توسعه و عمران امید

ثامید | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,701 1.22
قیمت پایانی: 1,722 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,688 پایانی 1,722 0.00
بیشترین 1,750 کمترین 1,660
حجم 53.81 میلیون دفعات 6,461
حد قیمت 1,607 - 1,775 ارزش 92.7 میلیارد
حجم مبنا 19.685 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
637 تعداد خریدار 3
28.342 میلیون حجم خرید 25.472 میلیون
5,211 تعداد فروشنده 9
43.38 میلیون حجم فروش 10.434 میلیون
15.038 میلیون تغییر مالکیت 15.038 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد233,175 خرید1,701 فروش1,702 تعداد91,452 دستور2
دستور2 تعداد302,992 خرید1,700 فروش1,703 تعداد150,000 دستور1
دستور1 تعداد18,000 خرید1,698 فروش1,704 تعداد59,335 دستور5
دستور4 تعداد35,319 خرید1,697 فروش1,705 تعداد2,340 دستور2
دستور4 تعداد36,425 خرید1,695 فروش1,707 تعداد5,255 دستور4

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود -170 دوره 3 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 58 P/E مجمع 29.69
سود نقدی 49
درصد توزیع 84.48 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.03 % رتبه 48
6 ماهه 9.38 % رتبه 46
9 ماهه 48.67 % رتبه 24
1 ساله 0.57 % رتبه 21
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
60.816 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.61

P/B

% 14.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 1,722 درصد تغییر : 0.00 حجم : 61.18 میلیون دفعات : 3,344
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 1,722 درصد تغییر : 1.83 حجم : 61.18 میلیون دفعات : 3,344
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 1,691 درصد تغییر : 2.20 حجم : 61.18 میلیون دفعات : 3,344
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 1,729 درصد تغییر : 0.52 حجم : 61.18 میلیون دفعات : 3,344
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 1,738 درصد تغییر : 0.80 حجم : 61.18 میلیون دفعات : 3,344
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 1,752 درصد تغییر : 2.34 حجم : 61.18 میلیون دفعات : 3,344
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 1,712 درصد تغییر : 1.55 حجم : 61.18 میلیون دفعات : 3,344
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 1,739 درصد تغییر : 1.05 حجم : 61.18 میلیون دفعات : 3,344
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 1,721 درصد تغییر : 2.69 حجم : 61.18 میلیون دفعات : 3,344
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 1,676 درصد تغییر : 4.29 حجم : 61.18 میلیون دفعات : 3,344
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 1,607 درصد تغییر : 1.13 حجم : 61.18 میلیون دفعات : 3,344
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 1,589 درصد تغییر : 2.52 حجم : 61.18 میلیون دفعات : 3,344
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 1,550 درصد تغییر : 1.53 حجم : 61.18 میلیون دفعات : 3,344
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 1,574 درصد تغییر : 2.72 حجم : 61.18 میلیون دفعات : 3,344
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 1,618 درصد تغییر : 1.51 حجم : 61.18 میلیون دفعات : 3,344
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 610.00 49,290 حجم : 1.06 میلیون ارزش بازار : 52.258 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/23
نماد : وثخوز آخرین : 32,005 64,340 حجم : 172,899 ارزش بازار : 2.263 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/26
نماد : وتوس آخرین : 200.00 13,260 حجم : 1.79 میلیون ارزش بازار : 21.536 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : وآذر آخرین : - 65,750 حجم : 416,022 ارزش بازار : 13.15 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : کرمان آخرین : 17.00 1,366 حجم : 239.67 میلیون ارزش بازار : 58.944 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : ثنوسا آخرین : 80.00 9,390 حجم : 31.42 میلیون ارزش بازار : 24.485 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : ثنظام آخرین : 1,992 45,730 حجم : 2,239 ارزش بازار : 3.26 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : ثنام آخرین : 2,780 15,773 حجم : 16.88 میلیون ارزش بازار : 9.277 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : ثغرب آخرین : 70.00 6,157 حجم : 13.87 میلیون ارزش بازار : 7.472 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : ثعمرا آخرین : 79.00 10,183 حجم : 7.17 میلیون ارزش بازار : 13.341 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها