روز دارو

دروز | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 44,120 5.00
قیمت پایانی: 45,300 2.45

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 48,550 پایانی 45,300 1,140.00
بیشترین 48,760 کمترین 44,120
حجم 11.7 میلیون دفعات 2,385
حد قیمت 42,530 - 46,990 ارزش 529.9 میلیارد
حجم مبنا 2.926 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
196 تعداد خریدار 1
2.795 میلیون حجم خرید 50,000
240 تعداد فروشنده -
2.845 میلیون حجم فروش -
50,000 تغییر مالکیت 50,000

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور91 تعداد480,041 خرید46,990 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد10 خرید46,700 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,000 خرید46,500 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد150 خرید45,910 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,000 خرید45,500 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 42 دوره 3 ماهه
سود TTM 156
P/E TTM 297.692

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 150 P/E مجمع 309.6
سود نقدی 20
درصد توزیع 13.33 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 50.83 % رتبه 525
6 ماهه 19.99 % رتبه 430
9 ماهه 121.79 % رتبه 400
1 ساله 135.56 % رتبه 429
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
31.703 هزار میلیارد

ارزش بازار

33.09

P/B

% 20.79

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 45,300 درصد تغییر : 2.46 حجم : 11.7 میلیون دفعات : 2,385
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 46,440 درصد تغییر : 3.75 حجم : 2.84 میلیون دفعات : 539
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 44,760 درصد تغییر : 4.46 حجم : 312,916 دفعات : 143
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 42,850 درصد تغییر : 4.92 حجم : 1.1 میلیون دفعات : 339
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 40,840 درصد تغییر : 4.05 حجم : 4.21 میلیون دفعات : 1,030
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 39,250 درصد تغییر : 4.98 حجم : 1.29 میلیون دفعات : 177
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 37,390 درصد تغییر : 3.29 حجم : 7.5 میلیون دفعات : 1,256
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 36,200 درصد تغییر : 4.87 حجم : 3.59 میلیون دفعات : 543
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 34,520 درصد تغییر : 4.99 حجم : 1.03 میلیون دفعات : 107
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 32,880 درصد تغییر : 4.98 حجم : 892,573 دفعات : 64
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 31,320 درصد تغییر : 5.00 حجم : 931,769 دفعات : 39
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 29,830 درصد تغییر : 3.40 حجم : 4.14 میلیون دفعات : 314
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 28,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/07/04 پایانی : 28,850 درصد تغییر : 0.48 حجم : 99,092 دفعات : 85
تاریخ : 1400/07/03 پایانی : 28,990 درصد تغییر : 0.35 حجم : 129,722 دفعات : 122
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 1,500 31,940 حجم : 415,789 ارزش بازار : 109.092 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : والبر آخرین : 30.00 9,100 حجم : 1.57 میلیون ارزش بازار : 76.021 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : کی بی سی آخرین : 144.00 18,959 حجم : 303,921 ارزش بازار : 5.48 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : کاسپین آخرین : 1,252 30,610 حجم : 1.57 میلیون ارزش بازار : 21.083 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : ریشمک آخرین : 548.00 31,750 حجم : 828,983 ارزش بازار : 9.384 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : دیران آخرین : 1,640 31,280 حجم : 4.73 میلیون ارزش بازار : 27.667 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : دلقما آخرین : 1,550 32,550 حجم : 632,344 ارزش بازار : 21.971 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : دلر آخرین : 1,340 47,270 حجم : 2.09 میلیون ارزش بازار : 53.1 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : دکیمی آخرین : 120.00 20,550 حجم : 277,224 ارزش بازار : 11.75 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : دکوثر آخرین : 104.00 3,920 حجم : 3.38 میلیون ارزش بازار : 6.603 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها