گروه اقتصادی کرمان خودرو

خکرمان | سهام - فرابورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,223 29.80
قیمت پایانی: 4,591 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,220 پایانی 4,591 0.00
بیشترین 3,319 کمترین 3,220
حجم 10.193 میلیون دفعات 726
حد قیمت 3,169 - 3,363 ارزش 46.79 میلیارد
حجم مبنا 4.356 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
113 تعداد خریدار 1
5.583 میلیون حجم خرید 50,000
226 تعداد فروشنده -
5.633 میلیون حجم فروش -
50,000 تغییر مالکیت 50,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد85,791 خرید3,290 فروش3,293 تعداد5,422 دستور1
دستور1 تعداد19,209 خرید3,288 فروش3,300 تعداد20,772 دستور3
دستور1 تعداد89,500 خرید3,269 فروش3,318 تعداد2,000 دستور1
دستور2 تعداد8,853 خرید3,268 فروش3,340 تعداد30,000 دستور1
دستور1 تعداد50,000 خرید3,267 فروش3,350 تعداد33,300 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 25 دوره 9 ماهه
سود TTM 63
P/E TTM 51.73

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 343 P/E مجمع 9.5
سود نقدی 35
درصد توزیع 10.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.89 % رتبه 163
6 ماهه 42.62 % رتبه 186
9 ماهه 55.69 % رتبه 153
1 ساله 56.57 % رتبه 107
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
22.955 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 207.00 4,521 حجم : 12.48 میلیون ارزش بازار : 34.618 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خموتور آخرین : 420.00 9,780 حجم : 5.85 میلیون ارزش بازار : 14.017 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خگستر آخرین : 32.00 2,550 حجم : 707.83 میلیون ارزش بازار : 85.666 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکاوه آخرین : 1,870 3,403 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/3
نماد : خساپا آخرین : 19.00 1,683 حجم : 704 میلیون ارزش بازار : 335.301 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خدیزل آخرین : 750.00 47,000 حجم : 327,448 ارزش بازار : 46.502 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خپارس آخرین : 32.00 1,043 حجم : 22.8 میلیون ارزش بازار : 127.006 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خاور آخرین : 154.00 5,851 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خبهمن آخرین : 23.00 1,254 حجم : 186.6 میلیون ارزش بازار : 162.643 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خودرو آخرین : 42.00 2,007 حجم : 897.47 میلیون ارزش بازار : 587.324 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها