تهران شیمی

شتهران | سهام - فرابورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 40,150 422.79
قیمت پایانی: 7,680 0.00

آخرین معامله

1401/02/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 40,150 پایانی 7,680 0.00
بیشترین 40,150 کمترین 40,150
حجم 7,920 دفعات 1
حد قیمت 38,650 - 40,150 ارزش 62.03 میلیون
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/02/29
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
3,961 حجم خرید -
4 تعداد فروشنده -
3,961 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1401/02/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور12 تعداد428,949 خرید40,150 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود 2,525 دوره 6 ماهه
سود TTM 2,011
P/E TTM 19.965

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 2,011 P/E مجمع 19.97
سود نقدی 550
درصد توزیع 27.35 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 223.53 % رتبه 552
6 ماهه 458.1 % رتبه 642
9 ماهه 460.28 % رتبه 649
1 ساله 460.6 % رتبه 655
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.529 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 0.66

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/02/29 پایانی : 7,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,920 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/28 پایانی : 7,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,920 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/27 پایانی : 7,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,920 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/26 پایانی : 7,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,920 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/25 پایانی : 7,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,920 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/24 پایانی : 7,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,920 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/21 پایانی : 7,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,920 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/20 پایانی : 7,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,920 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/19 پایانی : 7,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,920 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/18 پایانی : 7,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,920 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/17 پایانی : 7,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,920 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/12 پایانی : 7,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,920 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/11 پایانی : 7,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,920 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/10 پایانی : 7,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,920 دفعات : 1
تاریخ : 1401/02/08 پایانی : 7,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,920 دفعات : 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 360.00 33,600 حجم : 507,054 ارزش بازار : 100.43 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : والبر آخرین : 130.00 7,250 حجم : 3.96 میلیون ارزش بازار : 49.729 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : کی بی سی آخرین : 140.00 12,200 حجم : 3.81 میلیون ارزش بازار : 4.557 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : کاسپین آخرین : 1,300 26,700 حجم : 345,649 ارزش بازار : 14.84 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/27
نماد : ریشمک آخرین : 300.00 27,350 حجم : 1.39 میلیون ارزش بازار : 5.991 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : دیران آخرین : 110.00 21,730 حجم : 6.85 میلیون ارزش بازار : 12.346 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : دلقما آخرین : 8.00 2,160 حجم : 14.12 میلیون ارزش بازار : 11.254 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : دلر آخرین : 170.00 45,000 حجم : 4.27 میلیون ارزش بازار : 45.349 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
نماد : دکیمی آخرین : 1,340 22,200 حجم : 595,196 ارزش بازار : 8.646 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/27
نماد : دکوثر آخرین : 25.00 3,700 حجم : 16.11 میلیون ارزش بازار : 4.034 هزار میلیارد تاریخ : 1401/02/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها