ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,691 1.47
قیمت پایانی: 2,725 2.75

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,675 پایانی 2,725 73.00
بیشترین 2,778 کمترین 2,670
حجم 335.149 میلیون دفعات 6,841
حد قیمت 2,520 - 2,784 ارزش 913.28 میلیارد
حجم مبنا 45.249 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,522 تعداد خریدار 30
248.491 میلیون حجم خرید 86.658 میلیون
2,023 تعداد فروشنده 26
256.576 میلیون حجم فروش 78.574 میلیون
8.084 میلیون تغییر مالکیت 8.084 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد3,967 خرید2,687 فروش2,691 تعداد261,647 دستور2
دستور3 تعداد112,633 خرید2,686 فروش2,692 تعداد58,090 دستور1
دستور3 تعداد60,443 خرید2,685 فروش2,693 تعداد25,463 دستور1
دستور4 تعداد1,240,000 خرید2,684 فروش2,694 تعداد20,000 دستور1
دستور2 تعداد2,238 خرید2,682 فروش2,695 تعداد7,700 دستور3

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود -744 دوره 6 ماهه
سود TTM -1,800
P/E TTM -1.514

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی -1,060 P/E مجمع -2.57
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.73 % رتبه 6
6 ماهه 26.28 % رتبه 5
9 ماهه 16.53 % رتبه 2
1 ساله 2.43 % رتبه 2
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
822.013 هزار میلیارد

ارزش بازار

-1.23

P/B

% 36.05

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 2,652 درصد تغییر : 3.19 حجم : 260.22 میلیون دفعات : 5,976
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 2,570 درصد تغییر : 0.12 حجم : 173.696 میلیون دفعات : 3,906
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 2,567 درصد تغییر : 0.97 حجم : 109.424 میلیون دفعات : 3,592
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 2,592 درصد تغییر : 0.27 حجم : 118.568 میلیون دفعات : 3,351
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 2,599 درصد تغییر : 1.48 حجم : 108.814 میلیون دفعات : 3,457
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 2,638 درصد تغییر : 1.03 حجم : 136.551 میلیون دفعات : 3,682
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 2,611 درصد تغییر : 0.42 حجم : 142.834 میلیون دفعات : 3,983
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 2,622 درصد تغییر : 13.07 حجم : 163.661 میلیون دفعات : 4,244
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 2,319 درصد تغییر : 5.08 حجم : 221.307 میلیون دفعات : 5,778
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 2,443 درصد تغییر : 4.35 حجم : 359.188 میلیون دفعات : 11,041
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 2,554 درصد تغییر : 3.44 حجم : 128.321 میلیون دفعات : 4,562
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 2,645 درصد تغییر : 0.04 حجم : 94.716 میلیون دفعات : 3,197
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 2,644 درصد تغییر : 1.73 حجم : 104.976 میلیون دفعات : 3,223
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 2,599 درصد تغییر : 2.26 حجم : 161.155 میلیون دفعات : 4,330
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 2,659 درصد تغییر : 3.62 حجم : 160.175 میلیون دفعات : 4,734
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 310.00 6,220 حجم : 72.877 میلیون ارزش بازار : 73.086 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خموتور آخرین : 18.00 4,050 حجم : 17.936 میلیون ارزش بازار : 25.044 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خگستر آخرین : 106.00 4,610 حجم : 195.914 میلیون ارزش بازار : 185.708 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : خکرمان آخرین : 249.00 5,290 حجم : 50.523 میلیون ارزش بازار : 26.25 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکاوه آخرین : - 21,600 حجم : 5.425 میلیون ارزش بازار : 57.327 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خساپا آخرین : 6.00 2,574 حجم : 215.932 میلیون ارزش بازار : 510.674 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خدیزل آخرین : 35.00 4,264 حجم : 24.068 میلیون ارزش بازار : 151.735 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خپارس آخرین : 34.00 1,191 حجم : 175.385 میلیون ارزش بازار : 135.26 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خاور آخرین : 253.00 3,878 حجم : 365.477 میلیون ارزش بازار : 334.216 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خبهمن آخرین : 33.00 1,920 حجم : 97.749 میلیون ارزش بازار : 261.467 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها