سر. ایران خودرو

خگستر | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,197 2.96
قیمت پایانی: 2,223 1.81

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,296 پایانی 2,223 41.00
بیشترین 2,310 کمترین 2,197
حجم 174.58 میلیون دفعات 7,439
حد قیمت 2,197 - 2,399 ارزش 388 میلیارد
حجم مبنا 15.842 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
2,975 تعداد خریدار 6
159.549 میلیون حجم خرید 15.027 میلیون
2,416 تعداد فروشنده 1
174.576 میلیون حجم فروش 700
15.027 میلیون تغییر مالکیت 15.027 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید2,197 فروش2,197 تعداد18,115,589 دستور327
دستور3 تعداد17,500 خرید2,190 فروش2,198 تعداد7,251 دستور1
دستور2 تعداد114,200 خرید2,184 فروش2,199 تعداد4,067 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,200 تعداد1,433,615 دستور16
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش2,201 تعداد18,553 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 368 دوره 9 ماهه
سود TTM 383
P/E TTM 5.803

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 18 P/E مجمع 123.5
سود نقدی 2
درصد توزیع 11.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.73 % رتبه 16
6 ماهه 26.49 % رتبه 14
9 ماهه 79.64 % رتبه 13
1 ساله 44.57 % رتبه 11
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
88.042 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.45

P/B

% 53.02

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 2,223 درصد تغییر : 1.81 حجم : 174.58 میلیون دفعات : 7,439
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 2,264 درصد تغییر : 0.58 حجم : 379.62 میلیون دفعات : 15,129
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 2,251 درصد تغییر : 2.81 حجم : 298.13 میلیون دفعات : 9,447
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 2,316 درصد تغییر : 0.17 حجم : 1.34 میلیون دفعات : 169
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 2,320 درصد تغییر : 1.11 حجم : 7.82 میلیون دفعات : 420
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 2,346 درصد تغییر : 2.98 حجم : 29.9 میلیون دفعات : 917
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 2,418 درصد تغییر : 0.74 حجم : 4.91 میلیون دفعات : 238
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 2,436 درصد تغییر : 0.57 حجم : 4.21 میلیون دفعات : 290
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 2,450 درصد تغییر : 0.41 حجم : 147.89 میلیون دفعات : 6,039
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 2,460 درصد تغییر : 7.87 حجم : 440.86 میلیون دفعات : 16,607
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 2,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 384.12 میلیون دفعات : 14,037
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 2,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.72 میلیون دفعات : 359
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 2,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.87 میلیون دفعات : 179
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 2,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.8 میلیون دفعات : 308
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 2,670 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.36 میلیون دفعات : 495
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 160.00 5,300 حجم : 15,599 ارزش بازار : 43.462 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : خموتور آخرین : 440.00 14,530 حجم : 12,685 ارزش بازار : 21.39 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : خکرمان آخرین : 1,251 3,340 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : خکاوه آخرین : 1,812 3,461 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : خساپا آخرین : 21.00 1,830 حجم : 742.18 میلیون ارزش بازار : 361.89 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : خدیزل آخرین : 1,164 37,662 حجم : 168,356 ارزش بازار : 38.677 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : خپارس آخرین : 110.00 5,590 حجم : 22.8 میلیون ارزش بازار : 127.006 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خاور آخرین : 677.00 5,020 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : خبهمن آخرین : 40.00 1,305 حجم : 257.98 میلیون ارزش بازار : 178.53 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : خودرو آخرین : 56.00 1,889 حجم : 601.32 میلیون ارزش بازار : 584.006 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها