سیمان صوفیان

سصوفی | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,020 0.99
قیمت پایانی: 20,220 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,200 پایانی 20,220 0.00
بیشترین 20,300 کمترین 19,980
حجم 1.79 میلیون دفعات 421
حد قیمت 19,060 - 21,480 ارزش 29.3 میلیارد
حجم مبنا 933,416 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
310 تعداد خریدار 5
2.49 میلیون حجم خرید 441,170
317 تعداد فروشنده 1
2.931 میلیون حجم فروش 293
440,877 تغییر مالکیت 440,877

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 2,545 دوره 12 ماهه
سود TTM 2,545
P/E TTM 7.917

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,332 P/E مجمع 15.13
سود نقدی 1,230
درصد توزیع 92.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 49.26 % رتبه 281
6 ماهه 22.34 % رتبه 286
9 ماهه 0.9 % رتبه 241
1 ساله 35.6 % رتبه 235
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.205 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.8

P/B

% 27.13

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 20,220 درصد تغییر : 0.15 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 20,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 20,250 درصد تغییر : 0.15 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 20,220 درصد تغییر : 0.20 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 20,180 درصد تغییر : 0.35 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 20,110 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 20,110 درصد تغییر : 0.79 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 20,270 درصد تغییر : 0.40 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 20,190 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 20,190 درصد تغییر : 0.50 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 20,090 درصد تغییر : 0.35 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 20,020 درصد تغییر : 0.20 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 19,980 درصد تغییر : 0.10 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 19,960 درصد تغییر : 0.55 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 421
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 20,070 درصد تغییر : 0.40 حجم : 1.79 میلیون دفعات : 421
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 50.00 7,870 حجم : 966,498 ارزش بازار : 6.156 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیدکو آخرین : 30.00 7,050 حجم : 739,389 ارزش بازار : 36.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیتا آخرین : 50.00 8,820 حجم : 4.57 میلیون ارزش بازار : 100.54 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سهگمت آخرین : 180.00 28,070 حجم : 310,664 ارزش بازار : 16.361 هزار میلیارد تاریخ : 12:16
نماد : سهرمز آخرین : 180.00 26,690 حجم : 239,876 ارزش بازار : 16.78 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سمتاز آخرین : 1,504 20,700 حجم : 79,717 ارزش بازار : 14.05 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : سمازن آخرین : 40.00 12,960 حجم : - ارزش بازار : 23.008 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرما آخرین : 50.00 15,300 حجم : - ارزش بازار : 15.015 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرد آخرین : 10.00 13,510 حجم : 2.22 میلیون ارزش بازار : 12.804 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکارون آخرین : 53,520 65,750 حجم : 270,268 ارزش بازار : 10.17 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها