سر. ایران خودرو

خگستر | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,533 0.17
قیمت پایانی: 3,527 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,488 پایانی 3,527 0.00
بیشترین 3,639 کمترین 3,430
حجم 1.68 میلیارد دفعات 26,015
حد قیمت 3,249 - 3,663 ارزش 5.255 هزار میلیارد
حجم مبنا 15.842 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
4,245 تعداد خریدار 9
316.631 میلیون حجم خرید 7.859 میلیون
2,678 تعداد فروشنده 14
312.122 میلیون حجم فروش 12.368 میلیون
4.509 میلیون تغییر مالکیت 4.509 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور5 تعداد35,245 خرید3,360 فروش3,360 تعداد145,149 دستور2
دستور1 تعداد10,000 خرید3,359 فروش3,362 تعداد231,667 دستور3
دستور2 تعداد8,000 خرید3,354 فروش3,363 تعداد80,357 دستور1
دستور3 تعداد5,600 خرید3,352 فروش3,364 تعداد45,352 دستور2
دستور7 تعداد78,583 خرید3,350 فروش3,365 تعداد27,625 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 3 دوره 3 ماهه
سود TTM 63
P/E TTM 55.032

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 114 P/E مجمع 30.41
سود نقدی 12
درصد توزیع 10.53 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.83 % رتبه 7
6 ماهه 54.69 % رتبه 5
9 ماهه 40 % رتبه 6
1 ساله 17.45 % رتبه 9
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
118.34 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.19

P/B

% 55.45

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 3,527 درصد تغییر : 1.73 حجم : 1.68 میلیارد دفعات : 26,015
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 3,467 درصد تغییر : 4.74 حجم : 1.68 میلیارد دفعات : 26,015
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 3,310 درصد تغییر : 0.63 حجم : 1.68 میلیارد دفعات : 26,015
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 3,331 درصد تغییر : 0.88 حجم : 1.68 میلیارد دفعات : 26,015
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 3,302 درصد تغییر : 5.73 حجم : 1.68 میلیارد دفعات : 26,015
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 3,123 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.68 میلیارد دفعات : 26,015
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 3,123 درصد تغییر : 3.40 حجم : 1.68 میلیارد دفعات : 26,015
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 3,233 درصد تغییر : 0.56 حجم : 1.68 میلیارد دفعات : 26,015
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 3,215 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.68 میلیارد دفعات : 26,015
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 3,215 درصد تغییر : 5.58 حجم : 1.68 میلیارد دفعات : 26,015
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 3,045 درصد تغییر : 4.64 حجم : 1.68 میلیارد دفعات : 26,015
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 2,910 درصد تغییر : 0.10 حجم : 1.68 میلیارد دفعات : 26,015
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 2,907 درصد تغییر : 0.38 حجم : 1.68 میلیارد دفعات : 26,015
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 2,896 درصد تغییر : 5.55 حجم : 1.68 میلیارد دفعات : 26,015
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 3,066 درصد تغییر : 4.66 حجم : 1.68 میلیارد دفعات : 26,015
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 80.00 6,330 حجم : 4.1 میلیون ارزش بازار : 42.077 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خموتور آخرین : 5.00 4,068 حجم : 6.2 میلیون ارزش بازار : 10.965 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکرمان آخرین : 1,011 3,580 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 14.45 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکاوه آخرین : 4,117 9,390 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 14.523 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خساپا آخرین : 9.00 2,179 حجم : 1.3 میلیارد ارزش بازار : 407.053 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خدیزل آخرین : 50.00 6,210 حجم : 18.1 میلیون ارزش بازار : 70.16 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خپارس آخرین : 10.00 1,036 حجم : 478.95 میلیون ارزش بازار : 136.055 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/23
نماد : خاور آخرین : 3,830 1,867 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 126.95 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خبهمن آخرین : 7.00 1,869 حجم : 211.53 میلیون ارزش بازار : 261.467 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خودرو آخرین : 20.00 2,240 حجم : 1.16 میلیارد ارزش بازار : 770.43 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها