خوراک دام پارس

غدام | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( خوراک آماده دام )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

خوراک آماده دام

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 38,410 0.50
قیمت پایانی: 38,390 0.44

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 39,490 پایانی 38,390 170.00
بیشترین 39,490 کمترین 37,940
حجم - دفعات -
حد قیمت 65,560 - 72,460 ارزش -
حجم مبنا 410,621 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
1,008 تعداد خریدار -
2.125 میلیون حجم خرید -
574 تعداد فروشنده 1
2.125 میلیون حجم فروش 45
45.00 تغییر مالکیت 45.00

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور170 تعداد169,791 خرید72,460 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور5 تعداد10,541 خرید72,450 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد522 خرید72,440 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد100 خرید72,400 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور5 تعداد4,232 خرید72,370 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 162 دوره 3 ماهه
سود TTM 288
P/E TTM 250.715

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 339 P/E مجمع 213.27
سود نقدی 39
درصد توزیع 11.5 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 179.6 % رتبه 616
6 ماهه 55.23 % رتبه 437
9 ماهه 46.88 % رتبه 219
1 ساله 51.12 % رتبه 363
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.435 هزار میلیارد

ارزش بازار

23.22

P/B

% 45.98

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 38,390 درصد تغییر : 0.45 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 38,220 درصد تغییر : 1.49 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 37,660 درصد تغییر : 0.03 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 37,650 درصد تغییر : 2.98 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 36,560 درصد تغییر : 3.97 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 38,070 درصد تغییر : 2.95 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 36,980 درصد تغییر : 4.88 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 35,260 درصد تغییر : 4.32 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 33,800 درصد تغییر : 1.23 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 34,220 درصد تغییر : 1.92 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 34,890 درصد تغییر : 0.26 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 34,980 درصد تغییر : 1.41 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 35,480 درصد تغییر : 1.37 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/08/16 پایانی : 35,000 درصد تغییر : 4.07 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/08/15 پایانی : 33,630 درصد تغییر : 0.87 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها