جوشکاب یزد

بکاب | سهام - بورس
دستگاههای برقی ( سیم و کابل عایق )
گروه:

دستگاههای برقی

زیر گروه:

سیم و کابل عایق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 355,770 2.00
قیمت پایانی: 363,000 0.01

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 355,770 پایانی 363,000 30.00
بیشترین 355,770 کمترین 355,770
حجم 553 دفعات 12
حد قیمت 355,770 - 384,810 ارزش 196.7 میلیون
حجم مبنا 220,838 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
7 تعداد خریدار -
553 حجم خرید -
4 تعداد فروشنده -
553 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش355,770 تعداد403,844 دستور452
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش355,780 تعداد1,338 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش355,790 تعداد5,963 دستور12
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش356,030 تعداد38 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش356,040 تعداد936 دستور3

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود -302 دوره 3 ماهه
سود TTM 2,263
P/E TTM 160.407

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 2,134 P/E مجمع 170.1
سود نقدی 220
درصد توزیع 10.31 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.24 % رتبه 548
6 ماهه 172.65 % رتبه 476
9 ماهه 324.64 % رتبه 456
1 ساله 305.1 % رتبه 452
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.748 هزار میلیارد

ارزش بازار

55.12

P/B

% 53.75

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 363,000 درصد تغییر : 0.01 حجم : 553 دفعات : 12
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 363,030 درصد تغییر : 0.01 حجم : 330 دفعات : 6
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 363,050 درصد تغییر : 0.07 حجم : 4,500 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 363,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 95 دفعات : 4
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 363,300 درصد تغییر : 0.03 حجم : 1,860 دفعات : 14
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 363,400 درصد تغییر : 0.02 حجم : 1,496 دفعات : 21
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 363,480 درصد تغییر : 0.03 حجم : 2,098 دفعات : 26
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 363,590 درصد تغییر : 0.01 حجم : 468 دفعات : 14
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 363,610 درصد تغییر : 0.03 حجم : 2,210 دفعات : 25
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 363,730 درصد تغییر : 0.03 حجم : 2,055 دفعات : 29
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 363,840 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6,449 دفعات : 45
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 363,840 درصد تغییر : 0.10 حجم : 6,449 دفعات : 45
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 364,190 درصد تغییر : 0.04 حجم : 2,589 دفعات : 37
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 364,330 درصد تغییر : 0.17 حجم : 11,440 دفعات : 53
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 364,940 درصد تغییر : 0.13 حجم : 9,074 دفعات : 62
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : بکام آخرین : - 3,350 حجم : 18.07 میلیون ارزش بازار : 26.934 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بالبر آخرین : 1,140 55,880 حجم : 42,176 ارزش بازار : 18.052 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بایکا آخرین : 3,196 42,164 حجم : 5.97 میلیون ارزش بازار : 19.668 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بتک آخرین : 847.00 34,530 حجم : 814 ارزش بازار : 303.15 میلیارد تاریخ : 1399/12/5
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها