ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,770 1.47
قیمت پایانی: 2,750 0.73

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,700 پایانی 2,750 20.00
بیشترین 2,850 کمترین 2,600
حجم 1.06 میلیارد دفعات 34,842
حد قیمت 2,550 - 2,810 ارزش 2.917 هزار میلیارد
حجم مبنا 30.075 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
20,932 تعداد خریدار 15
1.412 میلیارد حجم خرید 57.276 میلیون
16,177 تعداد فروشنده 22
1.377 میلیارد حجم فروش 92.759 میلیون
35.482 میلیون تغییر مالکیت 35.482 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد56,535 خرید2,640 فروش2,640 تعداد205,097 دستور9
دستور1 تعداد45,201 خرید2,630 فروش2,650 تعداد1,453,063 دستور21
دستور28 تعداد828,078 خرید2,620 فروش2,660 تعداد489,655 دستور11
دستور27 تعداد476,577 خرید2,610 فروش2,670 تعداد562,632 دستور12
دستور76 تعداد3,912,023 خرید2,600 فروش2,680 تعداد360,143 دستور19

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -380 دوره 9 ماهه
سود TTM -289
P/E TTM -9.447

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -174 P/E مجمع -15.69
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.19 % رتبه 1
6 ماهه 57.66 % رتبه 1
9 ماهه 356.49 % رتبه 2
1 ساله 412.25 % رتبه 4
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
829.554 هزار میلیارد

ارزش بازار

18.75

P/B

% 29.06

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 2,730 درصد تغییر : 1.87 حجم : 1.47 میلیارد دفعات : 51,472
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 2,680 درصد تغییر : 4.69 حجم : 120.73 میلیون دفعات : 3,718
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 2,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 381.67 میلیون دفعات : 9,472
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 2,560 درصد تغییر : 4.49 حجم : 381.67 میلیون دفعات : 9,472
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 2,450 درصد تغییر : 3.81 حجم : 584.51 میلیون دفعات : 15,803
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 2,360 درصد تغییر : 3.67 حجم : 372.13 میلیون دفعات : 11,934
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 2,450 درصد تغییر : 3.54 حجم : 1.4 میلیارد دفعات : 33,763
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 2,540 درصد تغییر : 3.42 حجم : 1.34 میلیارد دفعات : 42,383
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 2,630 درصد تغییر : 4.36 حجم : 475.83 میلیون دفعات : 14,645
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 2,750 درصد تغییر : 3.51 حجم : 974.17 میلیون دفعات : 36,806
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 2,850 درصد تغییر : 4.02 حجم : 774.81 میلیون دفعات : 31,056
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 2,740 درصد تغییر : 2.49 حجم : 1.08 میلیارد دفعات : 44,618
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 2,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 661.35 میلیون دفعات : 23,112
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 2,810 درصد تغییر : 4.42 حجم : 661.35 میلیون دفعات : 23,112
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 2,940 درصد تغییر : 4.55 حجم : 851.6 میلیون دفعات : 31,028
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 340.00 6,470 حجم : 28.36 میلیون ارزش بازار : 51.74 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خموتور آخرین : 1,190 22,730 حجم : 667,040 ارزش بازار : 33.578 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خگستر آخرین : 100.00 3,040 حجم : 552.8 میلیون ارزش بازار : 122.38 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : خکرمان آخرین : 501.00 5,092 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکاوه آخرین : 286.00 5,559 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خساپا آخرین : 60.00 2,270 حجم : 1.19 میلیارد ارزش بازار : 437.944 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خدیزل آخرین : 648.00 42,525 حجم : 2.3 میلیون ارزش بازار : 41.393 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خپارس آخرین : 210.00 5,830 حجم : 77.31 میلیون ارزش بازار : 134.504 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : خاور آخرین : 1,953 7,650 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خبهمن آخرین : 1,210 22,990 حجم : 31.01 میلیون ارزش بازار : 232.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها