گروه اقتصادی کرمان خودرو

خکرمان | سهام - فرابورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,217 2.99
قیمت پایانی: 3,218 2.96

آخرین معامله

09:38
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,217 پایانی 3,218 98.00
بیشترین 3,260 کمترین 3,217
حجم 9.192 میلیون دفعات 196
حد قیمت 3,217 - 3,415 ارزش 29.58 میلیارد
حجم مبنا 2.939 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:38
حقیقی حقوقی
68 تعداد خریدار 3
6.378 میلیون حجم خرید 2.814 میلیون
36 تعداد فروشنده 2
6.383 میلیون حجم فروش 2.81 میلیون
4,412 تغییر مالکیت 4,412

عرضه و تقاضا

09:38
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد9,113 خرید3,209 فروش3,217 تعداد3,115,216 دستور27
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,218 تعداد18,348 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,250 تعداد51,863 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,258 تعداد144,650 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,259 تعداد102,000 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود -8 دوره 3 ماهه
سود TTM 83
P/E TTM 38.771

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 79 P/E مجمع 40.73
سود نقدی 30
درصد توزیع 37.97 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.37 % رتبه 475
6 ماهه 15.78 % رتبه 443
9 ماهه 5.82 % رتبه 347
1 ساله 7.24 % رتبه 296
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.09 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 3,316 درصد تغییر : 2.53 حجم : 17.149 میلیون دفعات : 415
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 3,402 درصد تغییر : 2.66 حجم : 10.904 میلیون دفعات : 509
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 3,314 درصد تغییر : 0.18 حجم : 5.071 میلیون دفعات : 405
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 3,308 درصد تغییر : 2.93 حجم : 20.349 میلیون دفعات : 569
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 3,408 درصد تغییر : 0.79 حجم : 7.562 میلیون دفعات : 425
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 3,435 درصد تغییر : 2.55 حجم : 18.598 میلیون دفعات : 847
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 3,525 درصد تغییر : 1.62 حجم : 14.049 میلیون دفعات : 672
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 3,583 درصد تغییر : 1.30 حجم : 7.655 میلیون دفعات : 598
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 3,630 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.562 میلیون دفعات : 761
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 3,630 درصد تغییر : 2.13 حجم : 16.562 میلیون دفعات : 761
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 3,709 درصد تغییر : 0.76 حجم : 22.898 میلیون دفعات : 1,104
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 3,681 درصد تغییر : 1.55 حجم : 16.084 میلیون دفعات : 962
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 3,739 درصد تغییر : 2.52 حجم : 91.049 میلیون دفعات : 2,931
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 3,647 درصد تغییر : 2.96 حجم : 48.779 میلیون دفعات : 1,175
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 3,542 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11.406 میلیون دفعات : 359
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 70.00 5,010 حجم : 8.341 میلیون ارزش بازار : 58.025 هزار میلیارد تاریخ : 09:39
نماد : خموتور آخرین : 75.00 3,423 حجم : 506,093 ارزش بازار : 10.47 هزار میلیارد تاریخ : 09:37
نماد : خگستر آخرین : 1.00 2,932 حجم : 42.916 میلیون ارزش بازار : 116.241 هزار میلیارد تاریخ : 09:39
نماد : خکاوه آخرین : 370.00 11,980 حجم : 62,355 ارزش بازار : 32.498 هزار میلیارد تاریخ : 09:28
نماد : خساپا آخرین : 18.00 1,778 حجم : 84.284 میلیون ارزش بازار : 348.204 هزار میلیارد تاریخ : 09:39
نماد : خدیزل آخرین : 64.00 5,133 حجم : 4.703 میلیون ارزش بازار : 86.579 هزار میلیارد تاریخ : 09:38
نماد : خپارس آخرین : 10.00 1,036 حجم : 140.415 میلیون ارزش بازار : 118.792 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/22
نماد : خاور آخرین : 73.00 2,371 حجم : 632.492 میلیون ارزش بازار : 206.23 هزار میلیارد تاریخ : 1401/07/02
نماد : خبهمن آخرین : 31.00 1,422 حجم : 14.073 میلیون ارزش بازار : 194.821 هزار میلیارد تاریخ : 09:37
نماد : خودرو آخرین : 13.00 1,973 حجم : 61.978 میلیون ارزش بازار : 594.866 هزار میلیارد تاریخ : 09:39
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها