پگاه اصفهان

غشصفا | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

لبنیات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,500 1.18
قیمت پایانی: 18,550 0.91

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,280 پایانی 18,550 170.00
بیشترین 18,880 کمترین 18,250
حجم 581,649 دفعات 258
حد قیمت 17,410 - 20,030 ارزش 10.75 میلیارد
حجم مبنا 808,625 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
75 تعداد خریدار 2
508,934 حجم خرید 72,715
86 تعداد فروشنده 2
198,649 حجم فروش 383,000
310,285 تغییر مالکیت 310,285

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد3,100 خرید18,470 فروش18,720 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد1,193 خرید18,460 فروش18,740 تعداد1,910 دستور2
دستور5 تعداد19,865 خرید18,450 فروش18,750 تعداد347 دستور1
دستور2 تعداد20,289 خرید18,430 فروش18,760 تعداد1,121 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید18,420 فروش18,800 تعداد43,500 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 1,338 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,970
P/E TTM 9.416

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,030 P/E مجمع 18.01
سود نقدی 920
درصد توزیع 89.32 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.62 % رتبه 432
6 ماهه 0.05 % رتبه 332
9 ماهه 21.61 % رتبه 434
1 ساله 35.38 % رتبه 336
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.504 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.55

P/B

% 19.15

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 18,550 درصد تغییر : 0.91 حجم : 581,649 دفعات : 258
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 18,720 درصد تغییر : 0.53 حجم : 1.03 میلیون دفعات : 299
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 18,820 درصد تغییر : 1.62 حجم : 1.937 میلیون دفعات : 555
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 19,130 درصد تغییر : 6.51 حجم : 5.987 میلیون دفعات : 910
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 17,960 درصد تغییر : 0.39 حجم : 1.467 میلیون دفعات : 298
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 17,890 درصد تغییر : 1.05 حجم : 1.004 میلیون دفعات : 333
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 18,080 درصد تغییر : 2.67 حجم : 2.763 میلیون دفعات : 660
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 17,610 درصد تغییر : 2.27 حجم : 1.649 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 17,220 درصد تغییر : 0.06 حجم : 586,262 دفعات : 220
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 17,210 درصد تغییر : 1.71 حجم : 793,031 دفعات : 212
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 17,510 درصد تغییر : 0.23 حجم : 463,719 دفعات : 133
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 17,550 درصد تغییر : 2.07 حجم : 550,318 دفعات : 233
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 17,920 درصد تغییر : 3.58 حجم : 1.567 میلیون دفعات : 495
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 17,300 درصد تغییر : 5.68 حجم : 2.858 میلیون دفعات : 569
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 16,370 درصد تغییر : 0.86 حجم : 749,060 دفعات : 190
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غگیلا آخرین : 70.00 13,130 حجم : 5.32 میلیون ارزش بازار : 4.725 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غگلستا آخرین : 280.00 12,780 حجم : 1.076 میلیون ارزش بازار : 6.875 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غگلپا آخرین : 200.00 50,400 حجم : 196,489 ارزش بازار : 8.501 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غفارس آخرین : 160.00 6,700 حجم : 1.256 میلیون ارزش بازار : 7.852 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غشاذر آخرین : 100.00 6,100 حجم : 7.61 میلیون ارزش بازار : 7.518 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غپاک آخرین : 70.00 8,720 حجم : 716,079 ارزش بازار : 12.165 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غپآذر آخرین : 1,000 31,950 حجم : 776,892 ارزش بازار : 6.23 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غالبر آخرین : 520.00 11,040 حجم : 10.866 میلیون ارزش بازار : 5.017 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : غشان آخرین : 390.00 6,160 حجم : 24.079 میلیون ارزش بازار : 9.68 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها