خوراک دام پارس

غدام | سهام - بورس
غذایی بجز قند وشکر ( خوراک آماده دام )
گروه:

غذایی بجز قند وشکر

زیر گروه:

خوراک آماده دام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 54,720 4.97
قیمت پایانی: 54,090 3.76

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 51,800 پایانی 54,090 1,960.00
بیشترین 54,730 کمترین 51,800
حجم 1.075 میلیون دفعات 777
حد قیمت 49,530 - 54,730 ارزش 58.14 میلیارد
حجم مبنا 287,742 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
196 تعداد خریدار 1
1.07 میلیون حجم خرید 4,829
305 تعداد فروشنده 1
1.075 میلیون حجم فروش 224
4,605 تغییر مالکیت 4,605

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد180 خرید54,720 فروش54,720 تعداد10,700 دستور5
دستور1 تعداد602 خرید54,310 فروش54,730 تعداد137,317 دستور30
دستور3 تعداد14,618 خرید54,300 فروش55,370 تعداد680 دستور1
دستور2 تعداد2,947 خرید54,000 فروش55,480 تعداد1,500 دستور1
دستور2 تعداد1,482 خرید53,990 فروش55,550 تعداد300 دستور1

EPS

سال مالی 1402/09/30
تحقق سود 780 دوره 9 ماهه
سود TTM 870
P/E TTM 62.172

DPS

آخرین مجمع 1401/09/30
سود واقعی 415 P/E مجمع 130.34
سود نقدی 370
درصد توزیع 89.16 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.86 % رتبه 370
6 ماهه 26.86 % رتبه 260
9 ماهه 12.87 % رتبه 244
1 ساله 35.34 % رتبه 227
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.654 هزار میلیارد

ارزش بازار

25.13

P/B

% 43.73

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 52,130 درصد تغییر : 3.02 حجم : 448,989 دفعات : 418
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 50,600 درصد تغییر : 1.56 حجم : 416,238 دفعات : 422
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 51,400 درصد تغییر : 6.61 حجم : 1.18 میلیون دفعات : 828
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 55,040 درصد تغییر : 1.10 حجم : 891,064 دفعات : 787
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 54,440 درصد تغییر : 3.79 حجم : 709,273 دفعات : 648
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 52,450 درصد تغییر : 4.67 حجم : 1.123 میلیون دفعات : 544
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 50,110 درصد تغییر : 3.30 حجم : 1.276 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 48,510 درصد تغییر : 15.72 حجم : 709,955 دفعات : 570
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 41,920 درصد تغییر : 6.84 حجم : 208,990 دفعات : 205
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 45,000 درصد تغییر : 0.93 حجم : 165,096 دفعات : 224
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 45,420 درصد تغییر : 1.11 حجم : 214,930 دفعات : 193
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 45,930 درصد تغییر : 0.26 حجم : 148,090 دفعات : 168
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 45,810 درصد تغییر : 0.46 حجم : 135,380 دفعات : 162
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 45,600 درصد تغییر : 0.29 حجم : 477,413 دفعات : 310
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 45,470 درصد تغییر : 1.36 حجم : 169,161 دفعات : 179
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها