صنایع بهداشتی ساینا

ساینا | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شوینده ، عطر و محصولات آرایشی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شوینده ، عطر و محصولات آرایشی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 161,457 1.94
قیمت پایانی: 159,120 0.47

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 160,800 پایانی 159,120 739.00
بیشترین 165,884 کمترین 155,250
حجم 2.5 میلیون دفعات 1,366
حد قیمت 156,175 - 168,923 ارزش 397.56 میلیارد
حجم مبنا 281,724 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
398 تعداد خریدار 2
265,374 حجم خرید 7,385
327 تعداد فروشنده 1
172,759 حجم فروش 100,000
92,615 تغییر مالکیت 92,615

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد68 خرید157,806 فروش159,990 تعداد2,236 دستور2
دستور2 تعداد132 خرید157,800 فروش160,000 تعداد3,557 دستور7
دستور1 تعداد500 خرید157,651 فروش160,040 تعداد462 دستور1
دستور1 تعداد400 خرید157,610 فروش160,060 تعداد289 دستور2
دستور1 تعداد300 خرید157,600 فروش160,680 تعداد52 دستور1

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود -2,819 دوره 12 ماهه
سود TTM 2,819
P/E TTM 56.183

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 2,819 P/E مجمع 56.18
سود نقدی 1,500
درصد توزیع 53.21 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.9 % رتبه 458
6 ماهه 1.37 % رتبه 359
9 ماهه 88.31 % رتبه 343
1 ساله 266.14 % رتبه 376
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.912 هزار میلیارد

ارزش بازار

25.79

P/B

% 20.61

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 159,120 درصد تغییر : 0.47 حجم : 2.5 میلیون دفعات : 1,366
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 158,381 درصد تغییر : 0.62 حجم : 272,759 دفعات : 895
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 159,362 درصد تغییر : 1.62 حجم : 375,528 دفعات : 814
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 161,979 درصد تغییر : 0.99 حجم : 11,189 دفعات : 40
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 163,595 درصد تغییر : 1.38 حجم : 235,407 دفعات : 450
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 165,884 درصد تغییر : 1.75 حجم : 284,889 دفعات : 735
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 163,035 درصد تغییر : 0.77 حجم : 165,670 دفعات : 547
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 161,787 درصد تغییر : 0.85 حجم : 179,927 دفعات : 545
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 160,423 درصد تغییر : 0.00 حجم : 22,874 دفعات : 56
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 160,423 درصد تغییر : 0.15 حجم : 22,874 دفعات : 56
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 160,662 درصد تغییر : 0.55 حجم : 85,018 دفعات : 80
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 161,552 درصد تغییر : 0.51 حجم : 79,988 دفعات : 166
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 162,383 درصد تغییر : 0.55 حجم : 90,479 دفعات : 236
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 163,280 درصد تغییر : 0.61 حجم : 88,690 دفعات : 352
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 162,289 درصد تغییر : 0.80 حجم : 78,150 دفعات : 346
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : قرن آخرین : 1,210 60,570 حجم : 882,320 ارزش بازار : 61.4 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شوینده آخرین : 620.00 30,810 حجم : 623,876 ارزش بازار : 31.19 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : شگل آخرین : 210.00 10,580 حجم : 86,941 ارزش بازار : 28.054 هزار میلیارد تاریخ : 12:20
نماد : شکف آخرین : 10,145 84,286 حجم : 27,076 ارزش بازار : 18.535 هزار میلیارد تاریخ : 12:12
نماد : شکبیر آخرین : 32,103 87,586 حجم : 1.492 میلیون ارزش بازار : 199.739 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : شتولی آخرین : 12,489 35,306 حجم : 401,901 ارزش بازار : 5.704 هزار میلیارد تاریخ : 11:23
نماد : شپاکسا آخرین : 550.00 27,080 حجم : 146,247 ارزش بازار : 29.797 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شپارس آخرین : 400.00 19,660 حجم : 57,819 ارزش بازار : 15.549 هزار میلیارد تاریخ : 12:17
نماد : پاکشو آخرین : 1,130 80,100 حجم : 1.44 میلیون ارزش بازار : 319.36 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/04/30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها