گروه بهمن

خبهمن | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,337 0.00
قیمت پایانی: 1,346 0.67

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,323 پایانی 1,346 9.00
بیشترین 1,400 کمترین 1,300
حجم 326.94 میلیون دفعات 7,344
حد قیمت 1,333 - 1,456 ارزش 440 میلیارد
حجم مبنا 4 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
261 تعداد خریدار 1
10.776 میلیون حجم خرید 3.5 میلیون
38 تعداد فروشنده -
14.276 میلیون حجم فروش -
3.5 میلیون تغییر مالکیت 3.5 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید1,310 فروش1,333 تعداد119,854,606 دستور777
دستور2 تعداد13,844 خرید1,300 فروش1,334 تعداد6,556 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,335 تعداد53,964 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,336 تعداد8,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,340 تعداد47,900 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 76 دوره 9 ماهه
سود TTM 86
P/E TTM 15.793

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 324 P/E مجمع 4.21
سود نقدی 400
درصد توزیع 123.46 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.92 % رتبه 396
6 ماهه 3.15 % رتبه 79
9 ماهه 48.27 % رتبه 55
1 ساله 78.23 % رتبه 63
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
181.223 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.24

P/B

% 23.54

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 1,337 درصد تغییر : 1.91 حجم : 389.58 میلیون دفعات : 6,303
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 1,363 درصد تغییر : 0.80 حجم : 14.28 میلیون دفعات : 359
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 1,374 درصد تغییر : 2.35 حجم : 139.03 میلیون دفعات : 2,762
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 1,407 درصد تغییر : 0.29 حجم : 343.95 میلیون دفعات : 8,130
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 1,403 درصد تغییر : 2.84 حجم : 234.3 میلیون دفعات : 3,234
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 1,444 درصد تغییر : 2.43 حجم : 61.5 میلیون دفعات : 1,388
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 1,480 درصد تغییر : 3.50 حجم : 758.88 میلیون دفعات : 16,721
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 1,430 درصد تغییر : 5.93 حجم : 501.23 میلیون دفعات : 7,217
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 1,350 درصد تغییر : 0.75 حجم : 572.39 میلیون دفعات : 12,708
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 1,340 درصد تغییر : 93.10 حجم : 168.74 میلیون دفعات : 2,670
تاریخ : 1399/12/23 پایانی : 19,410 درصد تغییر : 0.52 حجم : 41.25 میلیون دفعات : 9,631
تاریخ : 1399/12/20 پایانی : 19,310 درصد تغییر : 0.26 حجم : 26.81 میلیون دفعات : 7,945
تاریخ : 1399/12/19 پایانی : 19,360 درصد تغییر : 0.82 حجم : 38.69 میلیون دفعات : 8,082
تاریخ : 1399/12/18 پایانی : 19,520 درصد تغییر : 1.96 حجم : 19.45 میلیون دفعات : 1,824
تاریخ : 1399/12/17 پایانی : 19,910 درصد تغییر : 1.97 حجم : 6.61 میلیون دفعات : 565
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 160.00 5,310 حجم : 330,314 ارزش بازار : 43.462 هزار میلیارد تاریخ : 12:05
نماد : خموتور آخرین : 440.00 14,530 حجم : 1,371 ارزش بازار : 21.39 هزار میلیارد تاریخ : 12:16
نماد : خگستر آخرین : 35.00 2,286 حجم : 343.56 میلیون ارزش بازار : 89.626 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکرمان آخرین : 1,291 3,300 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خکاوه آخرین : 1,740 3,533 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : خساپا آخرین : 32.00 1,848 حجم : 572.84 میلیون ارزش بازار : 362.868 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خدیزل آخرین : 629.00 39,270 حجم : 469,317 ارزش بازار : 38.826 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : خپارس آخرین : 110.00 5,590 حجم : 22.8 میلیون ارزش بازار : 127.006 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : خاور آخرین : 156.00 5,853 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/23
نماد : خودرو آخرین : 109.00 1,967 حجم : 539.56 میلیون ارزش بازار : 585.514 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها