دلیجان شکوه پارس

حشکوه | سهام - فرابورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,840 38.67
قیمت پایانی: 3,000 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,802 پایانی 3,000 0.00
بیشترین 1,854 کمترین 1,801
حجم 15 میلیون دفعات 3,018
حد قیمت 1,786 - 1,896 ارزش 45 میلیارد
حجم مبنا 4.11 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
103 تعداد خریدار -
5.313 میلیون حجم خرید -
40 تعداد فروشنده 1
3.684 میلیون حجم فروش 1.629 میلیون
1.629 میلیون تغییر مالکیت 1.629 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد209,739 خرید1,800 فروش1,832 تعداد75,000 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید1,797 فروش1,837 تعداد4,000 دستور1
دستور1 تعداد3,003 خرید1,796 فروش1,840 تعداد25,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید1,794 فروش1,859 تعداد35,674 دستور2
دستور1 تعداد32,500 خرید1,793 فروش1,860 تعداد59,014 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 16 دوره 3 ماهه
سود TTM 51
P/E TTM 36.039

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 60 P/E مجمع 30.63
سود نقدی 7
درصد توزیع 11.67 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.6 % رتبه 506
6 ماهه 33.78 % رتبه 469
9 ماهه 49.45 % رتبه 402
1 ساله 38.5 % رتبه 325
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.185 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 3,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15 میلیون دفعات : 3,018
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حسیر آخرین : 160.00 18,020 حجم : 5.06 میلیون ارزش بازار : 11.462 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حریل آخرین : 54.00 3,157 حجم : 6.23 میلیون ارزش بازار : 8.8 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حپارسا آخرین : - 37,600 حجم : 170,849 ارزش بازار : 8.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حآسا آخرین : 130.00 10,530 حجم : 2.47 میلیون ارزش بازار : 9.624 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حگردش آخرین : 1,050 2,050 حجم : 400 میلیون ارزش بازار : 3.891 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حآفرین آخرین : 27.00 3,730 حجم : 25.18 میلیون ارزش بازار : 28.323 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حگهر آخرین : 10.00 7,170 حجم : 10.06 میلیون ارزش بازار : 27.928 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها