گروه بهمن

خبهمن | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,658 1.01
قیمت پایانی: 1,660 0.90

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,660 پایانی 1,660 15.00
بیشترین 1,685 کمترین 1,637
حجم 38.183 میلیون دفعات 1,063
حد قیمت 1,558 - 1,792 ارزش 63.16 میلیارد
حجم مبنا 53.855 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
349 تعداد خریدار 5
22.758 میلیون حجم خرید 15.425 میلیون
337 تعداد فروشنده 1
37.183 میلیون حجم فروش 1,000,000
14.425 میلیون تغییر مالکیت 14.425 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد173,582 خرید1,658 فروش1,660 تعداد340,000 دستور3
دستور1 تعداد400,000 خرید1,657 فروش1,667 تعداد434,365 دستور3
دستور1 تعداد400,000 خرید1,656 فروش1,668 تعداد320,000 دستور2
دستور1 تعداد355,833 خرید1,655 فروش1,669 تعداد2,642,000 دستور7
دستور1 تعداد99,916 خرید1,654 فروش1,670 تعداد2,503,200 دستور8

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 5 دوره 6 ماهه
سود TTM 52
P/E TTM 31.923

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 61 P/E مجمع 27.21
سود نقدی 7
درصد توزیع 11.48 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.48 % رتبه 39
6 ماهه 10.42 % رتبه 37
9 ماهه 5.55 % رتبه 21
1 ساله 19.55 % رتبه 19
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
223.499 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.43

P/B

% 23.11

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 1,660 درصد تغییر : 0.90 حجم : 38.183 میلیون دفعات : 1,063
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 1,675 درصد تغییر : 0.42 حجم : 56.26 میلیون دفعات : 1,888
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 1,682 درصد تغییر : 0.41 حجم : 92.389 میلیون دفعات : 1,841
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 1,689 درصد تغییر : 0.06 حجم : 113.477 میلیون دفعات : 2,070
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 1,688 درصد تغییر : 0.12 حجم : 80.015 میلیون دفعات : 1,594
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 1,690 درصد تغییر : 0.41 حجم : 126.439 میلیون دفعات : 2,731
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 1,697 درصد تغییر : 4.82 حجم : 356.539 میلیون دفعات : 6,055
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 1,619 درصد تغییر : 1.89 حجم : 23.073 میلیون دفعات : 276
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 1,589 درصد تغییر : 0.56 حجم : 74.436 میلیون دفعات : 1,817
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 1,598 درصد تغییر : 0.81 حجم : 74.163 میلیون دفعات : 2,069
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 1,611 درصد تغییر : 1.35 حجم : 139.328 میلیون دفعات : 4,370
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 1,633 درصد تغییر : 0.99 حجم : 157.33 میلیون دفعات : 3,297
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 1,617 درصد تغییر : 1.19 حجم : 205.685 میلیون دفعات : 4,682
تاریخ : 1401/08/16 پایانی : 1,598 درصد تغییر : 6.11 حجم : 198.525 میلیون دفعات : 2,981
تاریخ : 1401/08/15 پایانی : 1,506 درصد تغییر : 5.24 حجم : 182.216 میلیون دفعات : 2,989
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 160.00 5,740 حجم : 35.154 میلیون ارزش بازار : 67.832 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خموتور آخرین : 7.00 4,530 حجم : 7.417 میلیون ارزش بازار : 13.443 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خگستر آخرین : 78.00 3,840 حجم : 165.897 میلیون ارزش بازار : 153.708 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکرمان آخرین : - 2,929 حجم : 3.288 میلیون ارزش بازار : 14.74 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خکاوه آخرین : 300.00 10,380 حجم : 14.56 میلیون ارزش بازار : 27.016 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خساپا آخرین : 45.00 2,032 حجم : 258.05 میلیون ارزش بازار : 399.819 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خدیزل آخرین : 100.00 5,190 حجم : 9.585 میلیون ارزش بازار : 88.049 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خپارس آخرین : 10.00 1,036 حجم : 140.415 میلیون ارزش بازار : 118.792 هزار میلیارد تاریخ : 1401/04/22
نماد : خاور آخرین : 10.00 2,295 حجم : 59.803 میلیون ارزش بازار : 197.853 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : خودرو آخرین : 76.00 2,388 حجم : 330.743 میلیون ارزش بازار : 726.689 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها