سر. ایران خودرو

خگستر | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,840 1.99
قیمت پایانی: 3,881 0.94

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,886 پایانی 3,881 37.00
بیشترین 3,952 کمترین 3,826
حجم 165.897 میلیون دفعات 8,172
حد قیمت 3,644 - 4,192 ارزش 643.79 میلیارد
حجم مبنا 15.842 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
2,841 تعداد خریدار 5
160.609 میلیون حجم خرید 5.288 میلیون
1,866 تعداد فروشنده 3
159.323 میلیون حجم فروش 6.574 میلیون
1.286 میلیون تغییر مالکیت 1.286 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور39 تعداد1,239,638 خرید3,831 فروش3,831 تعداد1,000,000 دستور5
دستور45 تعداد1,095,726 خرید3,830 فروش3,841 تعداد10,000 دستور1
دستور3 تعداد28,249 خرید3,829 فروش3,842 تعداد218,518 دستور2
دستور1 تعداد1,327 خرید3,828 فروش3,843 تعداد39,300 دستور2
دستور7 تعداد237,433 خرید3,827 فروش3,845 تعداد50,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 23 دوره 6 ماهه
سود TTM 43
P/E TTM 90.256

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 114 P/E مجمع 34.04
سود نقدی 12
درصد توزیع 10.53 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.09 % رتبه 1
6 ماهه 14.13 % رتبه 4
9 ماهه 68.46 % رتبه 4
1 ساله 45.75 % رتبه 5
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
153.708 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.36

P/B

% 55.28

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 3,881 درصد تغییر : 0.94 حجم : 165.897 میلیون دفعات : 8,172
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 3,918 درصد تغییر : 2.12 حجم : 286.784 میلیون دفعات : 12,617
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 4,003 درصد تغییر : 1.77 حجم : 360.707 میلیون دفعات : 15,820
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 4,075 درصد تغییر : 0.00 حجم : 258.723 میلیون دفعات : 10,143
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 4,075 درصد تغییر : 2.65 حجم : 359.887 میلیون دفعات : 13,939
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 3,970 درصد تغییر : 0.43 حجم : 270.82 میلیون دفعات : 11,899
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 3,987 درصد تغییر : 0.18 حجم : 465.628 میلیون دفعات : 16,613
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 3,980 درصد تغییر : 1.56 حجم : 718.54 میلیون دفعات : 23,080
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 3,919 درصد تغییر : 3.71 حجم : 452.391 میلیون دفعات : 8,621
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 3,779 درصد تغییر : 1.26 حجم : 307.798 میلیون دفعات : 9,553
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 3,732 درصد تغییر : 1.58 حجم : 312.564 میلیون دفعات : 10,665
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 3,674 درصد تغییر : 3.09 حجم : 344.818 میلیون دفعات : 13,192
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 3,791 درصد تغییر : 0.69 حجم : 445.57 میلیون دفعات : 15,797
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 3,765 درصد تغییر : 0.03 حجم : 532.736 میلیون دفعات : 21,122
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 3,764 درصد تغییر : 4.67 حجم : 997.464 میلیون دفعات : 27,388
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 160.00 5,740 حجم : 35.154 میلیون ارزش بازار : 67.832 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خموتور آخرین : 7.00 4,530 حجم : 7.417 میلیون ارزش بازار : 13.443 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکرمان آخرین : - 2,929 حجم : 3.288 میلیون ارزش بازار : 14.74 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکاوه آخرین : 300.00 10,380 حجم : 14.56 میلیون ارزش بازار : 27.016 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خساپا آخرین : 45.00 2,032 حجم : 258.05 میلیون ارزش بازار : 399.819 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خدیزل آخرین : 100.00 5,190 حجم : 9.585 میلیون ارزش بازار : 88.049 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خپارس آخرین : 10.00 1,036 حجم : 140.415 میلیون ارزش بازار : 118.792 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/22
نماد : خاور آخرین : 10.00 2,295 حجم : 59.803 میلیون ارزش بازار : 197.853 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خبهمن آخرین : 17.00 1,658 حجم : 38.183 میلیون ارزش بازار : 223.499 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خودرو آخرین : 76.00 2,388 حجم : 330.743 میلیون ارزش بازار : 726.689 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها