بهمن دیزل

خدیزل | سهام - فرابورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 47,980 0.91
قیمت پایانی: 47,547 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 48,130 پایانی 47,547 0.00
بیشترین 48,899 کمترین 46,948
حجم 442,573 دفعات 358
حد قیمت 46,358 - 51,236 ارزش 21.04 میلیارد
حجم مبنا 1.105 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
132 تعداد خریدار 3
342,077 حجم خرید 100,496
101 تعداد فروشنده 1
392,573 حجم فروش 50,000
50,496 تغییر مالکیت 50,496

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد1,500 خرید47,130 فروش47,980 تعداد655 دستور1
دستور1 تعداد25,000 خرید47,120 فروش48,000 تعداد500 دستور1
دستور2 تعداد572 خرید47,100 فروش48,090 تعداد192 دستور1
دستور1 تعداد200 خرید47,027 فروش48,100 تعداد6,000 دستور1
دستور2 تعداد1,223 خرید47,000 فروش48,200 تعداد20,800 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -4,086 دوره 12 ماهه
سود TTM 4,086
P/E TTM 11.637

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 4,086 P/E مجمع 11.64
سود نقدی 410
درصد توزیع 10.03 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.41 % رتبه 348
6 ماهه 4.14 % رتبه 331
9 ماهه 1.47 % رتبه 313
1 ساله 13.5 % رتبه 292
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
47.547 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.08

P/B

% 8.59

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 47,547 درصد تغییر : 0.00 حجم : 442,573 دفعات : 358
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 47,547 درصد تغییر : 2.56 حجم : 442,573 دفعات : 358
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 48,797 درصد تغییر : 1.05 حجم : 250,729 دفعات : 215
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 49,317 درصد تغییر : 0.54 حجم : 431,014 دفعات : 349
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 49,054 درصد تغییر : 1.24 حجم : 1.5 میلیون دفعات : 489
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 48,452 درصد تغییر : 2.49 حجم : 823,479 دفعات : 394
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 49,691 درصد تغییر : 0.31 حجم : 120,544 دفعات : 25
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 49,536 درصد تغییر : 0.94 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 432
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 49,075 درصد تغییر : 2.78 حجم : 1.1 میلیون دفعات : 356
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 50,479 درصد تغییر : 0.93 حجم : 243,578 دفعات : 223
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 50,014 درصد تغییر : 3.80 حجم : 811,539 دفعات : 494
تاریخ : 1400/04/08 پایانی : 48,183 درصد تغییر : 0.35 حجم : 1.33 میلیون دفعات : 348
تاریخ : 1400/04/07 پایانی : 48,013 درصد تغییر : 2.79 حجم : 947,421 دفعات : 191
تاریخ : 1400/04/02 پایانی : 46,711 درصد تغییر : 0.37 حجم : 416,795 دفعات : 215
تاریخ : 1400/04/01 پایانی : 46,537 درصد تغییر : 0.14 حجم : 556,297 دفعات : 192
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 32.00 4,830 حجم : 8.87 میلیون ارزش بازار : 38.702 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خموتور آخرین : 90.00 9,990 حجم : 3.04 میلیون ارزش بازار : 14.403 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خگستر آخرین : 10.00 2,766 حجم : 171.4 میلیون ارزش بازار : 109.944 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خکرمان آخرین : 772.00 3,819 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خکاوه آخرین : 893.00 4,380 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خساپا آخرین : 4.00 1,807 حجم : 426.06 میلیون ارزش بازار : 354.07 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : خپارس آخرین : 23.00 1,220 حجم : 22.8 میلیون ارزش بازار : 127.006 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/26
نماد : خاور آخرین : 2,403 8,100 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/21
نماد : خبهمن آخرین : 3.00 1,530 حجم : 186.6 میلیون ارزش بازار : 162.643 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : خودرو آخرین : 63.00 2,025 حجم : 897.47 میلیون ارزش بازار : 587.324 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها