ایران خودرو

خودرو | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,500 1.48
قیمت پایانی: 3,449 0.00

آخرین معامله

17:02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,420 پایانی 3,449 0.00
بیشترین 3,505 کمترین 3,366
حجم 282.559 میلیون دفعات 8,961
حد قیمت 3,254 - 3,596 ارزش 974.63 میلیارد
حجم مبنا 35.036 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

17:02
حقیقی حقوقی
2,374 تعداد خریدار 17
205.528 میلیون حجم خرید 77.031 میلیون
3,176 تعداد فروشنده 21
249.081 میلیون حجم فروش 33.478 میلیون
43.553 میلیون تغییر مالکیت 43.553 میلیون

عرضه و تقاضا

17:02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد9,999 خرید3,499 فروش3,500 تعداد305,454 دستور2
دستور1 تعداد5,930 خرید3,483 فروش3,501 تعداد50,000 دستور1
دستور2 تعداد34,257 خرید3,481 فروش3,502 تعداد413,791 دستور2
دستور2 تعداد4,442 خرید3,480 فروش3,503 تعداد17,500 دستور2
دستور1 تعداد19,175 خرید3,479 فروش3,504 تعداد49,201 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 4 دوره 9 ماهه
سود TTM -69
P/E TTM -49.986

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی -368 P/E مجمع -9.37
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.76 % رتبه 2
6 ماهه 37.41 % رتبه 2
9 ماهه 66.7 % رتبه 2
1 ساله 71 % رتبه 2
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1040.412 هزار میلیارد

ارزش بازار

-9.5

P/B

% 36.35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 3,449 درصد تغییر : 0.70 حجم : 282.559 میلیون دفعات : 8,961
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 3,425 درصد تغییر : 0.00 حجم : 414.481 میلیون دفعات : 11,278
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 3,425 درصد تغییر : 2.20 حجم : 414.481 میلیون دفعات : 11,278
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 3,502 درصد تغییر : 0.32 حجم : 417.968 میلیون دفعات : 10,854
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 3,491 درصد تغییر : 0.14 حجم : 457.683 میلیون دفعات : 10,869
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 3,486 درصد تغییر : 4.75 حجم : 705.7 میلیون دفعات : 17,166
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 3,660 درصد تغییر : 0.76 حجم : 485.357 میلیون دفعات : 15,334
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 3,688 درصد تغییر : 0.00 حجم : 646.201 میلیون دفعات : 18,958
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 3,688 درصد تغییر : 1.71 حجم : 646.201 میلیون دفعات : 18,958
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 3,752 درصد تغییر : 0.13 حجم : 449.402 میلیون دفعات : 14,790
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 3,747 درصد تغییر : 2.27 حجم : 563.502 میلیون دفعات : 16,459
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 3,664 درصد تغییر : 0.00 حجم : 310.39 میلیون دفعات : 11,553
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 3,664 درصد تغییر : 2.48 حجم : 473.883 میلیون دفعات : 17,461
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 3,757 درصد تغییر : 0.00 حجم : 375.108 میلیون دفعات : 12,932
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 3,757 درصد تغییر : 0.94 حجم : 375.108 میلیون دفعات : 12,932
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 130.00 8,240 حجم : 46.59 میلیون ارزش بازار : 94.685 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خموتور آخرین : 90.00 10,010 حجم : 12.589 میلیون ارزش بازار : 30.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خگستر آخرین : 60.00 5,820 حجم : 148.677 میلیون ارزش بازار : 228.126 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکرمان آخرین : 60.00 7,180 حجم : 15.441 میلیون ارزش بازار : 35.6 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکاوه آخرین : 100.00 34,450 حجم : 5.763 میلیون ارزش بازار : 91.064 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : خساپا آخرین : 40.00 3,163 حجم : 200.716 میلیون ارزش بازار : 610.579 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : خدیزل آخرین : 80.00 12,360 حجم : 40.581 میلیون ارزش بازار : 207.532 هزار میلیارد تاریخ : 1402/03/10
نماد : خپارس آخرین : 6.00 1,780 حجم : 231.943 میلیون ارزش بازار : 201.47 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خاور آخرین : 30.00 5,390 حجم : 131.119 میلیون ارزش بازار : 462.894 هزار میلیارد تاریخ : 16:55
نماد : خبهمن آخرین : 36.00 2,432 حجم : 72.083 میلیون ارزش بازار : 322.593 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها