ایران دارو

دیران | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,220 1.98
قیمت پایانی: 28,770 0.07

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,220 پایانی 28,770 20.00
بیشترین 28,220 کمترین 28,220
حجم 53,676 دفعات 17
حد قیمت 28,220 - 30,510 ارزش 1.5 میلیارد
حجم مبنا 2.68 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
14 تعداد خریدار -
53,676 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
53,676 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش28,220 تعداد4,453,503 دستور531
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش28,240 تعداد59,754 دستور19
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش28,250 تعداد1,214 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش28,380 تعداد4,749 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش28,390 تعداد2,763 دستور2

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 1,223 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,223
P/E TTM 23.524

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 430 P/E مجمع 66.91
سود نقدی 390
درصد توزیع 90.7 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.68 % رتبه 100
6 ماهه 2.97 % رتبه 130
9 ماهه 35.39 % رتبه 156
1 ساله 56.62 % رتبه 186
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.687 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.46

P/B

% 43.55

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 28,770 درصد تغییر : 0.07 حجم : 53,676 دفعات : 17
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 28,790 درصد تغییر : 0.07 حجم : 48,847 دفعات : 33
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 28,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9,933 دفعات : 20
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 28,810 درصد تغییر : 0.04 حجم : 17,701 دفعات : 14
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 28,820 درصد تغییر : 0.04 حجم : 25,598 دفعات : 13
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 28,830 درصد تغییر : 0.31 حجم : 269,410 دفعات : 58
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 28,920 درصد تغییر : 0.10 حجم : 105,772 دفعات : 32
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 28,950 درصد تغییر : 0.04 حجم : 41,505 دفعات : 23
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 28,960 درصد تغییر : 0.28 حجم : 238,671 دفعات : 108
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 29,040 درصد تغییر : 0.66 حجم : 17.97 میلیون دفعات : 6,651
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 28,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : 17.34 میلیون دفعات : 4,496
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 28,850 درصد تغییر : 5.87 حجم : 17.34 میلیون دفعات : 4,496
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 27,250 درصد تغییر : 5.50 حجم : 14.4 میلیون دفعات : 3,329
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 25,830 درصد تغییر : 1.64 حجم : 6.55 میلیون دفعات : 2,160
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 26,260 درصد تغییر : 1.39 حجم : 4.54 میلیون دفعات : 1,886
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 2,090 102,680 حجم : 5,252 ارزش بازار : 87.99 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : والبر آخرین : 310.00 16,490 حجم : 3.13 میلیون ارزش بازار : 79.586 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : کی بی سی آخرین : 562.00 27,547 حجم : 7,158 ارزش بازار : 8.151 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : کاسپین آخرین : 503.00 24,665 حجم : 2,522 ارزش بازار : 17.617 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : ریشمک آخرین : 1,101 53,955 حجم : 78,596 ارزش بازار : 16.488 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : دلقما آخرین : 490.00 24,460 حجم : 5,104 ارزش بازار : 16.841 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : دلر آخرین : 740.00 36,550 حجم : 122,542 ارزش بازار : 41.873 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : دکیمی آخرین : 510.00 25,410 حجم : 416,437 ارزش بازار : 14.878 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : دکوثر آخرین : 410.00 20,570 حجم : 44,075 ارزش بازار : 11.324 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : دقاضی آخرین : 42,367 44,238 حجم : 20,795 ارزش بازار : 35.075 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها