ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,007 2.05
قیمت پایانی: 2,023 1.27

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,029 پایانی 2,023 26.00
بیشترین 2,090 کمترین 1,960
حجم 897.47 میلیون دفعات 22,264
حد قیمت 1,979 - 2,187 ارزش 1.747 هزار میلیارد
حجم مبنا 30.075 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
5,468 تعداد خریدار 15
571.21 میلیون حجم خرید 28.794 میلیون
5,487 تعداد فروشنده 10
583.428 میلیون حجم فروش 16.576 میلیون
12.218 میلیون تغییر مالکیت 12.218 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد800,000 خرید2,038 فروش2,038 تعداد1,346,313 دستور11
دستور1 تعداد10,000 خرید2,032 فروش2,037 تعداد205,446 دستور2
دستور1 تعداد10,000 خرید2,032 فروش2,040 تعداد2,526,722 دستور29
دستور3 تعداد54,222 خرید2,031 فروش2,041 تعداد401,014 دستور2
دستور10 تعداد175,803 خرید2,030 فروش2,042 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -380 دوره 9 ماهه
سود TTM -289
P/E TTM -7.09

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -174 P/E مجمع -11.78
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.04 % رتبه 1
6 ماهه 43.4 % رتبه 1
9 ماهه 39.91 % رتبه 1
1 ساله 19.01 % رتبه 2
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
587.324 هزار میلیارد

ارزش بازار

265.94

P/B

% 29.16

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 2,049 درصد تغییر : 1.63 حجم : 897.47 میلیون دفعات : 22,264
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 2,083 درصد تغییر : 2.21 حجم : 897.47 میلیون دفعات : 22,264
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 2,038 درصد تغییر : 4.94 حجم : 897.47 میلیون دفعات : 22,264
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 1,942 درصد تغییر : 1.36 حجم : 897.47 میلیون دفعات : 22,264
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 1,916 درصد تغییر : 1.59 حجم : 897.47 میلیون دفعات : 22,264
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 1,947 درصد تغییر : 2.80 حجم : 897.47 میلیون دفعات : 22,264
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 1,894 درصد تغییر : 4.76 حجم : 1.1 میلیارد دفعات : 19,308
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 1,808 درصد تغییر : 10.58 حجم : 474.77 میلیون دفعات : 10,915
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 1,635 درصد تغییر : 2.33 حجم : 75.98 میلیون دفعات : 2,044
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 1,674 درصد تغییر : 4.29 حجم : 413.42 میلیون دفعات : 10,537
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 1,749 درصد تغییر : 4.95 حجم : 564.9 میلیون دفعات : 11,352
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 1,840 درصد تغییر : 4.12 حجم : 261.26 میلیون دفعات : 8,795
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 1,919 درصد تغییر : 4.53 حجم : 521.31 میلیون دفعات : 9,865
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 2,010 درصد تغییر : 1.52 حجم : 709.21 میلیون دفعات : 16,783
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 2,041 درصد تغییر : 4.67 حجم : 1000 میلیون دفعات : 16,727
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 207.00 4,521 حجم : 12.48 میلیون ارزش بازار : 34.618 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خموتور آخرین : 420.00 9,780 حجم : 5.85 میلیون ارزش بازار : 14.017 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خگستر آخرین : 32.00 2,550 حجم : 707.83 میلیون ارزش بازار : 85.666 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکرمان آخرین : 1,368 3,223 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکاوه آخرین : 1,870 3,403 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/3
نماد : خساپا آخرین : 19.00 1,683 حجم : 704 میلیون ارزش بازار : 335.301 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خدیزل آخرین : 750.00 47,000 حجم : 327,448 ارزش بازار : 46.502 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خپارس آخرین : 32.00 1,043 حجم : 22.8 میلیون ارزش بازار : 127.006 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خاور آخرین : 154.00 5,851 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خبهمن آخرین : 23.00 1,254 حجم : 186.6 میلیون ارزش بازار : 162.643 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها