ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,320 1.69
قیمت پایانی: 2,330 1.27

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,370 پایانی 2,330 30.00
بیشترین 2,370 کمترین 2,320
حجم 350.95 میلیون دفعات 11,259
حد قیمت 2,270 - 2,440 ارزش 816.4 میلیارد
حجم مبنا 30.075 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
7,965 تعداد خریدار 8
537.844 میلیون حجم خرید 6.364 میلیون
8,030 تعداد فروشنده 8
518.304 میلیون حجم فروش 25.904 میلیون
19.54 میلیون تغییر مالکیت 19.54 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور22 تعداد274,698 خرید2,340 فروش2,340 تعداد984 دستور1
دستور65 تعداد2,610,205 خرید2,330 فروش2,360 تعداد3,480,068 دستور59
دستور64 تعداد2,486,483 خرید2,320 فروش2,370 تعداد1,651,635 دستور61
دستور121 تعداد8,973,486 خرید2,310 فروش2,380 تعداد4,414,981 دستور49
دستور234 تعداد4,553,763 خرید2,300 فروش2,390 تعداد4,548,968 دستور80

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -380 دوره 9 ماهه
سود TTM -289
P/E TTM -8.166

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -174 P/E مجمع -13.56
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16 % رتبه 5
6 ماهه 40.46 % رتبه 1
9 ماهه 58.38 % رتبه 1
1 ساله 293.47 % رتبه 2
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
702.859 هزار میلیارد

ارزش بازار

16

P/B

% 29.18

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 2,330 درصد تغییر : 1.27 حجم : 350.95 میلیون دفعات : 11,259
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 2,360 درصد تغییر : 2.17 حجم : 544.21 میلیون دفعات : 21,068
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 2,310 درصد تغییر : 1.28 حجم : 594.39 میلیون دفعات : 18,253
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 2,340 درصد تغییر : 1.68 حجم : 94.14 میلیون دفعات : 2,837
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 2,380 درصد تغییر : 0.83 حجم : 20.54 میلیون دفعات : 1,330
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 2,400 درصد تغییر : 1.64 حجم : 56.04 میلیون دفعات : 2,526
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 2,440 درصد تغییر : 1.22 حجم : 379.57 میلیون دفعات : 13,599
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 2,470 درصد تغییر : 1.98 حجم : 61.03 میلیون دفعات : 2,232
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 2,520 درصد تغییر : 0.79 حجم : 21.63 میلیون دفعات : 830
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 2,540 درصد تغییر : 0.78 حجم : 22.31 میلیون دفعات : 962
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 2,560 درصد تغییر : 1.92 حجم : 78.26 میلیون دفعات : 2,659
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 2,610 درصد تغییر : 1.51 حجم : 123.9 میلیون دفعات : 5,127
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 2,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 343.6 میلیون دفعات : 13,933
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 2,650 درصد تغییر : 0.76 حجم : 343.6 میلیون دفعات : 13,933
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 2,630 درصد تغییر : 3.54 حجم : 878.23 میلیون دفعات : 28,283
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 110.00 5,410 حجم : 298,815 ارزش بازار : 43.939 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خموتور آخرین : 290.00 14,690 حجم : 12,076 ارزش بازار : 21.404 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خگستر آخرین : 50.00 2,680 حجم : 29.5 میلیون ارزش بازار : 106.538 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خکرمان آخرین : 663.00 3,928 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خکاوه آخرین : 1,713 3,560 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خساپا آخرین : 40.00 2,200 حجم : 443.75 میلیون ارزش بازار : 430.123 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خدیزل آخرین : 792.00 38,855 حجم : 158,540 ارزش بازار : 39.552 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خپارس آخرین : 110.00 5,590 حجم : 22.8 میلیون ارزش بازار : 127.006 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خاور آخرین : 156.00 5,853 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/23
نماد : خبهمن آخرین : 190.00 19,500 حجم : - ارزش بازار : 194.1 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها