پارس خودرو

خپارس | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,041 1.17
قیمت پایانی: 1,031 0.19

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,017 پایانی 1,031 2.00
بیشترین 1,052 کمترین 1,008
حجم 110.12 میلیون دفعات 2,747
حد قیمت 1,014 - 1,120 ارزش 113.6 میلیارد
حجم مبنا 9.088 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,043 تعداد خریدار 1
117.957 میلیون حجم خرید 607,505
840 تعداد فروشنده -
118.565 میلیون حجم فروش -
607,505 تغییر مالکیت 607,505

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد24,828 خرید1,022 فروش1,029 تعداد58,512 دستور3
دستور2 تعداد46,000 خرید1,021 فروش1,030 تعداد6,120 دستور1
دستور9 تعداد457,964 خرید1,020 فروش1,031 تعداد232,710 دستور3
دستور5 تعداد690,154 خرید1,019 فروش1,033 تعداد24,034 دستور2
دستور2 تعداد148,934 خرید1,018 فروش1,034 تعداد249,402 دستور3

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -38 دوره 6 ماهه
سود TTM -317
P/E TTM -3.248

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی -360 P/E مجمع -2.86
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.11 % رتبه 40
6 ماهه 11.31 % رتبه 32
9 ماهه 6.92 % رتبه 43
1 ساله 20.16 % رتبه 44
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
117.089 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.94

P/B

% 21.22

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 1,031 درصد تغییر : 0.19 حجم : 110.12 میلیون دفعات : 2,747
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 1,029 درصد تغییر : 3.56 حجم : 118.56 میلیون دفعات : 3,130
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 1,067 درصد تغییر : 2.20 حجم : 106.07 میلیون دفعات : 2,942
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 1,091 درصد تغییر : 1.21 حجم : 170.84 میلیون دفعات : 3,408
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 1,078 درصد تغییر : 1.60 حجم : 189.19 میلیون دفعات : 4,029
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 1,061 درصد تغییر : 1.76 حجم : 147.5 میلیون دفعات : 3,582
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 1,080 درصد تغییر : 4.05 حجم : 267.62 میلیون دفعات : 5,359
تاریخ : 1400/10/15 پایانی : 1,038 درصد تغییر : 0.19 حجم : 107.12 میلیون دفعات : 2,559
تاریخ : 1400/10/14 پایانی : 1,036 درصد تغییر : 4.16 حجم : 171.8 میلیون دفعات : 4,111
تاریخ : 1400/10/13 پایانی : 1,081 درصد تغییر : 2.00 حجم : 191.49 میلیون دفعات : 4,646
تاریخ : 1400/10/12 پایانی : 1,103 درصد تغییر : 1.38 حجم : 218.36 میلیون دفعات : 5,369
تاریخ : 1400/10/11 پایانی : 1,088 درصد تغییر : 0.37 حجم : 383.54 میلیون دفعات : 8,142
تاریخ : 1400/10/08 پایانی : 1,084 درصد تغییر : 4.13 حجم : 599.37 میلیون دفعات : 10,119
تاریخ : 1400/10/07 پایانی : 1,041 درصد تغییر : 0.48 حجم : 193.05 میلیون دفعات : 4,334
تاریخ : 1400/10/06 پایانی : 1,036 درصد تغییر : 3.09 حجم : 244.15 میلیون دفعات : 5,183
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 21.00 2,902 حجم : 12.08 میلیون ارزش بازار : 33.905 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خموتور آخرین : 216.00 4,120 حجم : 4.81 میلیون ارزش بازار : 12.405 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خگستر آخرین : 20.00 2,491 حجم : 166.21 میلیون ارزش بازار : 97.033 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : خکرمان آخرین : 1,164 3,427 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : خکاوه آخرین : 906.00 4,367 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خساپا آخرین : 11.00 1,638 حجم : 157.84 میلیون ارزش بازار : 317.509 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خدیزل آخرین : 300.00 53,000 حجم : 78,782 ارزش بازار : 52.7 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خاور آخرین : 4,451 1,246 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 1400/10/20
نماد : خبهمن آخرین : 82.00 1,945 حجم : - ارزش بازار : 261.332 هزار میلیارد تاریخ : 1400/10/25
نماد : خودرو آخرین : 31.00 1,988 حجم : 314.51 میلیون ارزش بازار : 590.341 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها