توسعه و عمران امید

ثامید | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,397 0.14
قیمت پایانی: 1,395 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,391 پایانی 1,395 0.00
بیشترین 1,414 کمترین 1,384
حجم 10.77 میلیون دفعات 1,808
حد قیمت 1,338 - 1,478 ارزش 15.7 میلیارد
حجم مبنا 14.127 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
236 تعداد خریدار 5
10.827 میلیون حجم خرید 4.972 میلیون
895 تعداد فروشنده 1
15.798 میلیون حجم فروش 864
4.971 میلیون تغییر مالکیت 4.971 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد15,100 خرید1,383 فروش1,393 تعداد411 دستور1
دستور1 تعداد4,000 خرید1,382 فروش1,395 تعداد853 دستور1
دستور6 تعداد87,000 خرید1,380 فروش1,400 تعداد4,119 دستور6
دستور1 تعداد10,000 خرید1,379 فروش1,404 تعداد110,932 دستور4
دستور3 تعداد17,787 خرید1,378 فروش1,405 تعداد3,112 دستور4

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 263 دوره 6 ماهه
سود TTM 443
P/E TTM 3.144

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 203 P/E مجمع 6.86
سود نقدی 122
درصد توزیع 60.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.85 % رتبه 227
6 ماهه 18.17 % رتبه 169
9 ماهه 6.09 % رتبه 133
1 ساله 16.02 % رتبه 109
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.846 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.24

P/B

% 13.38

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 1,395 درصد تغییر : 0.14 حجم : 10.77 میلیون دفعات : 1,808
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 1,393 درصد تغییر : 1.07 حجم : 10.77 میلیون دفعات : 1,808
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 1,408 درصد تغییر : 0.21 حجم : 10.77 میلیون دفعات : 1,808
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 1,405 درصد تغییر : 0.43 حجم : 10.77 میلیون دفعات : 1,808
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 1,411 درصد تغییر : 1.22 حجم : 10.77 میلیون دفعات : 1,808
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 1,394 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.77 میلیون دفعات : 1,808
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 1,394 درصد تغییر : 0.64 حجم : 10.77 میلیون دفعات : 1,808
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 1,403 درصد تغییر : 0.21 حجم : 10.77 میلیون دفعات : 1,808
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 1,406 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.77 میلیون دفعات : 1,808
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 1,406 درصد تغییر : 2.93 حجم : 10.77 میلیون دفعات : 1,808
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 1,366 درصد تغییر : 0.66 حجم : 10.77 میلیون دفعات : 1,808
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 1,357 درصد تغییر : 0.15 حجم : 10.77 میلیون دفعات : 1,808
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 1,355 درصد تغییر : 0.00 حجم : 10.77 میلیون دفعات : 1,808
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 1,355 درصد تغییر : 0.88 حجم : 10.77 میلیون دفعات : 1,808
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 1,367 درصد تغییر : 1.09 حجم : 10.77 میلیون دفعات : 1,808
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 23.00 912 حجم : 624,468 ارزش بازار : 30.888 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/26
نماد : وثخوز آخرین : 1,115 33,450 حجم : 172,899 ارزش بازار : 1.915 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/25
نماد : وتوس آخرین : 30.00 5,940 حجم : 1.51 میلیون ارزش بازار : 14.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وآذر آخرین : 540.00 121,700 حجم : 1.66 میلیون ارزش بازار : 13.466 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کرمان آخرین : 1.00 784 حجم : 454.17 میلیون ارزش بازار : 33.968 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنوسا آخرین : 7.00 3,260 حجم : 7.68 میلیون ارزش بازار : 11.769 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثنظام آخرین : 22,008 21,730 حجم : 2,239 ارزش بازار : 1.093 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : ثنام آخرین : 13,483 5,070 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 2.755 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثغرب آخرین : 140.00 7,640 حجم : 3.06 میلیون ارزش بازار : 3.517 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : ثعمرا آخرین : 340.00 6,200 حجم : 4.21 میلیون ارزش بازار : 7.384 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/20
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها