شیرین دارو

دشیری | سهام - فرابورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 230,968 39.31
قیمت پایانی: 165,799 0.00

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 230,968 پایانی 165,799 0.00
بیشترین 230,968 کمترین 230,968
حجم 14,547 دفعات 43
حد قیمت 230,968 - 252,620 ارزش 2.35 میلیارد
حجم مبنا 120,628 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
14 تعداد خریدار -
8,405 حجم خرید -
3 تعداد فروشنده -
8,405 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش230,968 تعداد58,947 دستور122
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش234,769 تعداد4,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش234,788 تعداد77,400 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش234,969 تعداد3,122 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش235,000 تعداد360 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -10,496 دوره 9 ماهه
سود TTM 13,790
P/E TTM 17.373

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 7,504 P/E مجمع 31.93
سود نقدی 8,530
درصد توزیع 113.67 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.82 % رتبه 422
6 ماهه 28.03 % رتبه 396
9 ماهه 70.72 % رتبه 380
1 ساله 118.33 % رتبه 457
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.29 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 165,799 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,547 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 165,799 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,547 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 165,799 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,547 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 165,799 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,547 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 165,799 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,547 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 165,799 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,547 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 165,799 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,547 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 165,799 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,547 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 165,799 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,547 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 165,799 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,547 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 165,799 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,547 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 165,799 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,547 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 165,799 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,547 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 165,799 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,547 دفعات : 43
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 165,799 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,547 دفعات : 43
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 1,990 97,790 حجم : 132,899 ارزش بازار : 83.37 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : والبر آخرین : 360.00 17,640 حجم : 2.39 میلیون ارزش بازار : 84.866 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کی بی سی آخرین : 555.00 27,206 حجم : 38,589 ارزش بازار : 8.047 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کاسپین آخرین : 522.00 25,610 حجم : 79,738 ارزش بازار : 18.277 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : ریشمک آخرین : 1,142 55,973 حجم : 417 ارزش بازار : 17.134 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دیران آخرین : 520.00 25,940 حجم : 19,856 ارزش بازار : 15.341 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دلقما آخرین : 510.00 25,440 حجم : 170,576 ارزش بازار : 17.483 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دلر آخرین : 720.00 35,410 حجم : 80,629 ارزش بازار : 40.646 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دکیمی آخرین : 600.00 29,420 حجم : 540 ارزش بازار : 17.292 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دکوثر آخرین : 410.00 20,290 حجم : 340,005 ارزش بازار : 11.146 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها