تاید واتر خاورمیانه

حتاید | سهام - بورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل دریایی )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل دریایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,610 1.45
قیمت پایانی: 5,530 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,650 پایانی 5,530 0.00
بیشترین 5,790 کمترین 5,330
حجم 14.4 میلیون دفعات 1,294
حد قیمت 5,110 - 5,750 ارزش 77.6 میلیارد
حجم مبنا 2.814 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
360 تعداد خریدار 3
19.152 میلیون حجم خرید 473,184
352 تعداد فروشنده 8
16.98 میلیون حجم فروش 2.645 میلیون
2.172 میلیون تغییر مالکیت 2.172 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید5,400 فروش5,400 تعداد40,000 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید5,390 فروش5,470 تعداد54,000 دستور1
دستور1 تعداد962 خرید5,380 فروش5,490 تعداد202,000 دستور4
دستور3 تعداد21,978 خرید5,350 فروش5,500 تعداد27,000 دستور2
دستور2 تعداد3,233 خرید5,330 فروش5,510 تعداد1,111 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 261 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,031
P/E TTM 5.392

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,013 P/E مجمع 5.49
سود نقدی 500
درصد توزیع 49.36 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.36 % رتبه 330
6 ماهه 33.39 % رتبه 160
9 ماهه 4.84 % رتبه 190
1 ساله 14.02 % رتبه 520
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
39.12 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.18

P/B

% 30.79

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 5,530 درصد تغییر : 0.54 حجم : 14.4 میلیون دفعات : 1,294
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 5,560 درصد تغییر : 2.39 حجم : 14.4 میلیون دفعات : 1,294
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 5,430 درصد تغییر : 1.69 حجم : 14.4 میلیون دفعات : 1,294
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 5,340 درصد تغییر : 0.57 حجم : 14.4 میلیون دفعات : 1,294
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 5,310 درصد تغییر : 5.90 حجم : 14.4 میلیون دفعات : 1,294
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 5,014 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.4 میلیون دفعات : 1,294
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 5,014 درصد تغییر : 0.20 حجم : 14.4 میلیون دفعات : 1,294
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 5,004 درصد تغییر : 5.19 حجم : 14.4 میلیون دفعات : 1,294
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 4,757 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.4 میلیون دفعات : 1,294
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 4,757 درصد تغییر : 5.41 حجم : 14.4 میلیون دفعات : 1,294
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 4,513 درصد تغییر : 1.05 حجم : 14.4 میلیون دفعات : 1,294
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 4,466 درصد تغییر : 0.05 حجم : 14.4 میلیون دفعات : 1,294
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 4,464 درصد تغییر : 0.56 حجم : 14.4 میلیون دفعات : 1,294
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 4,439 درصد تغییر : 3.92 حجم : 14.4 میلیون دفعات : 1,294
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 4,620 درصد تغییر : 4.94 حجم : 14.4 میلیون دفعات : 1,294
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حسینا آخرین : 600.00 45,750 حجم : 1.37 میلیون ارزش بازار : 26.175 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : حبندر آخرین : 13,653 38,750 حجم : 10.214 میلیون ارزش بازار : 9.855 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/12
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها