ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,007 2.05
قیمت پایانی: 2,023 1.27

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

نماد : ورنا

آخرین : 207.00 4,521 حجم : 12.48 میلیون ارزش : 54.3 میلیارد ارزش بازار : 34.618 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:29

نماد : خموتور

آخرین : 420.00 9,780 حجم : 5.85 میلیون ارزش : 57.4 میلیارد ارزش بازار : 14.017 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:29

نماد : خگستر

آخرین : 32.00 2,550 حجم : 707.83 میلیون ارزش : 1.531 هزار میلیارد ارزش بازار : 85.666 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:29

نماد : خکرمان

آخرین : 1,368 3,223 حجم : 10.193 میلیون ارزش : 46.79 میلیارد ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:29

نماد : خکاوه

آخرین : 1,870 3,403 حجم : 121.965 میلیون ارزش : 643.09 میلیارد ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 1400/03/3

نماد : خساپا

آخرین : 19.00 1,683 حجم : 704 میلیون ارزش : 1.208 هزار میلیارد ارزش بازار : 335.301 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:29

نماد : خدیزل

آخرین : 750.00 47,000 حجم : 327,448 ارزش : 15.25 میلیارد ارزش بازار : 46.502 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:29

نماد : خپارس

آخرین : 32.00 1,043 حجم : 22.8 میلیون ارزش : 127.5 میلیارد ارزش بازار : 127.006 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:29

نماد : خاور

آخرین : 154.00 5,851 حجم : 245.565 میلیون ارزش : 1.399 هزار میلیارد ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:29

نماد : خبهمن

آخرین : 23.00 1,254 حجم : 186.6 میلیون ارزش : 225.3 میلیارد ارزش بازار : 162.643 هزار میلیارد نوع دارایی : سهام تاریخ : 12:29