تامین سرمایه دماوند

تماوند | سهام - فرابورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,420 59.24
قیمت پایانی: 13,297 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,378 پایانی 13,297 0.00
بیشترین 5,550 کمترین 5,378
حجم 55.801 میلیون دفعات 5,603
حد قیمت 5,280 - 5,548 ارزش 741.97 میلیارد
حجم مبنا 1.504 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
49 تعداد خریدار 2
521,161 حجم خرید 2.65 میلیون
29 تعداد فروشنده 3
903,643 حجم فروش 2.268 میلیون
382,482 تغییر مالکیت 382,482

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,280 تعداد5,542,499 دستور78
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,390 تعداد6,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,393 تعداد990 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,399 تعداد45,925 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش5,400 تعداد106,246 دستور4

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود 43 دوره 6 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 84 P/E مجمع 63.1
سود نقدی 50
درصد توزیع 59.52 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.43 % رتبه 451
6 ماهه 1.89 % رتبه 420
9 ماهه 402.7 % رتبه 450
1 ساله 402.7 % رتبه 600
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
26.594 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 13,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.801 میلیون دفعات : 5,603
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 13,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.801 میلیون دفعات : 5,603
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 13,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.801 میلیون دفعات : 5,603
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 13,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.801 میلیون دفعات : 5,603
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 13,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.801 میلیون دفعات : 5,603
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 13,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.801 میلیون دفعات : 5,603
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 13,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.801 میلیون دفعات : 5,603
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 13,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.801 میلیون دفعات : 5,603
تاریخ : 1400/01/29 پایانی : 13,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.801 میلیون دفعات : 5,603
تاریخ : 1400/01/28 پایانی : 13,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.801 میلیون دفعات : 5,603
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 13,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.801 میلیون دفعات : 5,603
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 13,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.801 میلیون دفعات : 5,603
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 13,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.801 میلیون دفعات : 5,603
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 13,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.801 میلیون دفعات : 5,603
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 13,297 درصد تغییر : 0.00 حجم : 55.801 میلیون دفعات : 5,603
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : لوتوس آخرین : 240.00 8,220 حجم : 1.9 میلیون ارزش بازار : 75.42 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : امین آخرین : - 6,990 حجم : 1.8 میلیون ارزش بازار : 76.89 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : امید آخرین : 230.00 7,520 حجم : 24,221 ارزش بازار : 73.625 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : تنوین آخرین : 70.00 7,300 حجم : 4.33 میلیون ارزش بازار : 108.6 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : تملت آخرین : 60.00 4,970 حجم : 23.61 میلیون ارزش بازار : 54.637 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها