پارس خودرو

خپارس | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,077 3.06
قیمت پایانی: 1,091 1.80

آخرین معامله

1400/07/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,095 پایانی 1,091 20.00
بیشترین 1,132 کمترین 1,071
حجم 120.08 میلیون دفعات 3,375
حد قیمت 1,012 - 1,118 ارزش 131 میلیارد
حجم مبنا 9.088 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/07/28
حقیقی حقوقی
1,469 تعداد خریدار 4
275.844 میلیون حجم خرید 2.134 میلیون
2,095 تعداد فروشنده 1
277.578 میلیون حجم فروش 400,000
1.734 میلیون تغییر مالکیت 1.734 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/07/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد253,015 خرید1,101 فروش1,105 تعداد123,659 دستور1
دستور3 تعداد156,971 خرید1,100 فروش1,117 تعداد163,848 دستور4
دستور1 تعداد18,832 خرید1,099 فروش1,118 تعداد2,816,358 دستور32
دستور1 تعداد36,000 خرید1,098 فروش1,119 تعداد9,718 دستور1
دستور3 تعداد522,956 خرید1,097 فروش1,128 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -26 دوره 3 ماهه
سود TTM -359
P/E TTM -3.093

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی -360 P/E مجمع -3.09
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.32 % رتبه 31
6 ماهه 4.77 % رتبه 39
9 ماهه 12.15 % رتبه 42
1 ساله 38.95 % رتبه 46
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
123.903 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.01

P/B

% 21.31

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/07/28 پایانی : 1,091 درصد تغییر : 1.80 حجم : 120.08 میلیون دفعات : 3,375
تاریخ : 1400/07/27 پایانی : 1,111 درصد تغییر : 4.32 حجم : 277.98 میلیون دفعات : 5,537
تاریخ : 1400/07/26 پایانی : 1,065 درصد تغییر : 0.09 حجم : 198.98 میلیون دفعات : 4,284
تاریخ : 1400/07/25 پایانی : 1,064 درصد تغییر : 2.39 حجم : 184.97 میلیون دفعات : 4,562
تاریخ : 1400/07/24 پایانی : 1,090 درصد تغییر : 4.61 حجم : 181.02 میلیون دفعات : 4,220
تاریخ : 1400/07/21 پایانی : 1,042 درصد تغییر : 0.39 حجم : 205.56 میلیون دفعات : 5,193
تاریخ : 1400/07/20 پایانی : 1,038 درصد تغییر : 3.44 حجم : 177.79 میلیون دفعات : 4,693
تاریخ : 1400/07/19 پایانی : 1,075 درصد تغییر : 0.09 حجم : 127.56 میلیون دفعات : 3,683
تاریخ : 1400/07/18 پایانی : 1,076 درصد تغییر : 2.80 حجم : 134.02 میلیون دفعات : 4,272
تاریخ : 1400/07/17 پایانی : 1,107 درصد تغییر : 4.32 حجم : 183.91 میلیون دفعات : 4,584
تاریخ : 1400/07/14 پایانی : 1,157 درصد تغییر : 0.60 حجم : 133.02 میلیون دفعات : 4,020
تاریخ : 1400/07/12 پایانی : 1,164 درصد تغییر : 2.20 حجم : 159.74 میلیون دفعات : 4,195
تاریخ : 1400/07/11 پایانی : 1,139 درصد تغییر : 2.06 حجم : 304.15 میلیون دفعات : 7,042
تاریخ : 1400/07/10 پایانی : 1,116 درصد تغییر : 0.18 حجم : 194.1 میلیون دفعات : 5,305
تاریخ : 1400/07/07 پایانی : 1,114 درصد تغییر : 0.36 حجم : 162.76 میلیون دفعات : 4,678
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 33.00 2,845 حجم : 5.58 میلیون ارزش بازار : 33.368 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خموتور آخرین : 680.00 12,990 حجم : 7.88 میلیون ارزش بازار : 18.618 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خگستر آخرین : 63.00 2,174 حجم : 88.58 میلیون ارزش بازار : 87.409 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خکرمان آخرین : 1,831 2,760 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خکاوه آخرین : 1,969 3,304 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خساپا آخرین : 61.00 1,620 حجم : 215.19 میلیون ارزش بازار : 322.006 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خدیزل آخرین : 924.00 52,000 حجم : 611,219 ارزش بازار : 51.369 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خاور آخرین : 1,043 6,740 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/26
نماد : خبهمن آخرین : 24.00 1,770 حجم : 108.93 میلیون ارزش بازار : 235.751 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
نماد : خودرو آخرین : 42.00 1,738 حجم : 203.67 میلیون ارزش بازار : 530.311 هزار میلیارد تاریخ : 1400/07/28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها