دلیجان شکوه پارس

حشکوه | سهام - فرابورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,160 5.33
قیمت پایانی: 3,000 0.00

آخرین معامله

11:40
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,136 پایانی 3,000 0.00
بیشترین 3,224 کمترین 3,131
حجم 15 میلیون دفعات 3,018
حد قیمت 3,210 - 3,408 ارزش 45 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 5,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:40
حقیقی حقوقی
58 تعداد خریدار 2
1.807 میلیون حجم خرید 2 میلیون
47 تعداد فروشنده 2
3.642 میلیون حجم فروش 165,000
1.835 میلیون تغییر مالکیت 1.835 میلیون

عرضه و تقاضا

11:40
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,210 تعداد9,000,903 دستور1820
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,230 تعداد5,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,250 تعداد55,000 دستور11
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,280 تعداد7,642 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش3,286 تعداد90,000 دستور18

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 25 دوره 3 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 20 P/E مجمع 160.5
سود نقدی 3
درصد توزیع 15 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.3 % رتبه 637
6 ماهه 10.3 % رتبه 656
9 ماهه 10.3 % رتبه 664
1 ساله 10.3 % رتبه 670
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.18 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حسیر آخرین : 1,429 40,476 حجم : 6.17 میلیون ارزش بازار : 23.791 هزار میلیارد تاریخ : 11:40
نماد : حریل آخرین : 213.00 4,063 حجم : 23.76 میلیون ارزش بازار : 15.38 هزار میلیارد تاریخ : 11:36
نماد : حپارسا آخرین : 2,001 38,033 حجم : 915,364 ارزش بازار : 9.652 هزار میلیارد تاریخ : 11:39
نماد : حآسا آخرین : 512.00 22,535 حجم : 3.34 میلیون ارزش بازار : 17.978 هزار میلیارد تاریخ : 11:40
نماد : حگردش آخرین : 1,912 2,912 حجم : 400 میلیون ارزش بازار : - تاریخ : 11:40
نماد : حآفرین آخرین : 212.00 4,462 حجم : 3.68 میلیون ارزش بازار : 32.861 هزار میلیارد تاریخ : 09:53
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها