گروه بهمن

خبهمن | سهام - بورس
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
گروه:

خودرو و قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 20,360 1.97
قیمت پایانی: 20,430 1.64

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,360 پایانی 20,430 340.00
بیشترین 20,360 کمترین 20,360
حجم 3.32 میلیون دفعات 531
حد قیمت 20,360 - 22,010 ارزش 67.7 میلیارد
حجم مبنا 4 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
433 تعداد خریدار 6
1.628 میلیون حجم خرید 1.696 میلیون
48 تعداد فروشنده 4
2.978 میلیون حجم فروش 346,723
1.349 میلیون تغییر مالکیت 1.349 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید19,880 فروش20,360 تعداد24,743,699 دستور939
دستور1 تعداد300 خرید19,100 فروش20,370 تعداد1,588 دستور3
دستور1 تعداد500 خرید18,170 فروش20,390 تعداد5,982 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,480 تعداد198 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش20,490 تعداد47,150 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,029 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,162
P/E TTM 17.582

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 324 P/E مجمع 63.06
سود نقدی 400
درصد توزیع 123.46 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 25.79 % رتبه 30
6 ماهه 42.83 % رتبه 49
9 ماهه 85.43 % رتبه 51
1 ساله 429.25 % رتبه 54
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
204.3 هزار میلیارد

ارزش بازار

9.36

P/B

% 24.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 20,430 درصد تغییر : 1.64 حجم : 3.32 میلیون دفعات : 531
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 20,770 درصد تغییر : 1.33 حجم : 2.71 میلیون دفعات : 266
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 21,050 درصد تغییر : 0.10 حجم : 200,068 دفعات : 93
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 21,070 درصد تغییر : 0.10 حجم : 202,665 دفعات : 59
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 21,090 درصد تغییر : 0.10 حجم : 199,842 دفعات : 69
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 21,110 درصد تغییر : 1.91 حجم : 4.53 میلیون دفعات : 774
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 21,520 درصد تغییر : 1.87 حجم : 3.81 میلیون دفعات : 383
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 21,930 درصد تغییر : 0.05 حجم : 113,120 دفعات : 52
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 21,940 درصد تغییر : 0.05 حجم : 100,800 دفعات : 81
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 21,950 درصد تغییر : 0.14 حجم : 263,074 دفعات : 150
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 21,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.55 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 21,980 درصد تغییر : 1.70 حجم : 3.55 میلیون دفعات : 661
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 22,360 درصد تغییر : 1.15 حجم : 2.29 میلیون دفعات : 550
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 22,620 درصد تغییر : 1.87 حجم : 13.78 میلیون دفعات : 2,103
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 23,050 درصد تغییر : 0.00 حجم : 25.41 میلیون دفعات : 5,504
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ورنا آخرین : 110.00 5,680 حجم : 131,465 ارزش بازار : 46.088 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خموتور آخرین : 300.00 14,890 حجم : 66,573 ارزش بازار : 21.69 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خگستر آخرین : 50.00 2,910 حجم : 3.81 میلیون ارزش بازار : 116.835 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خکرمان آخرین : 688.00 3,903 حجم : 10.193 میلیون ارزش بازار : 22.955 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خکاوه آخرین : 1,710 3,563 حجم : 121.965 میلیون ارزش بازار : 13.898 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خساپا آخرین : 40.00 2,250 حجم : 89.38 میلیون ارزش بازار : 441.854 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خدیزل آخرین : 853.00 41,807 حجم : 80,691 ارزش بازار : 42.601 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خپارس آخرین : 110.00 5,770 حجم : 1.05 میلیون ارزش بازار : 133.368 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خاور آخرین : 293.00 5,990 حجم : 245.565 میلیون ارزش بازار : 28.423 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : خودرو آخرین : 40.00 2,450 حجم : 72.38 میلیون ارزش بازار : 739.057 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها