ذوب آهن اصفهان

ذوب | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,312 5.98
قیمت پایانی: 3,304 5.73

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,970 پایانی 3,304 179.00
بیشترین 3,312 کمترین 3,212
حجم 162.59 میلیون دفعات 4,999
حد قیمت 2,994 - 3,271 ارزش 537.16 میلیارد
حجم مبنا 24.198 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,620 تعداد خریدار 14
86.396 میلیون حجم خرید 37.741 میلیون
1,880 تعداد فروشنده 6
91.641 میلیون حجم فروش 32.496 میلیون
5.246 میلیون تغییر مالکیت 5.246 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,994 تعداد8,221,005 دستور218
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,995 تعداد68,939 دستور9
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,996 تعداد255,689 دستور7
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,997 تعداد10,800 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,998 تعداد32,431 دستور5

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -164 دوره 9 ماهه
سود TTM 211
P/E TTM 14.199

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 122 P/E مجمع 24.56
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 23.82 % رتبه 24
6 ماهه 34.67 % رتبه 23
9 ماهه 69.85 % رتبه 21
1 ساله 40.68 % رتبه 14
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
203.208 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.87

P/B

% 26.29

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 3,125 درصد تغییر : 4.31 حجم : 154.17 میلیون دفعات : 7,716
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 2,996 درصد تغییر : 2.92 حجم : 124.14 میلیون دفعات : 5,112
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 3,086 درصد تغییر : 2.90 حجم : 65.91 میلیون دفعات : 3,057
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 3,178 درصد تغییر : 2.93 حجم : 65.12 میلیون دفعات : 3,595
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 3,274 درصد تغییر : 0.40 حجم : 1.06 میلیون دفعات : 148
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 3,287 درصد تغییر : 0.64 حجم : 5.13 میلیون دفعات : 355
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 3,308 درصد تغییر : 2.39 حجم : 37.13 میلیون دفعات : 2,428
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 3,389 درصد تغییر : 9.14 حجم : 82.93 میلیون دفعات : 5,748
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 3,730 درصد تغییر : 0.00 حجم : 132.89 میلیون دفعات : 8,857
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 3,730 درصد تغییر : 0.00 حجم : 64.4 میلیون دفعات : 3,464
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 3,730 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.94 میلیون دفعات : 297
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 3,730 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.81 میلیون دفعات : 658
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 3,730 درصد تغییر : 0.00 حجم : 23.1 میلیون دفعات : 1,260
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 3,730 درصد تغییر : 0.00 حجم : 111.52 میلیون دفعات : 6,236
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 3,730 درصد تغییر : 0.00 حجم : 27.62 میلیون دفعات : 749
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 310.00 10,050 حجم : 267,830 ارزش بازار : 41.67 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : میدکو آخرین : 663.00 33,530 حجم : 5.53 میلیون ارزش بازار : 1497.431 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کویر آخرین : 570.00 18,730 حجم : - ارزش بازار : 206.604 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/19
نماد : کاوه آخرین : 710.00 20,000 حجم : 5.66 میلیون ارزش بازار : 297.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فولای آخرین : 1,516 49,021 حجم : 1,048 ارزش بازار : 6.772 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : فولاد آخرین : 720.00 12,740 حجم : 84.3 میلیون ارزش بازار : 2637.58 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فوکا آخرین : 9,294 11,656 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : فنورد آخرین : 3,750 152,000 حجم : 210,647 ارزش بازار : 21.413 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنفت آخرین : 18,813 32,389 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : فلوله آخرین : 660.00 21,480 حجم : 36,858 ارزش بازار : 11.065 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها