صنایع بهداشتی ساینا

ساینا | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شوینده ، عطر و محصولات آرایشی )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شوینده ، عطر و محصولات آرایشی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 150,638 5.00
قیمت پایانی: 156,112 1.55

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 150,638 پایانی 156,112 2,454.00
بیشترین 150,638 کمترین 150,638
حجم 33,533 دفعات 119
حد قیمت 143,722 - 158,850 ارزش 5.05 میلیارد
حجم مبنا 281,724 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
224 تعداد خریدار -
178,111 حجم خرید -
120 تعداد فروشنده 2
172,461 حجم فروش 5,650
5,650 تغییر مالکیت 5,650

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد218 خرید158,850 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد341 خرید158,839 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد363 خرید158,800 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد40 خرید158,010 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد180 خرید158,000 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود -822 دوره 6 ماهه
سود TTM 745
P/E TTM 212.84

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 2,819 P/E مجمع 56.25
سود نقدی 1,500
درصد توزیع 53.21 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.23 % رتبه 413
6 ماهه 4.79 % رتبه 397
9 ماهه 26.32 % رتبه 421
1 ساله 14.03 % رتبه 383
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.611 هزار میلیارد

ارزش بازار

41.51

P/B

% 18.6

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 158,566 درصد تغییر : 4.81 حجم : 178,111 دفعات : 386
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 151,286 درصد تغییر : 4.71 حجم : 526,175 دفعات : 923
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 144,488 درصد تغییر : 4.36 حجم : 428,491 دفعات : 913
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 138,450 درصد تغییر : 0.00 حجم : 876,418 دفعات : 956
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 138,450 درصد تغییر : 4.89 حجم : 876,418 دفعات : 956
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 145,571 درصد تغییر : 1.76 حجم : 1.28 میلیون دفعات : 2,309
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 148,177 درصد تغییر : 4.21 حجم : 243,447 دفعات : 410
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 142,185 درصد تغییر : 4.87 حجم : 161,632 دفعات : 281
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 135,589 درصد تغییر : 4.88 حجم : 429,158 دفعات : 424
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 129,278 درصد تغییر : 4.94 حجم : 139,348 دفعات : 184
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 123,189 درصد تغییر : 4.50 حجم : 184,350 دفعات : 307
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 117,889 درصد تغییر : 2.79 حجم : 427,724 دفعات : 877
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 114,693 درصد تغییر : 4.37 حجم : 445,319 دفعات : 715
تاریخ : 1400/06/09 پایانی : 109,889 درصد تغییر : 5.43 حجم : 77,620 دفعات : 143
تاریخ : 1400/06/08 پایانی : 104,225 درصد تغییر : 0.82 حجم : 25,435 دفعات : 52
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : قرن آخرین : 1,530 29,220 حجم : 823,957 ارزش بازار : 58.94 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شوینده آخرین : 1,050 21,390 حجم : 1.55 میلیون ارزش بازار : 21.59 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شگل آخرین : 280.00 7,460 حجم : 551,105 ارزش بازار : 19.916 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شکف آخرین : 22,845 96,986 حجم : 27,076 ارزش بازار : 18.535 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/28
نماد : شکبیر آخرین : 38,007 93,490 حجم : 1.492 میلیون ارزش بازار : 199.739 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : شتولی آخرین : 964.00 21,853 حجم : 401,901 ارزش بازار : 5.704 هزار میلیارد تاریخ : 12:01
نماد : شپاکسا آخرین : 1,080 20,660 حجم : 1.92 میلیون ارزش بازار : 22.421 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شپارس آخرین : 610.00 11,660 حجم : 4.26 میلیون ارزش بازار : 9.104 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پاکشو آخرین : 170.00 5,290 حجم : 8.54 میلیون ارزش بازار : 259.2 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شوش آخرین : - 28,859 حجم : 4,400 ارزش بازار : - تاریخ : 1397/04/30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها