سر. مسکن شمالغرب

ثغرب | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 6,320 4.99
قیمت پایانی: 6,506 2.19

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,351 پایانی 6,506 146.00
بیشترین 6,351 کمترین 6,320
حجم 983,396 دفعات 158
حد قیمت 6,633 - 7,331 ارزش 6.22 میلیارد
حجم مبنا 3.733 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
538 تعداد خریدار 2
8.025 میلیون حجم خرید 65,612
334 تعداد فروشنده -
8.09 میلیون حجم فروش -
65,612 تغییر مالکیت 65,612

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4,273 خرید6,663 فروش6,666 تعداد12,758 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید6,662 فروش6,746 تعداد7,148 دستور1
دستور2 تعداد25,547 خرید6,661 فروش6,747 تعداد69,897 دستور1
دستور3 تعداد7,470 خرید6,660 فروش6,748 تعداد2,740 دستور1
دستور3 تعداد76,955 خرید6,650 فروش6,760 تعداد24,481 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 27 دوره 9 ماهه
سود TTM 127
P/E TTM 53.882

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 14 P/E مجمع 488.79
سود نقدی 2
درصد توزیع 14.29 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.68 % رتبه 204
6 ماهه 12.58 % رتبه 499
9 ماهه 43.21 % رتبه 485
1 ساله 51.59 % رتبه 443
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.807 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.28

P/B

% 24.92

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 6,652 درصد تغییر : 2.79 حجم : 5.22 میلیون دفعات : 1,040
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 6,843 درصد تغییر : 1.99 حجم : 8.09 میلیون دفعات : 1,311
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 6,982 درصد تغییر : 4.26 حجم : 18.74 میلیون دفعات : 2,611
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 6,697 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.64 میلیون دفعات : 989
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 6,697 درصد تغییر : 1.90 حجم : 3.64 میلیون دفعات : 989
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 6,827 درصد تغییر : 0.53 حجم : 7.69 میلیون دفعات : 1,154
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 6,791 درصد تغییر : 0.83 حجم : 9.47 میلیون دفعات : 1,520
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 6,735 درصد تغییر : 3.94 حجم : 13.31 میلیون دفعات : 1,994
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 6,480 درصد تغییر : 0.57 حجم : 3.72 میلیون دفعات : 688
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 6,517 درصد تغییر : 2.99 حجم : 5.04 میلیون دفعات : 1,136
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 6,718 درصد تغییر : 4.52 حجم : 6.82 میلیون دفعات : 961
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 7,036 درصد تغییر : 2.97 حجم : 15.14 میلیون دفعات : 2,019
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 6,833 درصد تغییر : 4.74 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 6,524 درصد تغییر : 3.67 حجم : 8.76 میلیون دفعات : 1,179
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 6,293 درصد تغییر : 4.54 حجم : 9.67 میلیون دفعات : 982
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 950.00 47,150 حجم : 1.22 میلیون ارزش بازار : 50.328 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وثخوز آخرین : 6,805 39,140 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وتوس آخرین : 840.00 16,690 حجم : 7.2 میلیون ارزش بازار : 27.152 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآذر آخرین : 590.00 61,120 حجم : 1.13 میلیون ارزش بازار : 11.914 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرمان آخرین : 34.00 1,181 حجم : 353.97 میلیون ارزش بازار : 50.505 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : ثنوسا آخرین : 350.00 7,330 حجم : 14.73 میلیون ارزش بازار : 19.594 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 723.00 43,015 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 12:04
نماد : ثنام آخرین : 5,548 13,005 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : ثعمرا آخرین : 515.00 9,803 حجم : 4.08 میلیون ارزش بازار : 12.838 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثعتما آخرین : 3,656 30,323 حجم : 5.34 میلیون ارزش بازار : 2.403 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها