توسعه و عمران امید

ثامید | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,352 0.15
قیمت پایانی: 1,342 0.59

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,335 پایانی 1,342 8.00
بیشترین 1,392 کمترین 1,310
حجم 59.39 میلیون دفعات 6,321
حد قیمت 1,310 - 1,431 ارزش 79.7 میلیارد
حجم مبنا 19.685 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
641 تعداد خریدار 4
54.534 میلیون حجم خرید 4.852 میلیون
5,127 تعداد فروشنده 7
59.381 میلیون حجم فروش 5,016
4.847 میلیون تغییر مالکیت 4.847 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد49,719 خرید1,352 فروش1,352 تعداد1,728 دستور2
دستور3 تعداد60,269 خرید1,351 فروش1,353 تعداد863 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید1,350 فروش1,355 تعداد4,222 دستور5
دستور2 تعداد189,648 خرید1,349 فروش1,356 تعداد18,759 دستور3
دستور3 تعداد47,382 خرید1,347 فروش1,358 تعداد463 دستور1

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود -170 دوره 3 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 58 P/E مجمع 23.14
سود نقدی 49
درصد توزیع 84.48 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.13 % رتبه 52
6 ماهه 35.23 % رتبه 25
9 ماهه 20.06 % رتبه 19
1 ساله 20.06 % رتبه 28
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
47.395 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.21

P/B

% 14.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 1,342 درصد تغییر : 0.59 حجم : 59.39 میلیون دفعات : 6,321
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 1,350 درصد تغییر : 1.35 حجم : 77.36 میلیون دفعات : 12,939
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 1,332 درصد تغییر : 2.99 حجم : 42.55 میلیون دفعات : 4,116
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 1,373 درصد تغییر : 0.15 حجم : 1.82 میلیون دفعات : 143
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 1,375 درصد تغییر : 2.14 حجم : 25.72 میلیون دفعات : 1,999
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 1,405 درصد تغییر : 1.89 حجم : 22.19 میلیون دفعات : 2,362
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 1,432 درصد تغییر : 1.38 حجم : 119.56 میلیون دفعات : 10,612
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 1,452 درصد تغییر : 2.55 حجم : 50.35 میلیون دفعات : 5,884
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 1,490 درصد تغییر : 5.70 حجم : 51.37 میلیون دفعات : 5,011
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 1,580 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.48 میلیون دفعات : 173
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 1,580 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.73 میلیون دفعات : 160
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 1,580 درصد تغییر : 0.00 حجم : 943,991 دفعات : 80
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 1,580 درصد تغییر : 0.00 حجم : 482,622 دفعات : 54
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 1,580 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.27 میلیون دفعات : 97
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 1,580 درصد تغییر : 0.00 حجم : 657,198 دفعات : 94
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 680.00 44,050 حجم : 1.12 میلیون ارزش بازار : 48.496 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وثخوز آخرین : 34,743 67,078 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/18
نماد : وتوس آخرین : 50.00 13,030 حجم : 1.77 میلیون ارزش بازار : 20.848 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وآذر آخرین : 2,520 81,770 حجم : 232 ارزش بازار : 16.858 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : کرمان آخرین : 33.00 1,086 حجم : 173.8 میلیون ارزش بازار : 46.882 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثنوسا آخرین : 380.00 12,590 حجم : 1,927 ارزش بازار : 34.111 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثنظام آخرین : 2,749 46,487 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثنام آخرین : 2,229 16,324 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثغرب آخرین : 238.00 7,723 حجم : 650 ارزش بازار : 9.553 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : ثعمرا آخرین : 391.00 12,658 حجم : 6,241 ارزش بازار : 16.962 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها