ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,240 0.90
قیمت پایانی: 2,220 0.00

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,169 پایانی 2,220 0.00
بیشترین 2,257 کمترین 2,161
حجم 1.16 میلیارد دفعات 31,069
حد قیمت 2,011 - 2,221 ارزش 2.849 هزار میلیارد
حجم مبنا 50.042 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
4,511 تعداد خریدار 17
482.642 میلیون حجم خرید 42.424 میلیون
3,837 تعداد فروشنده 15
490.51 میلیون حجم فروش 34.556 میلیون
7.868 میلیون تغییر مالکیت 7.868 میلیون

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد557,880 خرید2,101 فروش2,101 تعداد88,995 دستور1
دستور55 تعداد8,554,341 خرید2,100 فروش2,102 تعداد1,935 دستور1
دستور2 تعداد16,050 خرید2,099 فروش2,103 تعداد35,101 دستور1
دستور1 تعداد23,745 خرید2,098 فروش2,105 تعداد236,231 دستور1
دستور1 تعداد49,885 خرید2,097 فروش2,106 تعداد5,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود -65 دوره 3 ماهه
سود TTM -342
P/E TTM -6.289

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی -368 P/E مجمع -5.85
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.28 % رتبه 5
6 ماهه 6.49 % رتبه 2
9 ماهه 3.15 % رتبه 2
1 ساله 6.48 % رتبه 2
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
770.43 هزار میلیارد

ارزش بازار

-14.47

P/B

% 36.33

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 2,220 درصد تغییر : 3.21 حجم : 1.16 میلیارد دفعات : 31,069
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 2,151 درصد تغییر : 1.65 حجم : 1.16 میلیارد دفعات : 31,069
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 2,116 درصد تغییر : 2.97 حجم : 1.16 میلیارد دفعات : 31,069
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 2,055 درصد تغییر : 2.39 حجم : 1.16 میلیارد دفعات : 31,069
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 2,007 درصد تغییر : 4.80 حجم : 1.16 میلیارد دفعات : 31,069
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 1,915 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.16 میلیارد دفعات : 31,069
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 1,915 درصد تغییر : 2.99 حجم : 1.16 میلیارد دفعات : 31,069
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 1,974 درصد تغییر : 0.82 حجم : 1.16 میلیارد دفعات : 31,069
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 1,958 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.16 میلیارد دفعات : 31,069
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 1,958 درصد تغییر : 4.65 حجم : 1.16 میلیارد دفعات : 31,069
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 1,871 درصد تغییر : 4.35 حجم : 1.16 میلیارد دفعات : 31,069
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 1,793 درصد تغییر : 0.28 حجم : 1.16 میلیارد دفعات : 31,069
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 1,788 درصد تغییر : 1.02 حجم : 1.16 میلیارد دفعات : 31,069
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 1,770 درصد تغییر : 3.96 حجم : 1.16 میلیارد دفعات : 31,069
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 1,843 درصد تغییر : 3.15 حجم : 1.16 میلیارد دفعات : 31,069
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 80.00 6,330 حجم : 4.1 میلیون ارزش بازار : 42.077 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خموتور آخرین : 5.00 4,068 حجم : 6.2 میلیون ارزش بازار : 10.965 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خگستر آخرین : 6.00 3,533 حجم : 1.68 میلیارد ارزش بازار : 118.34 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکرمان آخرین : 1,011 3,580 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 14.45 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکاوه آخرین : 4,117 9,390 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 14.523 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خساپا آخرین : 9.00 2,179 حجم : 1.3 میلیارد ارزش بازار : 407.053 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خدیزل آخرین : 50.00 6,210 حجم : 18.1 میلیون ارزش بازار : 70.16 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خپارس آخرین : 10.00 1,036 حجم : 478.95 میلیون ارزش بازار : 136.055 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/23
نماد : خاور آخرین : 3,830 1,867 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 126.95 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خبهمن آخرین : 7.00 1,869 حجم : 211.53 میلیون ارزش بازار : 261.467 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها