ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,861 4.27
قیمت پایانی: 1,855 4.58

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,910 پایانی 1,855 89.00
بیشترین 1,940 کمترین 1,847
حجم 389.77 میلیون دفعات 14,961
حد قیمت 1,847 - 2,041 ارزش 723 میلیارد
حجم مبنا 30.075 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
4,936 تعداد خریدار 9
220.633 میلیون حجم خرید 80.149 میلیون
3,582 تعداد فروشنده 4
293.687 میلیون حجم فروش 7.095 میلیون
73.054 میلیون تغییر مالکیت 73.054 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد1,200,000 خرید1,924 فروش1,924 تعداد1,170,931 دستور13
دستور8 تعداد120,290 خرید1,910 فروش1,926 تعداد20,000 دستور1
دستور3 تعداد90,437 خرید1,909 فروش1,928 تعداد50,000 دستور1
دستور11 تعداد152,155 خرید1,908 فروش1,929 تعداد14,200 دستور1
دستور6 تعداد37,156 خرید1,907 فروش1,930 تعداد780,800 دستور6

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -91 دوره 3 ماهه
سود TTM -482
P/E TTM -4.033

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی -514 P/E مجمع -3.78
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.12 % رتبه 5
6 ماهه 23.46 % رتبه 2
9 ماهه 46.59 % رتبه 2
1 ساله 44.62 % رتبه 1
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
559.572 هزار میلیارد

ارزش بازار

-23.31

P/B

% 35.94

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 1,944 درصد تغییر : 0.00 حجم : 300.78 میلیون دفعات : 11,719
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 1,944 درصد تغییر : 2.99 حجم : 419.55 میلیون دفعات : 15,600
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 2,004 درصد تغییر : 4.71 حجم : 405.77 میلیون دفعات : 14,996
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 2,103 درصد تغییر : 0.00 حجم : 275.6 میلیون دفعات : 16,811
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 2,103 درصد تغییر : 0.90 حجم : 275.6 میلیون دفعات : 16,811
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 2,122 درصد تغییر : 2.31 حجم : 272.3 میلیون دفعات : 13,190
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 2,074 درصد تغییر : 0.73 حجم : 513.77 میلیون دفعات : 18,991
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 2,059 درصد تغییر : 4.68 حجم : 389.9 میلیون دفعات : 15,763
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 2,160 درصد تغییر : 0.83 حجم : 272.74 میلیون دفعات : 12,347
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 2,178 درصد تغییر : 0.83 حجم : 331.64 میلیون دفعات : 19,582
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 2,160 درصد تغییر : 4.04 حجم : 517.96 میلیون دفعات : 20,009
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 2,251 درصد تغییر : 1.10 حجم : 443.12 میلیون دفعات : 18,545
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 2,276 درصد تغییر : 1.02 حجم : 529.53 میلیون دفعات : 17,139
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 2,253 درصد تغییر : 1.08 حجم : 399.88 میلیون دفعات : 15,598
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 2,229 درصد تغییر : 0.41 حجم : 411.68 میلیون دفعات : 15,699
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 250.00 4,750 حجم : 6.96 میلیون ارزش بازار : 37.969 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خموتور آخرین : 640.00 13,600 حجم : 33.23 میلیون ارزش بازار : 18.932 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خگستر آخرین : 132.00 2,509 حجم : 121.53 میلیون ارزش بازار : 99.884 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکرمان آخرین : 1,349 3,242 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : خکاوه آخرین : 1,628 3,645 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : خساپا آخرین : 87.00 1,727 حجم : 352.04 میلیون ارزش بازار : 339.015 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : خدیزل آخرین : 1,562 49,950 حجم : 203,600 ارزش بازار : 50.538 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خپارس آخرین : 43.00 1,080 حجم : 254.36 میلیون ارزش بازار : 122.313 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : خاور آخرین : 1,927 7,624 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خبهمن آخرین : 84.00 1,607 حجم : 182.62 میلیون ارزش بازار : 217.171 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها