نیرو محرکه

خمحرکه | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,784 4.39
قیمت پایانی: 2,694 1.01

آخرین معامله

10:03
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,720 پایانی 2,694 27.00
بیشترین 2,793 کمترین 2,720
حجم 2.16 میلیون دفعات 202
حد قیمت 2,500 - 2,762 ارزش 6 میلیارد
حجم مبنا 8.197 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:03
حقیقی حقوقی
250 تعداد خریدار -
10.07 میلیون حجم خرید -
284 تعداد فروشنده -
10.07 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:03
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد100,000 خرید2,713 فروش2,730 تعداد6,166 دستور1
دستور2 تعداد9,000 خرید2,663 فروش2,732 تعداد100,000 دستور1
دستور1 تعداد30,000 خرید2,662 فروش2,733 تعداد3,000 دستور1
دستور1 تعداد24,993 خرید2,661 فروش2,739 تعداد7,000 دستور1
دستور1 تعداد2,563 خرید2,660 فروش2,740 تعداد19,000 دستور3

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 1 دوره 9 ماهه
سود TTM 287
P/E TTM 9.293

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 307 P/E مجمع 8.69
سود نقدی 31
درصد توزیع 10.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 18.76 % رتبه 138
6 ماهه 30.15 % رتبه 131
9 ماهه 41.35 % رتبه 128
1 ساله 49.09 % رتبه 132
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.522 هزار میلیارد

ارزش بازار

2

P/B

% 33.76

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 2,667 درصد تغییر : 1.37 حجم : 10.07 میلیون دفعات : 761
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 2,631 درصد تغییر : 4.61 حجم : 12.51 میلیون دفعات : 539
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 2,758 درصد تغییر : 3.33 حجم : 13.96 میلیون دفعات : 1,018
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 2,853 درصد تغییر : 4.71 حجم : 15.27 میلیون دفعات : 838
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 2,994 درصد تغییر : 3.64 حجم : 13.68 میلیون دفعات : 992
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 3,107 درصد تغییر : 1.30 حجم : 5.69 میلیون دفعات : 640
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 3,148 درصد تغییر : 4.02 حجم : 4.05 میلیون دفعات : 386
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 3,280 درصد تغییر : 1.58 حجم : 5.82 میلیون دفعات : 677
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 3,229 درصد تغییر : 2.27 حجم : 7.65 میلیون دفعات : 655
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 3,304 درصد تغییر : 4.15 حجم : 12.49 میلیون دفعات : 773
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 3,447 درصد تغییر : 1.26 حجم : 6.8 میلیون دفعات : 698
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 3,491 درصد تغییر : 1.72 حجم : 9.15 میلیون دفعات : 817
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 3,432 درصد تغییر : 3.75 حجم : 17.88 میلیون دفعات : 1,158
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 3,308 درصد تغییر : 2.33 حجم : 7.72 میلیون دفعات : 731
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 3,387 درصد تغییر : 2.39 حجم : 11.74 میلیون دفعات : 1,062
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 160.00 5,980 حجم : 328,503 ارزش بازار : 6.54 هزار میلیارد تاریخ : 10:03
نماد : خنصیر آخرین : 160.00 14,100 حجم : 3.44 میلیون ارزش بازار : 17.375 هزار میلیارد تاریخ : 10:04
نماد : خمهر آخرین : 67.00 1,707 حجم : 2.81 میلیون ارزش بازار : 11.009 هزار میلیارد تاریخ : 10:03
نماد : خمحور آخرین : 98.00 2,200 حجم : - ارزش بازار : 14.454 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
نماد : خلنت آخرین : 3,350 70,350 حجم : 437,725 ارزش بازار : 9.216 هزار میلیارد تاریخ : 10:03
نماد : خکمک آخرین : 930.00 21,860 حجم : 241,483 ارزش بازار : 6.793 هزار میلیارد تاریخ : 10:04
نماد : خکار آخرین : 85.00 2,378 حجم : 2.01 میلیون ارزش بازار : 4.957 هزار میلیارد تاریخ : 10:03
نماد : خفنر آخرین : 240.00 4,670 حجم : - ارزش بازار : 5.544 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
نماد : خفناور آخرین : 351.00 25,050 حجم : 43,224 ارزش بازار : 2.47 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/3
نماد : خعمرا آخرین : 9,982 6,560 حجم : 603,206 ارزش بازار : 1.323 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها