ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,388 3.08
قیمت پایانی: 2,409 2.23

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,448 پایانی 2,409 55.00
بیشترین 2,454 کمترین 2,381
حجم 330.743 میلیون دفعات 9,376
حد قیمت 2,341 - 2,587 ارزش 796.92 میلیارد
حجم مبنا 49.813 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
2,838 تعداد خریدار 23
265.583 میلیون حجم خرید 65.16 میلیون
2,337 تعداد فروشنده 11
320.249 میلیون حجم فروش 10.494 میلیون
54.666 میلیون تغییر مالکیت 54.666 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور68 تعداد5,510,180 خرید2,401 فروش2,401 تعداد2,527,762 دستور64
دستور59 تعداد4,852,050 خرید2,399 فروش2,403 تعداد20,000 دستور1
دستور58 تعداد4,764,350 خرید2,397 فروش2,404 تعداد12,000 دستور2
دستور55 تعداد4,484,420 خرید2,395 فروش2,405 تعداد75,550 دستور6
دستور53 تعداد4,257,750 خرید2,393 فروش2,406 تعداد2,500 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود -13 دوره 6 ماهه
سود TTM -224
P/E TTM -10.754

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی -368 P/E مجمع -6.55
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.12 % رتبه 2
6 ماهه 13.85 % رتبه 3
9 ماهه 12.68 % رتبه 2
1 ساله 8.46 % رتبه 1
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
726.689 هزار میلیارد

ارزش بازار

-6.34

P/B

% 36.31

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 2,409 درصد تغییر : 2.23 حجم : 330.743 میلیون دفعات : 9,376
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 2,464 درصد تغییر : 1.79 حجم : 469.013 میلیون دفعات : 13,089
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 2,509 درصد تغییر : 0.20 حجم : 436.846 میلیون دفعات : 11,998
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 2,514 درصد تغییر : 1.05 حجم : 531.927 میلیون دفعات : 13,962
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 2,488 درصد تغییر : 3.75 حجم : 887.081 میلیون دفعات : 18,280
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 2,398 درصد تغییر : 0.54 حجم : 512.918 میلیون دفعات : 13,476
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 2,411 درصد تغییر : 0.88 حجم : 865.708 میلیون دفعات : 19,181
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 2,390 درصد تغییر : 4.41 حجم : 1.833 میلیارد دفعات : 28,670
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 2,289 درصد تغییر : 4.05 حجم : 480.088 میلیون دفعات : 5,083
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 2,200 درصد تغییر : 0.92 حجم : 282.656 میلیون دفعات : 6,345
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 2,180 درصد تغییر : 2.11 حجم : 294.846 میلیون دفعات : 6,950
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 2,135 درصد تغییر : 1.11 حجم : 294.182 میلیون دفعات : 6,656
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 2,159 درصد تغییر : 1.33 حجم : 358.952 میلیون دفعات : 10,659
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 2,188 درصد تغییر : 1.09 حجم : 418.461 میلیون دفعات : 10,658
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 2,212 درصد تغییر : 0.59 حجم : 737.471 میلیون دفعات : 14,910
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 160.00 5,740 حجم : 35.154 میلیون ارزش بازار : 67.832 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خموتور آخرین : 7.00 4,530 حجم : 7.417 میلیون ارزش بازار : 13.443 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خگستر آخرین : 78.00 3,840 حجم : 165.897 میلیون ارزش بازار : 153.708 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکرمان آخرین : - 2,929 حجم : 3.288 میلیون ارزش بازار : 14.74 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکاوه آخرین : 300.00 10,380 حجم : 14.56 میلیون ارزش بازار : 27.016 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خساپا آخرین : 45.00 2,032 حجم : 258.05 میلیون ارزش بازار : 399.819 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خدیزل آخرین : 100.00 5,190 حجم : 9.585 میلیون ارزش بازار : 88.049 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خپارس آخرین : 10.00 1,036 حجم : 140.415 میلیون ارزش بازار : 118.792 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/22
نماد : خاور آخرین : 10.00 2,295 حجم : 59.803 میلیون ارزش بازار : 197.853 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خبهمن آخرین : 17.00 1,658 حجم : 38.183 میلیون ارزش بازار : 223.499 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها