پگاه آذربایجان

غشاذر | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

لبنیات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,800 2.00
قیمت پایانی: 10,000 0.00

آخرین معامله

11:08
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,800 پایانی 10,000 0.00
بیشترین 9,800 کمترین 9,800
حجم 14,191 دفعات 11
حد قیمت 9,800 - 10,600 ارزش 139.1 میلیون
حجم مبنا 2.533 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:08
حقیقی حقوقی
13 تعداد خریدار -
12,543 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
12,543 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:08
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,800 تعداد1,965,241 دستور116
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,900 تعداد13,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,990 تعداد2,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,000 تعداد58,110 دستور6
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش10,090 تعداد1,515 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 94 دوره 9 ماهه
سود TTM 112
P/E TTM 89.306

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 172 P/E مجمع 58.14
سود نقدی 14
درصد توزیع 8.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.27 % رتبه 489
6 ماهه 13.62 % رتبه 434
9 ماهه 40.75 % رتبه 414
1 ساله 38.63 % رتبه 462
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.324 هزار میلیارد

ارزش بازار

16.9

P/B

% 19.96

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,543 دفعات : 14
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 64,021 دفعات : 11
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 120,888 دفعات : 19
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 10,000 درصد تغییر : 0.10 حجم : 303,852 دفعات : 17
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 10,010 درصد تغییر : 0.20 حجم : 553,118 دفعات : 50
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 10,030 درصد تغییر : 0.69 حجم : 1.51 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 10,100 درصد تغییر : 1.30 حجم : 18.94 میلیون دفعات : 2,840
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 9,970 درصد تغییر : 5.28 حجم : 2.33 میلیون دفعات : 293
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 9,470 درصد تغییر : 50.21 حجم : 2.43 میلیون دفعات : 275
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 19,020 درصد تغییر : 1.40 حجم : 9.15 میلیون دفعات : 2,821
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 19,290 درصد تغییر : 4.08 حجم : 14.81 میلیون دفعات : 2,650
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 20,110 درصد تغییر : 4.42 حجم : 12.07 میلیون دفعات : 2,071
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 21,040 درصد تغییر : 0.66 حجم : 5.92 میلیون دفعات : 1,417
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 21,180 درصد تغییر : 0.84 حجم : 397,612 دفعات : 157
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 21,360 درصد تغییر : 4.09 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 443
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : غگیلا آخرین : 1,356 23,965 حجم : 32,416 ارزش بازار : 4.526 هزار میلیارد تاریخ : 11:16
نماد : غگلستا آخرین : 583.00 28,604 حجم : 4,278 ارزش بازار : 15.447 هزار میلیارد تاریخ : 09:52
نماد : غگلپا آخرین : 1,194 69,871 حجم : 232,876 ارزش بازار : 11.977 هزار میلیارد تاریخ : 11:16
نماد : غفارس آخرین : 306.00 15,042 حجم : 7.99 میلیون ارزش بازار : 17.671 هزار میلیارد تاریخ : 11:01
نماد : غشصفا آخرین : 570.00 27,940 حجم : 3,426 ارزش بازار : 23.829 هزار میلیارد تاریخ : 09:58
نماد : غپاک آخرین : 1,180 20,920 حجم : 3.53 میلیون ارزش بازار : 28.804 هزار میلیارد تاریخ : 11:14
نماد : غپآذر آخرین : 1,323 64,875 حجم : 5,236 ارزش بازار : 13.238 هزار میلیارد تاریخ : 10:30
نماد : غالبر آخرین : 320.00 18,900 حجم : 8.03 میلیون ارزش بازار : 8.709 هزار میلیارد تاریخ : 11:16
نماد : غشان آخرین : 150.00 7,790 حجم : 9,740 ارزش بازار : 12.498 هزار میلیارد تاریخ : 10:45
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها