موتورسازان تراکتور

خموتور | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,570 5.00
قیمت پایانی: 28,570 5.00

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,570 پایانی 28,570 1,360.00
بیشترین 28,570 کمترین 28,570
حجم 9.09 میلیون دفعات 1,628
حد قیمت 25,850 - 28,570 ارزش 259.8 میلیارد
حجم مبنا 4.892 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
528 تعداد خریدار -
9.092 میلیون حجم خرید -
751 تعداد فروشنده 1
9.012 میلیون حجم فروش 80,000
80,000 تغییر مالکیت 80,000

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2073 تعداد14,175,419 خرید28,570 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور4 تعداد2,841 خرید28,560 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد3,911 خرید28,550 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد382 خرید28,500 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور4 تعداد11,381 خرید28,300 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 229 دوره 9 ماهه
سود TTM 275
P/E TTM 103.891

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 122 P/E مجمع 234.18
سود نقدی 61
درصد توزیع 50 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 121.58 % رتبه 463
6 ماهه 75.1 % رتبه 394
9 ماهه 204.57 % رتبه 430
1 ساله 289.14 % رتبه 394
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
40.822 هزار میلیارد

ارزش بازار

20.77

P/B

% 12.88

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 28,570 درصد تغییر : 5.00 حجم : 9.09 میلیون دفعات : 1,628
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 27,210 درصد تغییر : 4.98 حجم : 10.15 میلیون دفعات : 1,677
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 25,920 درصد تغییر : 2.74 حجم : 8.08 میلیون دفعات : 1,253
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 25,230 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.14 میلیون دفعات : 1,006
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 25,230 درصد تغییر : 3.74 حجم : 9.14 میلیون دفعات : 1,006
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 24,320 درصد تغییر : 4.47 حجم : 1.93 میلیون دفعات : 409
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 23,280 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.11 میلیون دفعات : 595
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 23,280 درصد تغییر : 4.96 حجم : 3.11 میلیون دفعات : 595
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 22,180 درصد تغییر : 4.97 حجم : 5.19 میلیون دفعات : 562
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 21,130 درصد تغییر : 2.62 حجم : 1.43 میلیون دفعات : 286
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 20,590 درصد تغییر : 5.00 حجم : 3.42 میلیون دفعات : 417
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 19,610 درصد تغییر : 4.98 حجم : 3.94 میلیون دفعات : 589
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 18,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.4 میلیون دفعات : 1,193
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 18,680 درصد تغییر : 4.94 حجم : 9.4 میلیون دفعات : 1,193
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 17,800 درصد تغییر : 4.95 حجم : 5.37 میلیون دفعات : 914
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 50.00 7,290 حجم : 28.61 میلیون ارزش بازار : 58.426 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/23
نماد : خگستر آخرین : 140.00 2,810 حجم : 150.18 میلیون ارزش بازار : 112.875 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : خکرمان آخرین : 1,213 5,804 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : خکاوه آخرین : 635.00 5,908 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : خساپا آخرین : 100.00 2,000 حجم : 1.27 میلیارد ارزش بازار : 394.931 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : خدیزل آخرین : 2,362 44,887 حجم : 545,210 ارزش بازار : 46.032 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : خپارس آخرین : 300.00 5,760 حجم : 20.41 میلیون ارزش بازار : 132.005 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : خاور آخرین : 2,648 8,345 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : خبهمن آخرین : 1,260 23,940 حجم : 1.19 میلیون ارزش بازار : 248.2 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : خودرو آخرین : 90.00 2,450 حجم : 1.4 میلیارد ارزش بازار : 739.057 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها