سر. ایران خودرو

خگستر | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,916 3.91
قیمت پایانی: 4,868 2.90

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,780 پایانی 4,868 137.00
بیشترین 4,955 کمترین 4,700
حجم 323.388 میلیون دفعات 15,702
حد قیمت 4,400 - 5,062 ارزش 1.574 هزار میلیارد
حجم مبنا 15.842 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
5,208 تعداد خریدار 12
309.01 میلیون حجم خرید 14.378 میلیون
4,739 تعداد فروشنده 17
302.885 میلیون حجم فروش 20.504 میلیون
6.125 میلیون تغییر مالکیت 6.125 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور15 تعداد467,130 خرید4,913 فروش4,913 تعداد400,000 دستور1
دستور4 تعداد88,739 خرید4,912 فروش4,916 تعداد387,242 دستور3
دستور4 تعداد78,510 خرید4,911 فروش4,919 تعداد76,045 دستور3
دستور5 تعداد346,853 خرید4,910 فروش4,920 تعداد256,356 دستور9
دستور1 تعداد300,000 خرید4,909 فروش4,922 تعداد1,031 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 18 دوره 9 ماهه
سود TTM 40
P/E TTM 121.7

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 114 P/E مجمع 42.7
سود نقدی 12
درصد توزیع 10.53 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.87 % رتبه 4
6 ماهه 66.09 % رتبه 3
9 ماهه 32.39 % رتبه 3
1 ساله 56.01 % رتبه 3
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
192.798 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.97

P/B

% 55.53

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 4,868 درصد تغییر : 2.90 حجم : 323.388 میلیون دفعات : 15,702
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 4,731 درصد تغییر : 2.76 حجم : 255.004 میلیون دفعات : 12,663
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 4,604 درصد تغییر : 1.79 حجم : 307.014 میلیون دفعات : 14,724
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 4,523 درصد تغییر : 6.35 حجم : 342.404 میلیون دفعات : 17,649
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 4,253 درصد تغییر : 0.00 حجم : 278.856 میلیون دفعات : 12,271
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 4,253 درصد تغییر : 7.54 حجم : 278.856 میلیون دفعات : 12,271
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 4,600 درصد تغییر : 1.95 حجم : 305.967 میلیون دفعات : 13,264
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 4,512 درصد تغییر : 6.09 حجم : 305.232 میلیون دفعات : 12,874
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 4,253 درصد تغییر : 2.61 حجم : 278.856 میلیون دفعات : 12,271
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 4,145 درصد تغییر : 1.59 حجم : 222.015 میلیون دفعات : 12,686
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 4,080 درصد تغییر : 0.12 حجم : 165.98 میلیون دفعات : 8,578
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 4,085 درصد تغییر : 4.51 حجم : 211.082 میلیون دفعات : 10,430
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 4,278 درصد تغییر : 2.25 حجم : 280.547 میلیون دفعات : 11,700
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 4,184 درصد تغییر : 0.59 حجم : 311.566 میلیون دفعات : 12,409
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 4,209 درصد تغییر : 1.59 حجم : 199.575 میلیون دفعات : 8,452
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 350.00 7,420 حجم : 58.419 میلیون ارزش بازار : 84.761 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : خموتور آخرین : 410.00 8,680 حجم : 13.901 میلیون ارزش بازار : 26.01 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : خکرمان آخرین : 9.00 4,348 حجم : 18.828 میلیون ارزش بازار : 21.735 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : خکاوه آخرین : 630.00 21,750 حجم : 2.928 میلیون ارزش بازار : 57.327 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : خساپا آخرین : 132.00 2,782 حجم : 710.379 میلیون ارزش بازار : 537.459 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : خدیزل آخرین : 340.00 7,450 حجم : 13.252 میلیون ارزش بازار : 123.708 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : خپارس آخرین : 45.00 1,546 حجم : 838.702 میلیون ارزش بازار : 175.349 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : خاور آخرین : 50.00 3,999 حجم : 229.23 میلیون ارزش بازار : 343.025 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : خبهمن آخرین : 146.00 2,232 حجم : 467.768 میلیون ارزش بازار : 294.723 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : خودرو آخرین : 137.00 3,582 حجم : 646.617 میلیون ارزش بازار : 1068.767 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها