بیمه دانا

دانا | سهام - بورس
بیمه و بازنشستگی ( بیمه غیر زندگی )
گروه:

بیمه و بازنشستگی

زیر گروه:

بیمه غیر زندگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,600 381.17
قیمت پایانی: 4,551 376.05

آخرین معامله

1400/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,810 پایانی 4,551 3,595.00
بیشترین 4,600 کمترین 4,480
حجم 3.88 میلیون دفعات 223
حد قیمت 4,427 - 4,893 ارزش 17.7 میلیارد
حجم مبنا - حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/10/27
حقیقی حقوقی
382 تعداد خریدار 2
7.501 میلیون حجم خرید 29.898 میلیون
458 تعداد فروشنده 3
35.142 میلیون حجم فروش 2.257 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1401/05/27
تحقق سود - دوره -
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1401/05/27
سود واقعی - P/E مجمع -
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 956 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.88 میلیون دفعات : 223
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 956 درصد تغییر : 5.87 حجم : 3.88 میلیون دفعات : 223
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 903 درصد تغییر : 2.69 حجم : 3.88 میلیون دفعات : 223
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 928 درصد تغییر : 0.96 حجم : 3.88 میلیون دفعات : 223
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 937 درصد تغییر : 4.00 حجم : 3.88 میلیون دفعات : 223
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 901 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.88 میلیون دفعات : 223
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 901 درصد تغییر : 0.66 حجم : 3.88 میلیون دفعات : 223
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 907 درصد تغییر : 0.33 حجم : 3.88 میلیون دفعات : 223
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 904 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.88 میلیون دفعات : 223
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 904 درصد تغییر : 5.14 حجم : 3.88 میلیون دفعات : 223
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 953 درصد تغییر : 2.36 حجم : 3.88 میلیون دفعات : 223
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 931 درصد تغییر : 4.26 حجم : 3.88 میلیون دفعات : 223
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 893 درصد تغییر : 0.11 حجم : 3.88 میلیون دفعات : 223
تاریخ : 1401/05/03 پایانی : 892 درصد تغییر : 9.99 حجم : 3.88 میلیون دفعات : 223
تاریخ : 1401/05/01 پایانی : 991 درصد تغییر : 0.71 حجم : 3.88 میلیون دفعات : 223
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومعلم آخرین : 22.00 1,307 حجم : 5.3 میلیون ارزش بازار : 6.867 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : وسین آخرین : 18,418 1,841 حجم : 1.263 میلیون ارزش بازار : 12.832 هزار میلیارد تاریخ : 12:05
نماد : ودی آخرین : 68.00 4,125 حجم : 5.26 میلیون ارزش بازار : 21.831 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآفری آخرین : 10,617 3,436 حجم : 2.453 میلیون ارزش بازار : 36.201 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : ملت آخرین : 2.00 1,143 حجم : 55.98 میلیون ارزش بازار : 36.359 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پارسیان آخرین : 17.00 3,380 حجم : 1.13 میلیون ارزش بازار : 40.608 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : آسیا آخرین : 14.00 1,656 حجم : 13.43 میلیون ارزش بازار : 38.973 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اتکای آخرین : - 7,860 حجم : 1.15 میلیون ارزش بازار : 69.264 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : اتکام آخرین : 1.00 3,053 حجم : 3.63 میلیون ارزش بازار : 19.985 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ورازی آخرین : 13,406 1,837 حجم : 1,450 ارزش بازار : 27.626 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها