ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 2,788 1.38
قیمت پایانی: 2,770 0.73

آخرین معامله

1403/03/30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,722 پایانی 2,770 20.00
بیشترین 2,804 کمترین 2,722
حجم 117.746 میلیون دفعات 2,422
حد قیمت 2,492 - 2,754 ارزش 308.42 میلیارد
حجم مبنا 45.749 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1403/03/30
حقیقی حقوقی
408 تعداد خریدار 6
19.815 میلیون حجم خرید 97.908 میلیون
566 تعداد فروشنده 8
80.218 میلیون حجم فروش 37.504 میلیون
60.403 میلیون تغییر مالکیت 60.403 میلیون

عرضه و تقاضا

1403/03/30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور23 تعداد2,119,538 خرید2,615 فروش2,616 تعداد294,000 دستور1
دستور22 تعداد2,117,538 خرید2,615 فروش2,618 تعداد340,660 دستور4
دستور26 تعداد2,663,702 خرید2,614 فروش2,619 تعداد391,000 دستور4
دستور31 تعداد4,671,329 خرید2,613 فروش2,620 تعداد191,046 دستور3
دستور79 تعداد8,046,918 خرید2,611 فروش2,620 تعداد211,737 دستور4

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود -769 دوره 6 ماهه
سود TTM -1,825
P/E TTM -1.435

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی -1,060 P/E مجمع -2.47
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.81 % رتبه 6
6 ماهه 3.51 % رتبه 4
9 ماهه 28.41 % رتبه 4
1 ساله 14.14 % رتبه 3
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
790.037 هزار میلیارد

ارزش بازار

-1.03

P/B

% 36.05

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1403/03/30 پایانی : 2,770 درصد تغییر : 0.73 حجم : 117.746 میلیون دفعات : 2,422
تاریخ : 1403/03/29 پایانی : 2,750 درصد تغییر : 1.96 حجم : 117.746 میلیون دفعات : 2,422
تاریخ : 1403/03/27 پایانی : 2,805 درصد تغییر : 1.99 حجم : 117.746 میلیون دفعات : 2,422
تاریخ : 1403/03/26 پایانی : 2,862 درصد تغییر : 0.73 حجم : 117.746 میلیون دفعات : 2,422
تاریخ : 1403/03/23 پایانی : 2,883 درصد تغییر : 0.72 حجم : 117.746 میلیون دفعات : 2,422
تاریخ : 1403/03/22 پایانی : 2,904 درصد تغییر : 0.66 حجم : 117.746 میلیون دفعات : 2,422
تاریخ : 1403/03/21 پایانی : 2,885 درصد تغییر : 2.23 حجم : 117.746 میلیون دفعات : 2,422
تاریخ : 1403/03/20 پایانی : 2,822 درصد تغییر : 0.00 حجم : 117.746 میلیون دفعات : 2,422
تاریخ : 1403/03/19 پایانی : 2,822 درصد تغییر : 1.88 حجم : 117.746 میلیون دفعات : 2,422
تاریخ : 1403/03/16 پایانی : 2,876 درصد تغییر : 2.90 حجم : 117.746 میلیون دفعات : 2,422
تاریخ : 1403/03/13 پایانی : 2,795 درصد تغییر : 0.78 حجم : 117.746 میلیون دفعات : 2,422
تاریخ : 1403/03/12 پایانی : 2,817 درصد تغییر : 3.83 حجم : 117.746 میلیون دفعات : 2,422
تاریخ : 1403/03/09 پایانی : 2,713 درصد تغییر : 0.00 حجم : 117.746 میلیون دفعات : 2,422
تاریخ : 1403/03/08 پایانی : 2,713 درصد تغییر : 1.84 حجم : 117.746 میلیون دفعات : 2,422
تاریخ : 1403/03/07 پایانی : 2,664 درصد تغییر : 1.92 حجم : 117.746 میلیون دفعات : 2,422
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 20.00 5,860 حجم : 12.792 میلیون ارزش بازار : 79.157 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : خپارس آخرین : 259.00 802 حجم : 83.957 میلیون ارزش بازار : 120.496 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : خساپا آخرین : 47.00 2,435 حجم : 6.108 میلیون ارزش بازار : 465.706 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : خگستر آخرین : 29.00 3,750 حجم : 28.513 میلیون ارزش بازار : 170.342 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : خموتور آخرین : 58.00 3,086 حجم : 1.962 میلیون ارزش بازار : 22.83 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : خاور آخرین : 40.00 2,000 حجم : 25.48 میلیون ارزش بازار : 296.822 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : خدیزل آخرین : 4.00 3,392 حجم : 5.68 میلیون ارزش بازار : 124.522 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/27
نماد : خکاوه آخرین : 500.00 18,800 حجم : 1.045 میلیون ارزش بازار : 50.869 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/23
نماد : خکرمان آخرین : 56.00 4,561 حجم : 1.014 میلیون ارزش بازار : 25.645 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
نماد : خبهمن آخرین : 30.00 1,533 حجم : 12.515 میلیون ارزش بازار : 241.406 هزار میلیارد تاریخ : 1403/03/30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها