ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,985 4.97
قیمت پایانی: 1,979 4.65

آخرین معامله

11:35
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,944 پایانی 1,979 88.00
بیشترین 1,985 کمترین 1,920
حجم 347.8 میلیون دفعات 6,386
حد قیمت 1,726 - 1,906 ارزش 688.3 میلیارد
حجم مبنا 30.075 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:35
حقیقی حقوقی
2,500 تعداد خریدار 12
414.858 میلیون حجم خرید 48.74 میلیون
3,530 تعداد فروشنده 11
432.816 میلیون حجم فروش 30.782 میلیون
17.958 میلیون تغییر مالکیت 17.958 میلیون

عرضه و تقاضا

11:35
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور118 تعداد19,564,569 خرید1,906 فروش1,928 تعداد7,978 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید1,905 فروش1,940 تعداد6,000 دستور1
دستور10 تعداد182,975 خرید1,900 فروش1,999 تعداد355,609 دستور10
دستور3 تعداد25,350 خرید1,899 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد50,000 خرید1,891 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود -165 دوره 6 ماهه
سود TTM -376
P/E TTM -5.029

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی -514 P/E مجمع -3.68
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.61 % رتبه 2
6 ماهه 6.57 % رتبه 3
9 ماهه 6.39 % رتبه 2
1 ساله 31.24 % رتبه 2
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
596.977 هزار میلیارد

ارزش بازار

-12.9

P/B

% 35.95

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 1,891 درصد تغییر : 4.13 حجم : 463.6 میلیون دفعات : 9,746
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 1,816 درصد تغییر : 4.62 حجم : 345.62 میلیون دفعات : 6,245
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 1,904 درصد تغییر : 1.66 حجم : 219.1 میلیون دفعات : 7,124
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 1,873 درصد تغییر : 2.04 حجم : 293.5 میلیون دفعات : 8,881
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 1,912 درصد تغییر : 1.14 حجم : 267.24 میلیون دفعات : 8,128
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 1,934 درصد تغییر : 0.67 حجم : 259.19 میلیون دفعات : 7,564
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 1,947 درصد تغییر : 4.28 حجم : 234.61 میلیون دفعات : 5,660
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 2,034 درصد تغییر : 3.94 حجم : 548.84 میلیون دفعات : 13,791
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 1,957 درصد تغییر : 0.00 حجم : 314.51 میلیون دفعات : 9,792
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 1,957 درصد تغییر : 4.72 حجم : 413.31 میلیون دفعات : 9,351
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 2,054 درصد تغییر : 0.92 حجم : 423.62 میلیون دفعات : 11,821
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 2,073 درصد تغییر : 3.55 حجم : 648.64 میلیون دفعات : 17,028
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 2,002 درصد تغییر : 3.57 حجم : 734.26 میلیون دفعات : 16,480
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 1,933 درصد تغییر : 0.63 حجم : 546.08 میلیون دفعات : 13,904
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 1,921 درصد تغییر : 4.80 حجم : 823.49 میلیون دفعات : 15,463
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 100.00 2,554 حجم : 12.24 میلیون ارزش بازار : 29.643 هزار میلیارد تاریخ : 11:34
نماد : خموتور آخرین : 116.00 3,405 حجم : - ارزش بازار : 10.2 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
نماد : خگستر آخرین : 110.00 2,321 حجم : 117.07 میلیون ارزش بازار : 91.092 هزار میلیارد تاریخ : 11:33
نماد : خکرمان آخرین : 1,671 2,920 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 11:34
نماد : خکاوه آخرین : 1,354 3,919 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
نماد : خساپا آخرین : 75.00 1,577 حجم : 232.44 میلیون ارزش بازار : 305.779 هزار میلیارد تاریخ : 11:35
نماد : خدیزل آخرین : - 51,650 حجم : - ارزش بازار : 50.2 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
نماد : خپارس آخرین : 46.00 982 حجم : 203.89 میلیون ارزش بازار : 110.161 هزار میلیارد تاریخ : 11:34
نماد : خاور آخرین : 4,519 1,178 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
نماد : خبهمن آخرین : 86.00 1,812 حجم : 58.87 میلیون ارزش بازار : 241.271 هزار میلیارد تاریخ : 11:34
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها