سر. ایران خودرو

خگستر | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,766 0.36
قیمت پایانی: 2,776 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,790 پایانی 2,776 0.00
بیشترین 2,853 کمترین 2,730
حجم 171.4 میلیون دفعات 8,551
حد قیمت 2,660 - 2,940 ارزش 475.8 میلیارد
حجم مبنا 15.842 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
3,250 تعداد خریدار 5
167.462 میلیون حجم خرید 3.943 میلیون
2,786 تعداد فروشنده 2
169.794 میلیون حجم فروش 1.61 میلیون
2.333 میلیون تغییر مالکیت 2.333 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد78,000 خرید2,766 فروش2,766 تعداد7,298 دستور1
دستور3 تعداد22,526 خرید2,765 فروش2,767 تعداد50,756 دستور1
دستور1 تعداد2,200 خرید2,762 فروش2,768 تعداد210,870 دستور3
دستور1 تعداد30,000 خرید2,755 فروش2,770 تعداد206,926 دستور4
دستور1 تعداد1,850 خرید2,754 فروش2,771 تعداد5,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 396 دوره 12 ماهه
سود TTM 396
P/E TTM 7.01

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 396 P/E مجمع 7.01
سود نقدی 40
درصد توزیع 10.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.58 % رتبه 13
6 ماهه 3.73 % رتبه 14
9 ماهه 43.2 % رتبه 12
1 ساله 70.52 % رتبه 13
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
109.944 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.78

P/B

% 53.02

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 2,776 درصد تغییر : 0.00 حجم : 707.83 میلیون دفعات : 14,542
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 2,776 درصد تغییر : 0.86 حجم : 707.83 میلیون دفعات : 14,542
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 2,800 درصد تغییر : 2.71 حجم : 707.83 میلیون دفعات : 14,542
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 2,878 درصد تغییر : 3.67 حجم : 707.83 میلیون دفعات : 14,542
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 2,776 درصد تغییر : 3.24 حجم : 707.83 میلیون دفعات : 14,542
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 2,689 درصد تغییر : 0.30 حجم : 707.83 میلیون دفعات : 14,542
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 2,681 درصد تغییر : 3.96 حجم : 707.83 میلیون دفعات : 14,542
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 2,579 درصد تغییر : 3.12 حجم : 707.83 میلیون دفعات : 14,542
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 2,501 درصد تغییر : 3.62 حجم : 707.83 میلیون دفعات : 14,542
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 2,595 درصد تغییر : 2.85 حجم : 707.83 میلیون دفعات : 14,542
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 2,671 درصد تغییر : 1.87 حجم : 707.83 میلیون دفعات : 14,542
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 2,622 درصد تغییر : 1.20 حجم : 707.83 میلیون دفعات : 14,542
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 2,591 درصد تغییر : 0.80 حجم : 707.83 میلیون دفعات : 14,542
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 2,612 درصد تغییر : 0.38 حجم : 707.83 میلیون دفعات : 14,542
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 2,602 درصد تغییر : 4.12 حجم : 707.83 میلیون دفعات : 14,542
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 32.00 4,830 حجم : 8.87 میلیون ارزش بازار : 38.702 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خموتور آخرین : 90.00 9,990 حجم : 3.04 میلیون ارزش بازار : 14.403 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خکرمان آخرین : 772.00 3,819 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خکاوه آخرین : 893.00 4,380 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خساپا آخرین : 4.00 1,807 حجم : 426.06 میلیون ارزش بازار : 354.07 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خدیزل آخرین : 433.00 47,980 حجم : 442,573 ارزش بازار : 47.547 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خپارس آخرین : 23.00 1,220 حجم : 22.8 میلیون ارزش بازار : 127.006 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/26
نماد : خاور آخرین : 2,403 8,100 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/21
نماد : خبهمن آخرین : 3.00 1,530 حجم : 186.6 میلیون ارزش بازار : 162.643 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : خودرو آخرین : 63.00 2,025 حجم : 897.47 میلیون ارزش بازار : 587.324 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها