ریل پرداز نو آفرین

حآفرین | سهام - فرابورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,909 0.64
قیمت پایانی: 3,930 1.18

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,880 پایانی 3,930 46.00
بیشترین 4,000 کمترین 3,765
حجم 25.038 میلیون دفعات 1,181
حد قیمت 3,690 - 4,078 ارزش 98.4 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
236 تعداد خریدار 1
8.868 میلیون حجم خرید 16.171 میلیون
269 تعداد فروشنده 7
19.875 میلیون حجم فروش 5.163 میلیون
11.007 میلیون تغییر مالکیت 11.007 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد339,920 خرید3,884 فروش3,910 تعداد50,218 دستور3
دستور3 تعداد196,395 خرید3,880 فروش3,913 تعداد11,483 دستور2
دستور1 تعداد5,000 خرید3,851 فروش3,914 تعداد134,330 دستور2
دستور1 تعداد27,240 خرید3,850 فروش3,920 تعداد58,103 دستور2
دستور5 تعداد327,325 خرید3,849 فروش3,922 تعداد50,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 111 دوره 6 ماهه
سود TTM 441
P/E TTM 8.912

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 535 P/E مجمع 7.35
سود نقدی 500
درصد توزیع 93.46 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.74 % رتبه 1042
6 ماهه 21.34 % رتبه 1046
9 ماهه 48.91 % رتبه 1046
1 ساله 22.27 % رتبه 1046
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
29.192 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.39

P/B

% 27.95

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 3,930 درصد تغییر : 1.18 حجم : 25.038 میلیون دفعات : 1,181
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 3,884 درصد تغییر : 3.63 حجم : 40.834 میلیون دفعات : 1,687
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 3,748 درصد تغییر : 4.78 حجم : 75.538 میلیون دفعات : 1,934
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 3,577 درصد تغییر : 1.02 حجم : 1.813 میلیون دفعات : 171
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 3,614 درصد تغییر : 0.39 حجم : 3.647 میلیون دفعات : 112
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 3,600 درصد تغییر : 1.27 حجم : 5.282 میلیون دفعات : 183
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 3,555 درصد تغییر : 0.56 حجم : 1.35 میلیون دفعات : 123
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 3,575 درصد تغییر : 0.65 حجم : 1.928 میلیون دفعات : 143
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 3,552 درصد تغییر : 2.20 حجم : 1.287 میلیون دفعات : 128
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 3,632 درصد تغییر : 0.93 حجم : 5.529 میلیون دفعات : 432
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 3,666 درصد تغییر : 0.25 حجم : 4.19 میلیون دفعات : 219
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 3,675 درصد تغییر : 1.46 حجم : 15.895 میلیون دفعات : 450
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 3,622 درصد تغییر : 0.67 حجم : 7.042 میلیون دفعات : 338
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 3,598 درصد تغییر : 0.39 حجم : 3.862 میلیون دفعات : 265
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 3,584 درصد تغییر : 1.38 حجم : 6.713 میلیون دفعات : 469
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حسیر آخرین : 290.00 19,400 حجم : 1.148 میلیون ارزش بازار : 11.794 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : حریل آخرین : 2.00 2,530 حجم : 2.477 میلیون ارزش بازار : 9.39 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : حپارسا آخرین : 800.00 40,800 حجم : 301,341 ارزش بازار : 10.113 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : حآسا آخرین : 430.00 10,910 حجم : 1.038 میلیون ارزش بازار : 8.832 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : حگردش آخرین : 111.00 3,850 حجم : 18.156 میلیون ارزش بازار : 6.125 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : حشکوه آخرین : 39.00 2,480 حجم : 11.82 میلیون ارزش بازار : 4.301 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : حگهر آخرین : 40.00 10,340 حجم : 2.3 میلیون ارزش بازار : 46.043 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها