بهمن دیزل

خدیزل | سهام - فرابورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 38,855 2.00
قیمت پایانی: 39,552 0.24

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 40,500 پایانی 39,552 95.00
بیشترین 39,998 کمترین 38,855
حجم 158,540 دفعات 199
حد قیمت 38,675 - 41,831 ارزش 6.17 میلیارد
حجم مبنا 1.105 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
122 تعداد خریدار 2
327,526 حجم خرید 21,400
167 تعداد فروشنده 1
348,798 حجم فروش 128
21,272 تغییر مالکیت 21,272

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد200 خرید39,108 فروش39,990 تعداد241 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید39,107 فروش40,000 تعداد6,865 دستور5
دستور1 تعداد200 خرید39,106 فروش40,150 تعداد1,270 دستور1
دستور1 تعداد200 خرید39,104 فروش40,300 تعداد700 دستور1
دستور1 تعداد150 خرید39,100 فروش40,348 تعداد138 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1,805 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,851
P/E TTM 13.906

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,194 P/E مجمع 18.07
سود نقدی 220
درصد توزیع 10.03 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.17 % رتبه 334
6 ماهه 18.86 % رتبه 337
9 ماهه 18.33 % رتبه 272
1 ساله 41.14 % رتبه 293
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
39.552 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.32

P/B

% 10.49

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 39,552 درصد تغییر : 0.24 حجم : 158,540 دفعات : 199
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 39,647 درصد تغییر : 0.46 حجم : 348,926 دفعات : 332
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 39,464 درصد تغییر : 0.70 حجم : 863,622 دفعات : 530
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 39,743 درصد تغییر : 0.04 حجم : 334,782 دفعات : 216
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 39,729 درصد تغییر : 0.61 حجم : 381,068 دفعات : 76
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 39,972 درصد تغییر : 0.51 حجم : 89,645 دفعات : 75
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 40,178 درصد تغییر : 0.16 حجم : 216,652 دفعات : 233
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 40,241 درصد تغییر : 0.43 حجم : 471,251 دفعات : 306
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 40,415 درصد تغییر : 1.15 حجم : 699,297 دفعات : 125
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 40,885 درصد تغییر : 0.68 حجم : 411,903 دفعات : 87
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 41,164 درصد تغییر : 0.28 حجم : 190,822 دفعات : 214
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 41,281 درصد تغییر : 0.46 حجم : 358,210 دفعات : 337
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 41,471 درصد تغییر : 0.00 حجم : 360,653 دفعات : 411
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 41,471 درصد تغییر : 0.56 حجم : 360,653 دفعات : 411
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 41,241 درصد تغییر : 2.02 حجم : 489,923 دفعات : 441
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 110.00 5,410 حجم : 298,815 ارزش بازار : 43.939 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خموتور آخرین : 290.00 14,690 حجم : 12,076 ارزش بازار : 21.404 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خگستر آخرین : 50.00 2,680 حجم : 29.5 میلیون ارزش بازار : 106.538 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خکرمان آخرین : 663.00 3,928 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خکاوه آخرین : 1,713 3,560 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خساپا آخرین : 40.00 2,200 حجم : 443.75 میلیون ارزش بازار : 430.123 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خپارس آخرین : 110.00 5,590 حجم : 22.8 میلیون ارزش بازار : 127.006 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خاور آخرین : 156.00 5,853 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/23
نماد : خبهمن آخرین : 190.00 19,500 حجم : - ارزش بازار : 194.1 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/23
نماد : خودرو آخرین : 40.00 2,320 حجم : 350.95 میلیون ارزش بازار : 702.859 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها