پارس خودرو

خپارس | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,043 2.98
قیمت پایانی: 1,045 2.79

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,045 پایانی 1,045 30.00
بیشترین 1,086 کمترین 1,023
حجم 22.8 میلیون دفعات 1,911
حد قیمت 1,048 - 1,158 ارزش 127.5 میلیارد
حجم مبنا 9.088 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,836 تعداد خریدار 4
270.998 میلیون حجم خرید 19.8 میلیون
2,072 تعداد فروشنده 5
271.653 میلیون حجم فروش 19.146 میلیون
654,393 تغییر مالکیت 654,393

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,000 خرید1,064 فروش1,064 تعداد14,998 دستور2
دستور2 تعداد74,882 خرید1,061 فروش1,065 تعداد15,000 دستور2
دستور11 تعداد1,160,386 خرید1,060 فروش1,068 تعداد292,962 دستور2
دستور3 تعداد20,000 خرید1,059 فروش1,070 تعداد185,536 دستور8
دستور4 تعداد539,293 خرید1,058 فروش1,072 تعداد108,673 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -109 دوره 9 ماهه
سود TTM -27
P/E TTM -39.222

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 18 P/E مجمع 59.72
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.39 % رتبه 535
6 ماهه 36.18 % رتبه 201
9 ماهه 49.4 % رتبه 78
1 ساله 33.33 % رتبه 62
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
127.006 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.06

P/B

% 21.31

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 1,075 درصد تغییر : 4.87 حجم : 22.8 میلیون دفعات : 1,911
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 1,130 درصد تغییر : 1.44 حجم : 22.8 میلیون دفعات : 1,911
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 1,114 درصد تغییر : 4.41 حجم : 22.8 میلیون دفعات : 1,911
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 1,067 درصد تغییر : 4.61 حجم : 22.8 میلیون دفعات : 1,911
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 1,020 درصد تغییر : 81.75 حجم : 22.8 میلیون دفعات : 1,911
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 5,590 درصد تغییر : 1.93 حجم : 22.8 میلیون دفعات : 1,911
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 5,700 درصد تغییر : 0.53 حجم : 85.73 میلیون دفعات : 6,930
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 5,670 درصد تغییر : 1.05 حجم : 5.19 میلیون دفعات : 367
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 5,730 درصد تغییر : 0.35 حجم : 1.93 میلیون دفعات : 198
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 5,750 درصد تغییر : 0.86 حجم : 3.86 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 5,800 درصد تغییر : 1.70 حجم : 11.02 میلیون دفعات : 822
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 5,900 درصد تغییر : 1.67 حجم : 34.72 میلیون دفعات : 2,062
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 0.50 حجم : 2.12 میلیون دفعات : 180
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 6,030 درصد تغییر : 0.50 حجم : 2.63 میلیون دفعات : 145
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 6,060 درصد تغییر : 1.62 حجم : 9.23 میلیون دفعات : 668
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 207.00 4,521 حجم : 12.48 میلیون ارزش بازار : 34.618 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خموتور آخرین : 420.00 9,780 حجم : 5.85 میلیون ارزش بازار : 14.017 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خگستر آخرین : 32.00 2,550 حجم : 707.83 میلیون ارزش بازار : 85.666 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکرمان آخرین : 1,368 3,223 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکاوه آخرین : 1,870 3,403 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/3
نماد : خساپا آخرین : 19.00 1,683 حجم : 704 میلیون ارزش بازار : 335.301 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خدیزل آخرین : 750.00 47,000 حجم : 327,448 ارزش بازار : 46.502 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خاور آخرین : 154.00 5,851 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خبهمن آخرین : 23.00 1,254 حجم : 186.6 میلیون ارزش بازار : 162.643 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خودرو آخرین : 42.00 2,007 حجم : 897.47 میلیون ارزش بازار : 587.324 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها