59 حجم : 4.55 میلیون دفعات : 1,920
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 14,329 درصد تغییر : 4.37 حجم : 6.24 میلیون دفعات : 1,582
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 14,984 درصد تغییر : 1.38 حجم : 5.36 میلیون دفعات : 2,019
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 14,780 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 14,780 درصد تغییر : 0.71 حجم : 9.24 میلیون دفعات : 2,615
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 14,885 درصد تغییر : 3.87 حجم : 9.25 میلیون دفعات : 2,359
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غگیلا آخرین : 1,174 22,321 حجم : 1.52 میلیون ارزش بازار : 7.524 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غگلستا آخرین : 725.00 13,793 حجم : 3.05 میلیون ارزش بازار : 7.337 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غگلپا آخرین : 3,025 57,489 حجم : 520,353 ارزش بازار : 9.778 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : غشصفا آخرین : 1,280 27,060 حجم : 2.07 میلیون ارزش بازار : 22.584 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : غشاذر آخرین : 350.00 6,790 حجم : 2.89 میلیون ارزش بازار : 8.393 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غپاک آخرین : 610.00 16,970 حجم : 2.72 میلیون ارزش بازار : 23.54 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غپآذر آخرین : 95.00 43,320 حجم : 586,077 ارزش بازار : 8.832 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غالبر آخرین : 470.00 13,930 حجم : 7.63 میلیون ارزش بازار : 6.362 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : غشان آخرین : 260.00 5,110 حجم : 4.55 میلیون ارزش بازار : 8.091 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها