سر. ایران خودرو

خگستر | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,174 2.82
قیمت پایانی: 2,207 1.34

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,250 پایانی 2,207 30.00
بیشترین 2,270 کمترین 2,161
حجم 88.58 میلیون دفعات 4,214
حد قیمت 2,039 - 2,253 ارزش 195.5 میلیارد
حجم مبنا 15.842 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
1,590 تعداد خریدار 2
166.927 میلیون حجم خرید 3.35 میلیون
2,391 تعداد فروشنده 8
164.387 میلیون حجم فروش 5.89 میلیون
2.54 میلیون تغییر مالکیت 2.54 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید2,227 فروش2,228 تعداد409,831 دستور4
دستور1 تعداد2,280 خرید2,224 فروش2,229 تعداد10,201 دستور1
دستور4 تعداد15,528 خرید2,222 فروش2,239 تعداد2,500 دستور1
دستور2 تعداد15,000 خرید2,220 فروش2,240 تعداد990,311 دستور6
دستور1 تعداد4,491 خرید2,218 فروش2,248 تعداد517,222 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 396 دوره 12 ماهه
سود TTM 396
P/E TTM 5.649

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 396 P/E مجمع 5.65
سود نقدی 40
درصد توزیع 10.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.69 % رتبه 17
6 ماهه 18.74 % رتبه 15
9 ماهه 25.9 % رتبه 13
1 ساله 56.28 % رتبه 11
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
87.409 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.42

P/B

% 52.88

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 2,207 درصد تغییر : 1.34 حجم : 88.58 میلیون دفعات : 4,214
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 2,237 درصد تغییر : 4.24 حجم : 170.28 میلیون دفعات : 5,720
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 2,146 درصد تغییر : 1.70 حجم : 175.9 میلیون دفعات : 6,068
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 2,183 درصد تغییر : 4.04 حجم : 185.66 میلیون دفعات : 6,167
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 2,275 درصد تغییر : 3.50 حجم : 110.15 میلیون دفعات : 5,653
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 2,198 درصد تغییر : 3.55 حجم : 195.53 میلیون دفعات : 6,774
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 2,279 درصد تغییر : 4.84 حجم : 181.26 میلیون دفعات : 4,618
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 2,395 درصد تغییر : 0.50 حجم : 95.54 میلیون دفعات : 4,911
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 2,407 درصد تغییر : 2.79 حجم : 129.01 میلیون دفعات : 5,634
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 2,476 درصد تغییر : 3.81 حجم : 163.36 میلیون دفعات : 6,505
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 2,574 درصد تغییر : 2.02 حجم : 183.77 میلیون دفعات : 7,776
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 2,523 درصد تغییر : 2.85 حجم : 165.08 میلیون دفعات : 7,587
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 2,453 درصد تغییر : 2.25 حجم : 296.77 میلیون دفعات : 10,349
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 2,399 درصد تغییر : 0.00 حجم : 173.88 میلیون دفعات : 8,463
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 2,399 درصد تغییر : 1.14 حجم : 152.75 میلیون دفعات : 6,960
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 33.00 2,845 حجم : 5.58 میلیون ارزش بازار : 33.368 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خموتور آخرین : 680.00 12,990 حجم : 7.88 میلیون ارزش بازار : 18.618 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خکرمان آخرین : 1,831 2,760 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خکاوه آخرین : 1,969 3,304 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خساپا آخرین : 61.00 1,620 حجم : 215.19 میلیون ارزش بازار : 322.006 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خدیزل آخرین : 924.00 52,000 حجم : 611,219 ارزش بازار : 51.369 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خپارس آخرین : 34.00 1,077 حجم : 120.08 میلیون ارزش بازار : 123.903 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خاور آخرین : 1,043 6,740 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/26
نماد : خبهمن آخرین : 24.00 1,770 حجم : 108.93 میلیون ارزش بازار : 235.751 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خودرو آخرین : 42.00 1,738 حجم : 203.67 میلیون ارزش بازار : 530.311 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها