ریل پرداز نو آفرین

حآفرین | سهام - فرابورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,999 4.14
قیمت پایانی: 3,985 3.78

آخرین معامله

1402/01/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,880 پایانی 3,985 145.00
بیشترین 4,032 کمترین 3,850
حجم 84.553 میلیون دفعات 4,203
حد قیمت 3,648 - 4,032 ارزش 336.9 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/01/09
حقیقی حقوقی
1,239 تعداد خریدار 9
70.78 میلیون حجم خرید 13.773 میلیون
972 تعداد فروشنده 7
64.26 میلیون حجم فروش 20.294 میلیون
6.521 میلیون تغییر مالکیت 6.521 میلیون

عرضه و تقاضا

1402/01/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد50,206 خرید3,999 فروش3,999 تعداد149,481 دستور2
دستور1 تعداد2,500 خرید3,985 فروش4,000 تعداد109,760 دستور5
دستور1 تعداد20,712 خرید3,975 فروش4,012 تعداد110,000 دستور1
دستور1 تعداد1,513 خرید3,966 فروش4,015 تعداد90,000 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید3,965 فروش4,022 تعداد4,373 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 255 دوره 9 ماهه
سود TTM 361
P/E TTM 11.039

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 535 P/E مجمع 7.45
سود نقدی 500
درصد توزیع 93.46 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.14 % رتبه 1076
6 ماهه 9.12 % رتبه 1076
9 ماهه 21.09 % رتبه 1076
1 ساله 17.62 % رتبه 1077
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
29.601 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.05

P/B

% 28.29

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/01/09 پایانی : 3,985 درصد تغییر : 3.78 حجم : 84.553 میلیون دفعات : 4,203
تاریخ : 1402/01/08 پایانی : 3,840 درصد تغییر : 2.18 حجم : 63.103 میلیون دفعات : 3,609
تاریخ : 1402/01/07 پایانی : 3,758 درصد تغییر : 3.78 حجم : 33.23 میلیون دفعات : 1,590
تاریخ : 1402/01/06 پایانی : 3,621 درصد تغییر : 3.13 حجم : 20.952 میلیون دفعات : 1,509
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 3,738 درصد تغییر : 0.00 حجم : 32.326 میلیون دفعات : 2,151
تاریخ : 1402/01/05 پایانی : 3,738 درصد تغییر : 1.66 حجم : 49.898 میلیون دفعات : 2,824
تاریخ : 1401/12/28 پایانی : 3,677 درصد تغییر : 2.49 حجم : 70.065 میلیون دفعات : 4,775
تاریخ : 1401/12/27 پایانی : 3,771 درصد تغییر : 2.03 حجم : 76.862 میلیون دفعات : 3,580
تاریخ : 1401/12/24 پایانی : 3,696 درصد تغییر : 2.61 حجم : 49.898 میلیون دفعات : 2,824
تاریخ : 1401/12/23 پایانی : 3,602 درصد تغییر : 2.46 حجم : 52.89 میلیون دفعات : 3,724
تاریخ : 1401/12/22 پایانی : 3,693 درصد تغییر : 0.11 حجم : 44.048 میلیون دفعات : 2,869
تاریخ : 1401/12/21 پایانی : 3,689 درصد تغییر : 4.78 حجم : 50.409 میلیون دفعات : 1,695
تاریخ : 1401/12/20 پایانی : 3,874 درصد تغییر : 4.11 حجم : 65.953 میلیون دفعات : 2,977
تاریخ : 1401/12/16 پایانی : 4,040 درصد تغییر : 4.29 حجم : 74.381 میلیون دفعات : 3,468
تاریخ : 1401/12/15 پایانی : 4,221 درصد تغییر : 2.30 حجم : 93.275 میلیون دفعات : 3,493
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : حسیر آخرین : 1,000 15,350 حجم : 5.492 میلیون ارزش بازار : 18.414 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : حریل آخرین : 111.00 3,161 حجم : 40.9 میلیون ارزش بازار : 14.944 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : حپارسا آخرین : 1,650 61,050 حجم : 982,514 ارزش بازار : 14.938 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : حآسا آخرین : 380.00 9,750 حجم : 6.171 میلیون ارزش بازار : 17.28 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : حگردش آخرین : 112.00 3,863 حجم : 9.615 میلیون ارزش بازار : 6.174 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : حشکوه آخرین : 150.00 5,420 حجم : 5.857 میلیون ارزش بازار : 9.358 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
نماد : حگهر آخرین : 260.00 12,830 حجم : 2.202 میلیون ارزش بازار : 57.498 هزار میلیارد تاریخ : 1402/01/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها