ذوب آهن اصفهان

ذوب | سهام - فرابورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,950 4.45
قیمت پایانی: 3,960 4.21

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,110 پایانی 3,960 174.00
بیشترین 4,150 کمترین 3,928
حجم 111.02 میلیون دفعات 4,929
حد قیمت 4,042 - 4,466 ارزش 439.39 میلیارد
حجم مبنا 24.198 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
1,180 تعداد خریدار 15
51.469 میلیون حجم خرید 43.188 میلیون
2,000 تعداد فروشنده 8
78.152 میلیون حجم فروش 16.506 میلیون
26.682 میلیون تغییر مالکیت 26.682 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور18 تعداد3,599,216 خرید4,170 فروش4,170 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید4,156 فروش4,171 تعداد7,996 دستور2
دستور1 تعداد2,000 خرید4,131 فروش4,173 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد4,856 خرید4,130 فروش4,178 تعداد25,000 دستور2
دستور1 تعداد30,000 خرید4,126 فروش4,180 تعداد10,000 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 178 دوره 3 ماهه
سود TTM 401
P/E TTM 10.277

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 257 P/E مجمع 16.04
سود نقدی 56
درصد توزیع 21.79 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 27.78 % رتبه 23
6 ماهه 7.97 % رتبه 18
9 ماهه 20.54 % رتبه 24
1 ساله 38.61 % رتبه 18
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
243.431 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.91

P/B

% 26.39

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 4,134 درصد تغییر : 0.32 حجم : 42.59 میلیون دفعات : 3,439
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 4,121 درصد تغییر : 3.13 حجم : 94.66 میلیون دفعات : 4,744
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 4,254 درصد تغییر : 4.19 حجم : 103.46 میلیون دفعات : 5,478
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 4,440 درصد تغییر : 0.00 حجم : 56.56 میلیون دفعات : 6,392
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 4,440 درصد تغییر : 1.60 حجم : 56.56 میلیون دفعات : 6,392
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 4,512 درصد تغییر : 3.77 حجم : 116.25 میلیون دفعات : 8,233
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 4,348 درصد تغییر : 3.16 حجم : 156.89 میلیون دفعات : 9,408
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 4,215 درصد تغییر : 2.63 حجم : 132.16 میلیون دفعات : 6,116
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 4,329 درصد تغییر : 3.56 حجم : 185.51 میلیون دفعات : 9,458
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 4,489 درصد تغییر : 0.49 حجم : 92.54 میلیون دفعات : 8,015
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 4,467 درصد تغییر : 3.67 حجم : 101.94 میلیون دفعات : 7,306
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 4,637 درصد تغییر : 1.59 حجم : 110.12 میلیون دفعات : 8,819
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 4,712 درصد تغییر : 1.05 حجم : 32.54 میلیون دفعات : 2,365
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 4,762 درصد تغییر : 1.00 حجم : 140.04 میلیون دفعات : 11,063
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 4,810 درصد تغییر : 0.59 حجم : 159.12 میلیون دفعات : 8,036
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وتوکا آخرین : 500.00 9,660 حجم : 13.5 میلیون ارزش بازار : 39.01 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : میدکو آخرین : 30.00 47,320 حجم : 8.35 میلیون ارزش بازار : 2838.6 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کویر آخرین : 580.00 14,080 حجم : 12.31 میلیون ارزش بازار : 152.928 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کاوه آخرین : 740.00 17,750 حجم : 13.46 میلیون ارزش بازار : 264.75 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فولای آخرین : 1,172 22,285 حجم : 1.59 میلیون ارزش بازار : 6.022 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فولاد آخرین : 320.00 10,160 حجم : 86.62 میلیون ارزش بازار : 2971.02 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فوکا آخرین : 5,925 15,025 حجم : 57,479 ارزش بازار : 125.171 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنورد آخرین : 7,380 205,520 حجم : 619,832 ارزش بازار : 28.957 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فنفت آخرین : 761.00 14,337 حجم : 2.484 میلیون ارزش بازار : 5.973 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فلوله آخرین : 140.00 17,350 حجم : 1.44 میلیون ارزش بازار : 9.47 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها