بیمه دانا

دانا | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,210 4.98
قیمت پایانی: 8,430 2.43

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,210 پایانی 8,430 210.00
بیشترین 8,210 کمترین 8,210
حجم 2.83 میلیون دفعات 160
حد قیمت 8,210 - 9,070 ارزش 23.2 میلیارد
حجم مبنا 8.197 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
115 تعداد خریدار 1
1.716 میلیون حجم خرید 1.115 میلیون
30 تعداد فروشنده 1
2.631 میلیون حجم فروش 200,000
915,000 تغییر مالکیت 915,000

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,210 تعداد88,166,539 دستور1669
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,220 تعداد8,774 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,270 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,280 تعداد777 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش8,290 تعداد57,501 دستور8

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 95 دوره 6 ماهه
سود TTM 149
P/E TTM 56.435

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 267 P/E مجمع 31.57
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.52 % رتبه 241
6 ماهه 22.37 % رتبه 220
9 ماهه 35.15 % رتبه 156
1 ساله 176.6 % رتبه 146
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
33.72 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.8

P/B

% 40.96

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 8,430 درصد تغییر : 2.43 حجم : 2.83 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 8,640 درصد تغییر : 3.46 حجم : 3.33 میلیون دفعات : 268
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 8,950 درصد تغییر : 4.69 حجم : 8.32 میلیون دفعات : 705
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 9,390 درصد تغییر : 2.90 حجم : 41.72 میلیون دفعات : 5,748
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 9,670 درصد تغییر : 4.54 حجم : 125.78 میلیون دفعات : 11,259
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 10,130 درصد تغییر : 4.70 حجم : 24.75 میلیون دفعات : 1,983
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 10,630 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32.29 میلیون دفعات : 2,225
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 10,630 درصد تغییر : 4.92 حجم : 32.29 میلیون دفعات : 2,225
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 11,180 درصد تغییر : 4.00 حجم : 92.34 میلیون دفعات : 10,596
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 10,750 درصد تغییر : 3.07 حجم : 104.64 میلیون دفعات : 12,009
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 11,090 درصد تغییر : 3.98 حجم : 81.82 میلیون دفعات : 6,649
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 11,550 درصد تغییر : 4.47 حجم : 3.7 میلیون دفعات : 311
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 12,090 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50.88 میلیون دفعات : 7,982
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 12,090 درصد تغییر : 2.03 حجم : 50.88 میلیون دفعات : 7,982
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 12,340 درصد تغییر : 3.96 حجم : 115.97 میلیون دفعات : 12,393
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 294.00 5,603 حجم : 21.69 میلیون ارزش بازار : 24.363 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وسین آخرین : 973.00 19,286 حجم : 1.263 میلیون ارزش بازار : 30.389 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : ودی آخرین : 1,279 24,320 حجم : 591,970 ارزش بازار : 63.028 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وآفری آخرین : 5,387 19,440 حجم : 2.453 میلیون ارزش بازار : 24.593 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : ملت آخرین : 900.00 17,200 حجم : 2.89 میلیون ارزش بازار : 49.077 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : پارسیان آخرین : 600.00 11,410 حجم : 586,790 ارزش بازار : 59.65 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : آسیا آخرین : 860.00 36,900 حجم : - ارزش بازار : 84.801 هزار میلیارد تاریخ : 1399/09/22
نماد : اتکای آخرین : 774.00 14,722 حجم : 765,320 ارزش بازار : 61.248 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : اتکام آخرین : 323.00 6,400 حجم : 8.89 میلیون ارزش بازار : 24.944 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : ورازی آخرین : 6,066 9,177 حجم : 1,450 ارزش بازار : 45.729 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها