گروه اقتصادی کرمان خودرو

خکرمان | سهام - فرابورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,836 16.45
قیمت پایانی: 4,591 0.00

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,836 پایانی 4,591 0.00
بیشترین 3,949 کمترین 3,836
حجم 10.193 میلیون دفعات 726
حد قیمت 3,901 - 4,099 ارزش 46.79 میلیارد
حجم مبنا 4.356 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
392 تعداد خریدار 2
7.603 میلیون حجم خرید 3.11 میلیون
387 تعداد فروشنده 2
9.938 میلیون حجم فروش 775,000
2.335 میلیون تغییر مالکیت 2.335 میلیون

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد8,140 خرید3,903 فروش3,905 تعداد46,088 دستور2
دستور1 تعداد20,000 خرید3,902 فروش3,907 تعداد12,000 دستور2
دستور2 تعداد7,289 خرید3,901 فروش3,908 تعداد69,303 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,910 تعداد30,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,911 تعداد2,042 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 25 دوره 9 ماهه
سود TTM 63
P/E TTM 62.127

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 343 P/E مجمع 11.41
سود نقدی 35
درصد توزیع 10.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.61 % رتبه 235
6 ماهه 58.29 % رتبه 155
9 ماهه 37.56 % رتبه 103
1 ساله 20.79 % رتبه 110
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
22.955 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 4,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.193 میلیون دفعات : 726
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 110.00 5,680 حجم : 93,293 ارزش بازار : 46.088 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : خموتور آخرین : 300.00 14,880 حجم : 71,621 ارزش بازار : 21.676 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خگستر آخرین : 50.00 2,900 حجم : 2.12 میلیون ارزش بازار : 116.439 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکاوه آخرین : 1,716 3,557 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 12:22
نماد : خساپا آخرین : 40.00 2,220 حجم : 18.96 میلیون ارزش بازار : 439.899 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خدیزل آخرین : 852.00 41,749 حجم : 105,025 ارزش بازار : 42.525 هزار میلیارد تاریخ : 12:21
نماد : خپارس آخرین : 110.00 5,760 حجم : 369,750 ارزش بازار : 133.368 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : خاور آخرین : 293.00 5,990 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خبهمن آخرین : 400.00 20,030 حجم : 1.21 میلیون ارزش بازار : 203.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خودرو آخرین : 40.00 2,410 حجم : 11.43 میلیون ارزش بازار : 736.041 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها