توسعه و عمران امید

ثامید | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,490 0.40
قیمت پایانی: 1,494 0.13

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,528 پایانی 1,494 2.00
بیشترین 1,528 کمترین 1,472
حجم 10.65 میلیون دفعات 1,042
حد قیمت 1,422 - 1,570 ارزش 15.9 میلیارد
حجم مبنا 14.127 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
157 تعداد خریدار 1
10.645 میلیون حجم خرید 5,000
695 تعداد فروشنده 2
10.332 میلیون حجم فروش 318,110
313,110 تغییر مالکیت 313,110

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد190,000 خرید1,487 فروش1,490 تعداد1,728 دستور2
دستور1 تعداد40,000 خرید1,481 فروش1,495 تعداد1,540 دستور2
دستور1 تعداد13,072 خرید1,474 فروش1,497 تعداد863 دستور1
دستور4 تعداد38,872 خرید1,470 فروش1,498 تعداد50,000 دستور1
دستور3 تعداد116,349 خرید1,467 فروش1,499 تعداد47,630 دستور4

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 340 دوره 9 ماهه
سود TTM 450
P/E TTM 3.32

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 203 P/E مجمع 7.36
سود نقدی 122
درصد توزیع 60.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.82 % رتبه 108
6 ماهه 3.11 % رتبه 126
9 ماهه 24.69 % رتبه 120
1 ساله 16.34 % رتبه 115
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
52.764 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.03

P/B

% 13.08

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 1,494 درصد تغییر : 0.13 حجم : 10.65 میلیون دفعات : 1,042
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 1,496 درصد تغییر : 3.32 حجم : 42.578 میلیون دفعات : 2,549
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 1,448 درصد تغییر : 0.62 حجم : 12.228 میلیون دفعات : 1,492
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 1,457 درصد تغییر : 0.27 حجم : 10.922 میلیون دفعات : 1,246
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 1,461 درصد تغییر : 0.48 حجم : 25.736 میلیون دفعات : 1,712
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 1,468 درصد تغییر : 1.66 حجم : 16.125 میلیون دفعات : 1,944
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 1,444 درصد تغییر : 0.21 حجم : 14.921 میلیون دفعات : 1,380
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 1,441 درصد تغییر : 0.35 حجم : 10.183 میلیون دفعات : 1,311
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 1,436 درصد تغییر : 0.07 حجم : 14.937 میلیون دفعات : 1,372
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 1,437 درصد تغییر : 2.64 حجم : 23.443 میلیون دفعات : 1,935
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 1,400 درصد تغییر : 0.21 حجم : 7.67 میلیون دفعات : 1,252
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 1,403 درصد تغییر : 1.61 حجم : 13.467 میلیون دفعات : 1,374
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 1,426 درصد تغییر : 1.38 حجم : 12.151 میلیون دفعات : 1,384
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 1,446 درصد تغییر : 1.33 حجم : 20.562 میلیون دفعات : 1,863
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 1,427 درصد تغییر : 0.14 حجم : 19.021 میلیون دفعات : 1,750
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وساخت آخرین : 2.00 999 حجم : 62.776 میلیون ارزش بازار : 30.658 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وثخوز آخرین : 700.00 30,900 حجم : 1.404 میلیون ارزش بازار : 2.114 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وتوس آخرین : 190.00 7,280 حجم : 1.068 میلیون ارزش بازار : 14.78 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وآذر آخرین : 6,460 122,740 حجم : 1.981 میلیون ارزش بازار : 24.852 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : کرمان آخرین : 14.00 835 حجم : 190.487 میلیون ارزش بازار : 36.099 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثنوسا آخرین : 60.00 3,374 حجم : 4.281 میلیون ارزش بازار : 8.95 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثنظام آخرین : 900.00 32,150 حجم : 100,933 ارزش بازار : 2.348 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثنام آخرین : 70.00 5,340 حجم : 1.252 میلیون ارزش بازار : 2.675 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثغرب آخرین : 570.00 8,080 حجم : 5.823 میلیون ارزش بازار : 9.828 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ثعمرا آخرین : 80.00 6,200 حجم : 600,938 ارزش بازار : 8.138 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها