ذوب آهن اصفهان

ذوب | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,825 2.00
قیمت پایانی: 3,832 1.82

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,841 پایانی 3,832 71.00
بیشترین 3,888 کمترین 3,825
حجم 25.26 میلیون دفعات 1,964
حد قیمت 3,825 - 4,137 ارزش 96.79 میلیارد
حجم مبنا 24.198 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
1,111 تعداد خریدار 2
24.621 میلیون حجم خرید 637,000
627 تعداد فروشنده 3
25.215 میلیون حجم فروش 43,585
593,415 تغییر مالکیت 593,415

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,825 تعداد27,148,943 دستور1217
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,826 تعداد88,772 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,827 تعداد4,150 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,828 تعداد14,508 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,830 تعداد208,033 دستور16

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -164 دوره 9 ماهه
سود TTM 211
P/E TTM 18.161

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 122 P/E مجمع 31.41
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.6 % رتبه 25
6 ماهه 45.74 % رتبه 21
9 ماهه 30.04 % رتبه 14
1 ساله 37.48 % رتبه 12
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
235.682 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.52

P/B

% 26.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 3,832 درصد تغییر : 1.82 حجم : 25.26 میلیون دفعات : 1,964
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 3,903 درصد تغییر : 1.59 حجم : 118.65 میلیون دفعات : 8,010
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 3,966 درصد تغییر : 1.98 حجم : 28.16 میلیون دفعات : 1,495
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 4,046 درصد تغییر : 0.15 حجم : 1.91 میلیون دفعات : 347
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 4,052 درصد تغییر : 0.30 حجم : 3.5 میلیون دفعات : 470
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 4,064 درصد تغییر : 1.46 حجم : 41.45 میلیون دفعات : 3,926
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 4,124 درصد تغییر : 1.90 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 4,204 درصد تغییر : 0.17 حجم : 2.13 میلیون دفعات : 241
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 4,211 درصد تغییر : 0.47 حجم : 5.97 میلیون دفعات : 450
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 4,231 درصد تغییر : 1.01 حجم : 12.53 میلیون دفعات : 971
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 4,274 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.79 میلیون دفعات : 925
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 4,274 درصد تغییر : 1.11 حجم : 13.79 میلیون دفعات : 925
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 4,322 درصد تغییر : 2.00 حجم : 26.74 میلیون دفعات : 1,313
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 4,410 درصد تغییر : 1.96 حجم : 82.13 میلیون دفعات : 4,270
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 4,498 درصد تغییر : 1.49 حجم : 143.03 میلیون دفعات : 7,487
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 220.00 11,130 حجم : 28,269 ارزش بازار : 45.741 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : میدکو آخرین : 62.00 30,400 حجم : 3.45 میلیون ارزش بازار : 1373.718 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : کویر آخرین : 450.00 22,340 حجم : 30,510 ارزش بازار : 246.132 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : کاوه آخرین : 350.00 18,940 حجم : 14.93 میلیون ارزش بازار : 284.1 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فولای آخرین : 1,035 50,746 حجم : - ارزش بازار : 6.931 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/11
نماد : فولاد آخرین : 90.00 11,910 حجم : 79.52 میلیون ارزش بازار : 2453.66 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فوکا آخرین : 8,180 12,770 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فنورد آخرین : 4,050 198,860 حجم : 75,363 ارزش بازار : 29.035 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فنفت آخرین : 19,817 33,393 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : فلوله آخرین : 430.00 21,460 حجم : 1.31 میلیون ارزش بازار : 10.915 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها