بانک دی

دی | سهام - فرابورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,235 1.91
قیمت پایانی: 1,259 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,284 پایانی 1,259 0.00
بیشترین 1,323 کمترین 1,230
حجم 1.75 میلیارد دفعات 56,224
حد قیمت 1,220 - 1,348 ارزش 2.2 هزار میلیارد
حجم مبنا 2.384 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
20,242 تعداد خریدار 16
1.729 میلیارد حجم خرید 18.162 میلیون
11,302 تعداد فروشنده 9
1.724 میلیارد حجم فروش 23.365 میلیون
5.202 میلیون تغییر مالکیت 5.202 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد8,249 خرید1,236 فروش1,236 تعداد2,692 دستور2
دستور7 تعداد129,895 خرید1,235 فروش1,239 تعداد528,135 دستور5
دستور7 تعداد129,590 خرید1,234 فروش1,240 تعداد1,391,256 دستور17
دستور16 تعداد906,584 خرید1,233 فروش1,241 تعداد200,000 دستور1
دستور35 تعداد2,315,144 خرید1,232 فروش1,242 تعداد40,858 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 292 دوره 12 ماهه
سود TTM 292
P/E TTM 4.312

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -5,233 P/E مجمع 0.24
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 38.99 % رتبه 576
6 ماهه 12.12 % رتبه 621
9 ماهه 53.49 % رتبه 161
1 ساله 39.25 % رتبه 36
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
169.965 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.47

P/B

% 92.79

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 1,259 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.75 میلیارد دفعات : 56,224
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 1,259 درصد تغییر : 1.95 حجم : 1.75 میلیارد دفعات : 56,224
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 1,284 درصد تغییر : 4.39 حجم : 3.91 میلیارد دفعات : 99,756
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 1,230 درصد تغییر : 4.95 حجم : 222.85 میلیون دفعات : 4,631
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 1,172 درصد تغییر : 0.43 حجم : 3.22 میلیارد دفعات : 67,889
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 1,167 درصد تغییر : 94.01 حجم : 1.26 میلیارد دفعات : 27,418
تاریخ : 1399/12/25 پایانی : 19,486 درصد تغییر : 3.58 حجم : 238.24 میلیون دفعات : 52,946
تاریخ : 1399/12/24 پایانی : 18,813 درصد تغییر : 2.00 حجم : 870,056 دفعات : 364
تاریخ : 1399/12/23 پایانی : 19,196 درصد تغییر : 2.00 حجم : 3.83 میلیون دفعات : 1,561
تاریخ : 1399/12/20 پایانی : 19,587 درصد تغییر : 1.54 حجم : 1.97 میلیون دفعات : 806
تاریخ : 1399/12/19 پایانی : 19,893 درصد تغییر : 2.00 حجم : 2.6 میلیون دفعات : 985
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 20,298 درصد تغییر : 2.00 حجم : 3.12 میلیون دفعات : 1,151
تاریخ : 1399/12/17 پایانی : 20,712 درصد تغییر : 2.00 حجم : 5.89 میلیون دفعات : 1,885
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 21,134 درصد تغییر : 1.05 حجم : 1.35 میلیون دفعات : 643
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 21,359 درصد تغییر : 0.69 حجم : 879,349 دفعات : 501
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 45.00 4,770 حجم : 51.71 میلیون ارزش بازار : 146.5 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : وگردش آخرین : 3,989 14,400 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : وکار آخرین : 4.00 3,330 حجم : 1.92 میلیون ارزش بازار : 109.455 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : وسینا آخرین : 40.00 2,949 حجم : 25.67 میلیون ارزش بازار : 75.872 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : وخاور آخرین : 180.00 10,140 حجم : 3.47 میلیون ارزش بازار : 125.25 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/23
نماد : وپست آخرین : 290.00 22,750 حجم : 5 میلیون ارزش بازار : 74.499 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : وپاسار آخرین : - 15,270 حجم : 25.16 میلیون ارزش بازار : 1041.113 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/23
نماد : وپارس آخرین : 4.00 2,830 حجم : 93.83 میلیون ارزش بازار : 443.068 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : وبملت آخرین : 51.00 3,940 حجم : 195.64 میلیون ارزش بازار : 800.221 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : وبصادر آخرین : 56.00 2,239 حجم : 136.54 میلیون ارزش بازار : 354.566 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها