الکتریک خودرو شرق

خشرق | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( قطعات یدکی )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

قطعات یدکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 24,580 4.99
قیمت پایانی: 25,470 1.55

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 26,000 پایانی 25,470 400.00
بیشترین 27,100 کمترین 24,580
حجم 4.7 میلیون دفعات 1,367
حد قیمت 25,600 - 28,280 ارزش 119.6 میلیارد
حجم مبنا 2.885 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
1,337 تعداد خریدار 4
11.135 میلیون حجم خرید 804,781
1,489 تعداد فروشنده 2
11.639 میلیون حجم فروش 300,800
503,981 تغییر مالکیت 503,981

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد2,684 خرید25,610 فروش25,970 تعداد6,701 دستور1
دستور3 تعداد7,150 خرید25,600 فروش25,990 تعداد38,879 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26,000 تعداد130,072 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26,050 تعداد40,894 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26,100 تعداد100,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 10 دوره 6 ماهه
سود TTM 20
P/E TTM 1,293.5

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 14 P/E مجمع 1,847.86
سود نقدی 10
درصد توزیع 71.43 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.69 % رتبه 275
6 ماهه 24.05 % رتبه 199
9 ماهه 134.57 % رتبه 235
1 ساله 300 % رتبه 249
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.046 هزار میلیارد

ارزش بازار

23.3

P/B

% 47.87

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 25,470 درصد تغییر : 1.55 حجم : 4.7 میلیون دفعات : 1,367
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 25,870 درصد تغییر : 3.97 حجم : 11.94 میلیون دفعات : 3,653
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 26,940 درصد تغییر : 2.05 حجم : 23.99 میلیون دفعات : 7,051
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 26,400 درصد تغییر : 4.85 حجم : 8.18 میلیون دفعات : 1,384
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 25,180 درصد تغییر : 4.66 حجم : 2.03 میلیون دفعات : 434
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 24,060 درصد تغییر : 4.61 حجم : 8.24 میلیون دفعات : 1,637
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 23,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.97 میلیون دفعات : 2,293
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 23,000 درصد تغییر : 4.56 حجم : 7.97 میلیون دفعات : 2,293
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 24,100 درصد تغییر : 1.71 حجم : 17.71 میلیون دفعات : 5,455
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 24,520 درصد تغییر : 4.88 حجم : 2.65 میلیون دفعات : 748
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 23,380 درصد تغییر : 4.56 حجم : 8.65 میلیون دفعات : 2,396
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 22,360 درصد تغییر : 1.89 حجم : 8.43 میلیون دفعات : 2,522
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 22,790 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.26 میلیون دفعات : 2,733
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 22,790 درصد تغییر : 3.92 حجم : 9.26 میلیون دفعات : 2,733
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 21,930 درصد تغییر : 3.01 حجم : 11.76 میلیون دفعات : 3,028
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : خوساز آخرین : 460.00 8,740 حجم : 6.02 میلیون ارزش بازار : 10.034 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : خنصیر آخرین : 5,240 99,710 حجم : 4.92 میلیون ارزش بازار : 21.742 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : خمهر آخرین : 60.00 3,040 حجم : 125.56 میلیون ارزش بازار : 15.003 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : خمحور آخرین : 3,320 63,180 حجم : 108,705 ارزش بازار : 27.777 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : خمحرکه آخرین : 270.00 5,190 حجم : 7.36 میلیون ارزش بازار : 30.219 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : خلنت آخرین : 550.00 129,900 حجم : - ارزش بازار : 11.916 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/24
نماد : خکمک آخرین : 2,100 39,980 حجم : 1.37 میلیون ارزش بازار : 12.908 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : خکار آخرین : 1,380 26,250 حجم : 269,825 ارزش بازار : 19.633 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : خفنر آخرین : 800.00 25,460 حجم : 15.44 میلیون ارزش بازار : 12.213 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : خفناور آخرین : 13,386 38,085 حجم : 43,224 ارزش بازار : 2.47 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها