توسعه و عمران امید

ثامید | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,830 4.69
قیمت پایانی: 1,860 3.13

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,920 پایانی 1,860 60.00
بیشترین 1,980 کمترین 1,830
حجم 124.74 میلیون دفعات 14,160
حد قیمت 1,830 - 2,010 ارزش 232.3 میلیارد
حجم مبنا 19.685 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
2,380 تعداد خریدار 3
114.787 میلیون حجم خرید 9.951 میلیون
10,437 تعداد فروشنده 6
119.586 میلیون حجم فروش 5.153 میلیون
4.798 میلیون تغییر مالکیت 4.798 میلیون

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,830 تعداد17,400,124 دستور2833
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,840 تعداد163,781 دستور40
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,850 تعداد743,275 دستور37
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,860 تعداد840,225 دستور56
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش1,870 تعداد1,338,333 دستور120

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 105 دوره 9 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 644 P/E مجمع 2.89
سود نقدی 806
درصد توزیع 125.16 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 43.36 % رتبه 23
6 ماهه 9.71 % رتبه 24
9 ماهه 9.71 % رتبه 41
1 ساله 9.71 % رتبه 63
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
65.69 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.79

P/B

% 15.02

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 1,860 درصد تغییر : 3.13 حجم : 124.74 میلیون دفعات : 14,160
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 1,920 درصد تغییر : 2.04 حجم : 139.95 میلیون دفعات : 21,557
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 1,960 درصد تغییر : 3.92 حجم : 122.98 میلیون دفعات : 15,324
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 2,040 درصد تغییر : 0.97 حجم : 180.9 میلیون دفعات : 22,680
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 2,060 درصد تغییر : 4.04 حجم : 214.8 میلیون دفعات : 25,138
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 1,980 درصد تغییر : 2.59 حجم : 257.95 میلیون دفعات : 30,938
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 1,930 درصد تغییر : 0.00 حجم : 183.05 میلیون دفعات : 23,990
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 1,930 درصد تغییر : 4.46 حجم : 183.05 میلیون دفعات : 23,990
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 2,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 182.83 میلیون دفعات : 27,416
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 2,020 درصد تغییر : 3.59 حجم : 206.59 میلیون دفعات : 29,685
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 1,950 درصد تغییر : 0.51 حجم : 180.51 میلیون دفعات : 30,621
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 1,960 درصد تغییر : 4.85 حجم : 126.26 میلیون دفعات : 21,109
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 2,060 درصد تغییر : 0.00 حجم : 145.66 میلیون دفعات : 32,558
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 2,060 درصد تغییر : 2.37 حجم : 145.66 میلیون دفعات : 32,558
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 2,110 درصد تغییر : 3.65 حجم : 157 میلیون دفعات : 25,187
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 2,670 60,940 حجم : 3.76 میلیون ارزش بازار : 66.236 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/24
نماد : وثخوز آخرین : 35,475 67,810 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وتوس آخرین : 1,260 24,000 حجم : 1.24 میلیون ارزش بازار : 39.152 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : وآذر آخرین : 6,610 125,620 حجم : 423,466 ارزش بازار : 25.124 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : کرمان آخرین : 4,359 82,840 حجم : - ارزش بازار : 93.619 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : ثنوسا آخرین : 880.00 16,760 حجم : 55.73 میلیون ارزش بازار : 44.552 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/23
نماد : ثنظام آخرین : 6,954 50,692 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/24
نماد : ثنام آخرین : 223.00 18,776 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : ثغرب آخرین : 461.00 8,775 حجم : - ارزش بازار : 10.909 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : ثعمرا آخرین : 678.00 12,883 حجم : - ارزش بازار : 17.289 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها