دلیجان شکوه پارس

حشکوه | سهام - فرابورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,480 1.60
قیمت پایانی: 2,491 2.05

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,490 پایانی 2,491 50.00
بیشترین 2,514 کمترین 2,441
حجم 11.82 میلیون دفعات 429
حد قیمت 2,368 - 2,514 ارزش 29.45 میلیارد
حجم مبنا 4.014 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
89 تعداد خریدار 4
6.811 میلیون حجم خرید 5.009 میلیون
96 تعداد فروشنده -
11.82 میلیون حجم فروش -
5.009 میلیون تغییر مالکیت 5.009 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد30,000 خرید2,470 فروش2,480 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید2,441 فروش2,487 تعداد95,465 دستور2
دستور1 تعداد10,000 خرید2,432 فروش2,489 تعداد49,935 دستور1
دستور1 تعداد31,985 خرید2,430 فروش2,493 تعداد47,000 دستور1
دستور2 تعداد12,112 خرید2,368 فروش2,500 تعداد77,100 دستور3

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 89 دوره 6 ماهه
سود TTM 115
P/E TTM 21.661

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 60 P/E مجمع 41.52
سود نقدی 7
درصد توزیع 11.67 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.8 % رتبه 323
6 ماهه 1.26 % رتبه 433
9 ماهه 4.36 % رتبه 417
1 ساله 33.35 % رتبه 391
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.301 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 2,491 درصد تغییر : 2.05 حجم : 11.82 میلیون دفعات : 429
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 2,441 درصد تغییر : 2.95 حجم : 11.621 میلیون دفعات : 189
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 2,371 درصد تغییر : 1.09 حجم : 30.193 میلیون دفعات : 904
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 2,397 درصد تغییر : 3.00 حجم : 4.971 میلیون دفعات : 86
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 2,471 درصد تغییر : 2.41 حجم : 6.729 میلیون دفعات : 169
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 2,532 درصد تغییر : 2.80 حجم : 22.824 میلیون دفعات : 431
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 2,605 درصد تغییر : 2.60 حجم : 20.093 میلیون دفعات : 681
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 2,539 درصد تغییر : 2.92 حجم : 31.906 میلیون دفعات : 587
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 2,467 درصد تغییر : 2.07 حجم : 17.976 میلیون دفعات : 467
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 2,417 درصد تغییر : 2.98 حجم : 5.418 میلیون دفعات : 87
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 2,347 درصد تغییر : 2.98 حجم : 6.041 میلیون دفعات : 92
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 2,279 درصد تغییر : 2.98 حجم : 14.116 میلیون دفعات : 190
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 2,213 درصد تغییر : 2.98 حجم : 12.525 میلیون دفعات : 159
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 2,149 درصد تغییر : 2.63 حجم : 16.023 میلیون دفعات : 258
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 2,094 درصد تغییر : 2.95 حجم : 32.356 میلیون دفعات : 525
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حسیر آخرین : 290.00 19,400 حجم : 1.148 میلیون ارزش بازار : 11.794 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : حریل آخرین : 2.00 2,530 حجم : 2.477 میلیون ارزش بازار : 9.39 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : حپارسا آخرین : 800.00 40,800 حجم : 301,341 ارزش بازار : 10.113 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : حآسا آخرین : 430.00 10,910 حجم : 1.038 میلیون ارزش بازار : 8.832 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : حگردش آخرین : 111.00 3,850 حجم : 18.156 میلیون ارزش بازار : 6.125 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : حآفرین آخرین : 25.00 3,909 حجم : 25.038 میلیون ارزش بازار : 29.192 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : حگهر آخرین : 40.00 10,340 حجم : 2.3 میلیون ارزش بازار : 46.043 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها