موتورسازان تراکتور

خموتور | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,780 4.49
قیمت پایانی: 9,630 2.88

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,100 پایانی 9,630 270.00
بیشترین 9,820 کمترین 9,100
حجم 5.85 میلیون دفعات 1,190
حد قیمت 9,330 - 10,310 ارزش 57.4 میلیارد
حجم مبنا 4.892 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
279 تعداد خریدار 1
3.193 میلیون حجم خرید 5,120
270 تعداد فروشنده -
3.199 میلیون حجم فروش -
5,120 تغییر مالکیت 5,120

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد1,100 خرید9,320 فروش9,330 تعداد726,444 دستور80
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,350 تعداد4,664 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,360 تعداد498 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,370 تعداد9,743 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش9,380 تعداد60,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 451 دوره 12 ماهه
سود TTM 451
P/E TTM 20.754

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 451 P/E مجمع 20.75
سود نقدی 90
درصد توزیع 19.96 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.42 % رتبه 392
6 ماهه 23.79 % رتبه 346
9 ماهه 32.26 % رتبه 374
1 ساله 28.15 % رتبه 346
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.017 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.03

P/B

% 14.46

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 9,360 درصد تغییر : 4.68 حجم : 5.85 میلیون دفعات : 1,190
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 9,820 درصد تغییر : 7.27 حجم : 5.85 میلیون دفعات : 1,190
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 10,590 درصد تغییر : 0.86 حجم : 5.85 میلیون دفعات : 1,190
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 10,500 درصد تغییر : 3.76 حجم : 5.85 میلیون دفعات : 1,190
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 10,120 درصد تغییر : 3.16 حجم : 5.85 میلیون دفعات : 1,190
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 9,810 درصد تغییر : 4.39 حجم : 5.85 میلیون دفعات : 1,190
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.11 میلیون دفعات : 3,100
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 10,260 درصد تغییر : 31.28 حجم : 25.25 میلیون دفعات : 3,937
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 14,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,686 دفعات : 4
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 14,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 355 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 14,930 درصد تغییر : 0.13 حجم : 15,184 دفعات : 16
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 14,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,500 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 14,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 14,950 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,920 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/25 پایانی : 14,950 درصد تغییر : 0.13 حجم : 30,000 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 207.00 4,521 حجم : 12.48 میلیون ارزش بازار : 34.618 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خگستر آخرین : 32.00 2,550 حجم : 707.83 میلیون ارزش بازار : 85.666 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکرمان آخرین : 1,368 3,223 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکاوه آخرین : 1,870 3,403 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/3
نماد : خساپا آخرین : 19.00 1,683 حجم : 704 میلیون ارزش بازار : 335.301 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خدیزل آخرین : 750.00 47,000 حجم : 327,448 ارزش بازار : 46.502 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خپارس آخرین : 32.00 1,043 حجم : 22.8 میلیون ارزش بازار : 127.006 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خاور آخرین : 154.00 5,851 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خبهمن آخرین : 23.00 1,254 حجم : 186.6 میلیون ارزش بازار : 162.643 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خودرو آخرین : 42.00 2,007 حجم : 897.47 میلیون ارزش بازار : 587.324 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها