دارو اسوه

داسوه | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 36,640 1.98
قیمت پایانی: 37,380 0.00

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 36,640 پایانی 37,380 0.00
بیشترین 36,640 کمترین 36,640
حجم 137 دفعات 1
حد قیمت 36,640 - 39,620 ارزش 5 میلیون
حجم مبنا 2.023 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار 1
1,146 حجم خرید 137
1 تعداد فروشنده -
1,283 حجم فروش -
137.00 تغییر مالکیت 137.00

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,640 تعداد1,697,476 دستور407
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,650 تعداد232 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,680 تعداد270 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,680 تعداد270 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش37,000 تعداد150 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,146 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,635
P/E TTM 22.862

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,214 P/E مجمع 30.79
سود نقدی 850
درصد توزیع 70.02 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.88 % رتبه 491
6 ماهه 28.72 % رتبه 453
9 ماهه 21.35 % رتبه 405
1 ساله 57.57 % رتبه 415
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.035 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.49

P/B

% 17.93

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 37,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 137 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 37,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,283 دفعات : 4
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 37,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,817 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 37,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 37,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 707 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 37,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,497 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 37,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,066 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 37,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,031 دفعات : 5
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 37,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 937 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 37,380 درصد تغییر : 0.03 حجم : 25,089 دفعات : 8
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 37,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,844 دفعات : 5
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 37,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,252 دفعات : 10
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 37,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5,252 دفعات : 10
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 37,390 درصد تغییر : 0.03 حجم : 18,728 دفعات : 17
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 37,400 درصد تغییر : 0.05 حجم : 37,961 دفعات : 24
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 1,990 97,790 حجم : 132,899 ارزش بازار : 83.37 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : والبر آخرین : 360.00 17,640 حجم : 2.39 میلیون ارزش بازار : 84.866 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کی بی سی آخرین : 555.00 27,206 حجم : 38,589 ارزش بازار : 8.047 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کاسپین آخرین : 522.00 25,610 حجم : 79,738 ارزش بازار : 18.277 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : ریشمک آخرین : 1,142 55,973 حجم : 417 ارزش بازار : 17.134 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دیران آخرین : 520.00 25,940 حجم : 19,856 ارزش بازار : 15.341 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دلقما آخرین : 510.00 25,440 حجم : 170,576 ارزش بازار : 17.483 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دلر آخرین : 720.00 35,410 حجم : 80,629 ارزش بازار : 40.646 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دکیمی آخرین : 600.00 29,420 حجم : 540 ارزش بازار : 17.292 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دکوثر آخرین : 410.00 20,290 حجم : 340,005 ارزش بازار : 11.146 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها