بانک دی

دی | سهام - فرابورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 932 30.17
قیمت پایانی: 937 30.87

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 954 پایانی 937 221.00
بیشترین 964 کمترین 925
حجم - دفعات -
حد قیمت 917 - 1,013 ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
5,743 تعداد خریدار 5
463.399 میلیون حجم خرید 7.7 میلیون
3,232 تعداد فروشنده 3
439.492 میلیون حجم فروش 31.607 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/05/27
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/05/27
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 716 درصد تغییر : 1.65 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 728 درصد تغییر : 0.28 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 726 درصد تغییر : 0.28 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 728 درصد تغییر : 1.75 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 741 درصد تغییر : 4.37 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 710 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 710 درصد تغییر : 4.41 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 680 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 680 درصد تغییر : 0.44 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 683 درصد تغییر : 0.44 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 686 درصد تغییر : 0.29 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 688 درصد تغییر : 1.99 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/03 پایانی : 702 درصد تغییر : 8.95 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/01 پایانی : 771 درصد تغییر : 3.38 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/04/27 پایانی : 798 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 5.00 3,790 حجم : 33.22 میلیون ارزش بازار : 127.606 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : 8,379 10,010 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 162 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وکار آخرین : 47.00 3,221 حجم : 2.6 میلیون ارزش بازار : 122.529 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وسینا آخرین : 1.00 2,319 حجم : - ارزش بازار : 64.957 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وخاور آخرین : 66.00 4,195 حجم : 3.85 میلیون ارزش بازار : 136 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 20.00 4,227 حجم : 10.92 میلیون ارزش بازار : 58.056 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپاسار آخرین : 30.00 8,650 حجم : 5.17 میلیون ارزش بازار : 1130.875 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپارس آخرین : 17.00 1,912 حجم : 19 میلیون ارزش بازار : 278.754 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وبملت آخرین : 24.00 3,246 حجم : 258.44 میلیون ارزش بازار : 828.378 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : وبصادر آخرین : 29.00 1,787 حجم : 268.7 میلیون ارزش بازار : 364.035 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها