سر. ایران خودرو

خگستر | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,020 3.82
قیمت پایانی: 3,140 0.00

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,320 پایانی 3,140 0.00
بیشترین 3,320 کمترین 3,020
حجم 802.13 میلیون دفعات 31,680
حد قیمت 2,870 - 3,170 ارزش 2.519 هزار میلیارد
حجم مبنا 15.842 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
1,115 تعداد خریدار 1
55.913 میلیون حجم خرید 94,072
1,493 تعداد فروشنده 3
46.607 میلیون حجم فروش 9.4 میلیون
9.306 میلیون تغییر مالکیت 9.306 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1809 تعداد44,452,981 خرید3,170 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور11 تعداد149,055 خرید3,160 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور10 تعداد50,993 خرید3,150 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور4 تعداد37,600 خرید3,140 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور7 تعداد262,214 خرید3,130 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 368 دوره 9 ماهه
سود TTM 383
P/E TTM 8.275

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 18 P/E مجمع 176.11
سود نقدی 2
درصد توزیع 11.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 34.63 % رتبه 12
6 ماهه 70.04 % رتبه 13
9 ماهه 131.07 % رتبه 11
1 ساله 256.01 % رتبه 14
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
124.36 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.05

P/B

% 52.43

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 3,140 درصد تغییر : 0.95 حجم : 802.13 میلیون دفعات : 31,680
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 3,170 درصد تغییر : 4.97 حجم : 56.01 میلیون دفعات : 2,755
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 3,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 196.49 میلیون دفعات : 6,323
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 3,020 درصد تغییر : 4.14 حجم : 196.49 میلیون دفعات : 6,323
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 2,900 درصد تغییر : 4.32 حجم : 384.65 میلیون دفعات : 13,639
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 2,780 درصد تغییر : 2.46 حجم : 8.5 میلیون دفعات : 889
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 2,850 درصد تغییر : 3.39 حجم : 150.18 میلیون دفعات : 5,370
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 2,950 درصد تغییر : 4.53 حجم : 447.93 میلیون دفعات : 15,738
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 3,090 درصد تغییر : 4.92 حجم : 114.58 میلیون دفعات : 4,287
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 3,250 درصد تغییر : 3.56 حجم : 302.13 میلیون دفعات : 16,704
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 3,370 درصد تغییر : 3.37 حجم : 487.71 میلیون دفعات : 25,433
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 3,260 درصد تغییر : 3.84 حجم : 583.99 میلیون دفعات : 22,696
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 3,390 درصد تغییر : 0.00 حجم : 87.07 میلیون دفعات : 4,089
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 3,390 درصد تغییر : 4.78 حجم : 87.07 میلیون دفعات : 4,089
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 3,560 درصد تغییر : 4.56 حجم : 228.7 میلیون دفعات : 9,976
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 170.00 6,640 حجم : 38.64 میلیون ارزش بازار : 54.208 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خموتور آخرین : - 23,920 حجم : 1.99 میلیون ارزش بازار : 34.178 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکرمان آخرین : 501.00 5,092 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکاوه آخرین : 286.00 5,559 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خساپا آخرین : 60.00 2,150 حجم : 1.94 میلیارد ارزش بازار : 432.078 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خدیزل آخرین : 1,693 41,480 حجم : 2.35 میلیون ارزش بازار : 43.173 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خپارس آخرین : 220.00 5,820 حجم : 127.15 میلیون ارزش بازار : 137.231 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خاور آخرین : 1,953 7,650 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خبهمن آخرین : 860.00 23,340 حجم : 48.78 میلیون ارزش بازار : 242 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خودرو آخرین : 100.00 2,630 حجم : 1.47 میلیارد ارزش بازار : 823.521 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها