سر. ایران خودرو

خگستر | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,321 4.98
قیمت پایانی: 2,300 4.03

آخرین معامله

11:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,266 پایانی 2,300 89.00
بیشترین 2,321 کمترین 2,220
حجم 117.07 میلیون دفعات 3,161
حد قیمت 2,026 - 2,238 ارزش 269.3 میلیارد
حجم مبنا 15.842 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:30
حقیقی حقوقی
1,239 تعداد خریدار 3
185.762 میلیون حجم خرید 1.517 میلیون
1,619 تعداد فروشنده 2
186.443 میلیون حجم فروش 836,203
680,800 تغییر مالکیت 680,800

عرضه و تقاضا

11:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور80 تعداد19,474,213 خرید2,238 فروش2,238 تعداد40,554 دستور2
دستور1 تعداد140,000 خرید2,231 فروش2,280 تعداد150,000 دستور1
دستور2 تعداد5,256 خرید2,230 فروش2,292 تعداد33,286 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید2,220 فروش2,299 تعداد2,215 دستور1
دستور2 تعداد10,000 خرید2,211 فروش2,300 تعداد407,399 دستور3

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 92 دوره 9 ماهه
سود TTM 120
P/E TTM 18.425

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 396 P/E مجمع 5.58
سود نقدی 40
درصد توزیع 10.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.15 % رتبه 9
6 ماهه 11.67 % رتبه 10
9 ماهه 11.03 % رتبه 10
1 ساله 27.15 % رتبه 11
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
91.092 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.43

P/B

% 52.72

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 2,211 درصد تغییر : 3.71 حجم : 187.28 میلیون دفعات : 4,615
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 2,132 درصد تغییر : 3.75 حجم : 164.26 میلیون دفعات : 3,962
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 2,215 درصد تغییر : 1.05 حجم : 152.48 میلیون دفعات : 5,074
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 2,192 درصد تغییر : 4.11 حجم : 166.59 میلیون دفعات : 5,190
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 2,286 درصد تغییر : 3.22 حجم : 157.43 میلیون دفعات : 6,180
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 2,362 درصد تغییر : 1.38 حجم : 106.4 میلیون دفعات : 4,424
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 2,395 درصد تغییر : 4.32 حجم : 83.74 میلیون دفعات : 2,363
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 2,503 درصد تغییر : 2.16 حجم : 124.68 میلیون دفعات : 5,047
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 2,450 درصد تغییر : 0.85 حجم : 166.21 میلیون دفعات : 5,877
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 2,471 درصد تغییر : 3.96 حجم : 230.92 میلیون دفعات : 5,938
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 2,573 درصد تغییر : 1.38 حجم : 210.68 میلیون دفعات : 7,178
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 2,538 درصد تغییر : 4.19 حجم : 362.65 میلیون دفعات : 8,831
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 2,436 درصد تغییر : 3.88 حجم : 214.6 میلیون دفعات : 5,915
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 2,345 درصد تغییر : 0.39 حجم : 136.88 میلیون دفعات : 5,132
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 2,336 درصد تغییر : 4.80 حجم : 220.71 میلیون دفعات : 6,044
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 101.00 2,555 حجم : 12.24 میلیون ارزش بازار : 29.643 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
نماد : خموتور آخرین : 116.00 3,405 حجم : - ارزش بازار : 10.2 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
نماد : خکرمان آخرین : 1,659 2,932 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
نماد : خکاوه آخرین : 1,354 3,919 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
نماد : خساپا آخرین : 75.00 1,577 حجم : 232.44 میلیون ارزش بازار : 305.779 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
نماد : خدیزل آخرین : - 51,650 حجم : - ارزش بازار : 50.2 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
نماد : خپارس آخرین : 46.00 982 حجم : 203.89 میلیون ارزش بازار : 110.161 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
نماد : خاور آخرین : 4,519 1,178 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
نماد : خبهمن آخرین : 86.00 1,812 حجم : 58.87 میلیون ارزش بازار : 241.271 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
نماد : خودرو آخرین : 94.00 1,985 حجم : 347.8 میلیون ارزش بازار : 596.977 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها